Uudenmaan ELY-keskus

Förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde för åren 2022–2027 utarbetad

Dela

Helsingfors-Esbo kustområde har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut utsetts till ett av betydande områden för översvämningsrisk. Översvämningsgruppen som grundats för att planera hanteringen av översvämningsriskerna har godkänt förslaget till planen för samråd. Förslaget innehåller mål och åtgärder för att minimera översvämningsriskerna i huvudstadsregionens strandområden och i den närliggande skärgården. I översvämningsgruppen som utsetts för att bereda planen har det funnits representanter för Nylands förbund, Helsingfors och Esbo stad, Helsingfors och Nylands räddningsverk samt NTM-centralen i Nyland. Dessutom har samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM deltagit i arbetet i egenskap av expert.

Kustområdena i Helsingfors och Esbo är mångsidiga och varierar från branta klippstränder till vassbevuxna och grunda havsvikar. En del av bäckarna som rinner ut i havet sträcker sig långt in i inlandet och gör att influensområdet för en havsöversvämning utvidgas till flera kilometer från kusten. I närheten av kusten finns förutom bostäder också bland annat flera industriobjekt och samhällstekniska objekt, låglänta vägar och gator samt hamnar. Ett annat särdrag är underjordiska utrymmen och tunnlar, bland annat metronätet som utvidgats de senaste åren.

Målet med hanteringen av översvämningsriskerna är bland annat att trygga bostadsbyggnader, objekt som är svåra att evakuera, samhällstekniska konstruktioner, viktiga trafikförbindelser, hamnar, objekt som är farliga för miljön, kulturarvsobjekt och annat byggnadsbestånd om havsvattenståndet stiger. Dessutom är målet bland annat att minimera egendomsskadorna, beakta klimatförändringen i det översvämningssäkra byggandet och att öka medvetenheten om översvämningar. Man strävar mot målen genom beredskap samt genom åtgärder som vidtas både under och efter översvämningen.

En av de viktigaste åtgärderna som minskar översvämningsrisken i Helsingfors och Esbo kustområde är beaktandet av översvämningsområden och klimatförändringen i planeringen av markanvändningen och byggandet. Genom att höja markytan i låglänta områden och tillämpa andra tekniska metoder kan byggnader, gator, infrastruktur och stadsfunktioner ordnas på ett översvämningssäkert sätt. I all planering och allt byggande beaktas rekommendationerna om lägsta grundläggningsnivåer samt projektens mångsidiga inverkan på bland annat miljön. I fråga om befintliga riskobjekt ska man försäkra sig om att det finns uppdaterade och fungerande beredskapsplaner och även identifiera regionala och lokala skyddsbehov. Centrala projekt för översvämningsskydd som bör främjas är planering och genomförande av ett tillfälligt översvämningsskydd på Salutorget i Helsingfors, genomförande av skyddsportar i Tölöviken samt utredning av översvämningsriskerna i Bergans och Glasdalen i Esbo och eventuella fortsatta åtgärder.

Det önskas att alla aktörer som arbetar med översvämningsrelaterade uppgifter och områdets invånare ger respons på planen för hantering av översvämningsriskerna. Kungörelsen och planen med bilagor finns på adressen www.ymparisto.fi/trhs/Helsinki-Espoo

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Kari Rantakokko, 0295 021 453, e-post kari.rantakokko(at)ely-keskus.fi

Planeringsingenjör Olli Jaakonaho, 0295 021 398, e-post olli.jaakonaho(at)ely-keskus.fi

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Espoon Kehä I:n Mestarintunnelissa sulkuja öisin 1.–3.12. klo 00.00.–04.3030.11.2020 11:31:06 EETTiedote

Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Mestarintunnelin molemmat tunneliputket suljetaan teknisten laitteiden testauksien ja asennuksien takia. Sulkuajankohdat ovat tiistain ja keskiviikon (1.–2.12.) välinen yö ja keskiviikon ja torstain (2.–3.12.) välinen yö klo 00.00–04.30. Täksi ajaksi Kehä I:n liikenne johdetaan kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.

Uudellamaalla ei näkyvissä nopeaa parannusta työmarkkinoilla24.11.2020 08:00:10 EETTiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa yhteensä 108 868 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 85 112 ja lomautettuja 23 756. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 42 043 (62,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 12,5 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 1 551 (-1,4 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Lokakuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 939 (-1,1 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 612 (-2,5 %) henkilöllä verrattuna kuukautta aikaisempaan. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 057, mikä on 5 299 (92,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 913, mikä on 7 988 (36,4 %) enemmän kuin vuoden 2019 lokakuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 856, mikä on 7

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum