VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Försvarsmaktens strategiska planering har stärkts, ekonomiplaneringen för materielprojekt bör utvecklas

Jaa

Enligt VTV:s revision har Försvarsmaktens strategiska planering stärkts efter försvarsreformen. Verksamhetsansvariga bör bedöma hur styrningen fungerar som helhet och förbättra kopplingen mellan den ekonomiska och strategiska planeringen. Man behöver utveckla den ekonomiska analysen och uppföljningen av framförallt materielprojekten. Finlands försvarsbudget år 2017 uppgår till cirka 2,83 miljarder euro, dvs. 5,1 % av utgifterna i statens budgetekonomi.

Statens revisionsverk (VTV) har i två revisioner granskat Försvarsmaktens planerings- och styrprocesser samt praxis för planering och styrning av materielprojekt.

Försvarsmaktens strategiska planering har stärkts men enhetligare styrning behövs

Revisionen av Försvarsmaktens system för styrning omfattade tiden efter försvarsreformen, som genomfördes 2012–2015. Försvarsmaktens strategiska planering har stärkts och strategiprocesserna hanteras framgångsrikt. För närvarande har man flera olika modeller för styrning. Försvarsmakten bör därför bedöma hur styrningen fungerar som helhet samt förbättra den strategiska planeringens koppling till ekonomiplaneringen. Revisionen fann att resultatstyrningen mellan Försvarsmakten och försvarsministeriet fungerar väl.

Bättre ekonomiplanering skulle förbättra hanteringen av projektens risker

Planerings- och styrprocessen för Försvarsmaktens materielprojekt överensstämmer med lagstiftningen och styrningen av statsförvaltningen. Någon enhetlig och övergripande praxis för ekonomisk beräkning av projekten framkom dock inte vid revisionen. Försvarsförvaltningen bör utveckla sin projektverksamhet enligt allmänna principer för ekonomiska beräkningar med beaktande av förvaltningsområdets särdrag. Detta skulle förbättra faktaunderlaget när beslut om projekten fattas. Hur beräkningarna håller bör följas upp systematiskt i olika projektfaser. Då förbättras kontrollen över projekten och eventuella korrigerande åtgärder kan vidtas i tid. Samtidigt reduceras riskerna i dessa investeringar.

Då det är möjligt bör man också förtydliga de offentliga specifikationerna av Försvarsmaktens materielprojekt. Försvarsmaktens utgifter för materiell beredskap hör till budgetekonomins största utgiftsgrupper bland anskaffningsutgifter med lång verkningstid. På årsbasis har de uppgått till cirka 750–911 miljoner euro.

Pressmeddelandet bygger på två revisionsberättelser: Försvarsmaktens system för styrning (Revisionsberättelse 17/2017) och Planering och styrning av Försvarsmaktens materielprojekt (Revisionsberättelse 18/2017).

Ställningstaganden på svenska: Försvarsmaktens system för styrning och Planering och styrnings av Försvarsmaktens materielprojekt

Det finskspråkiga pressmeddelandet och revisionerna på nätet

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

överrevisor Katri Kalijärvi (Försvarsmaktens system för styrning)
040 733 3898
katri.kalijarvi@vtv.fi

ledande effektivitetsrevisor Ari Hoikkala (Planering och styrning av Försvarsmaktens materielprojekt)
040 732 0322
ari.hoikkala@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Metsähallitus pyrkii yhdistämään valtion maa- ja vesiomaisuuden erilaiset käyttötarpeet17.1.2018 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut Metsähallituksen toimintaa valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnassa. Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta on saavuttanut, ja ajoittain jopa ylittänyt sille asetetut tulos- ja tuloutustavoitteet. Sen sijaan sijoitetun pääoman tuottotavoite on konsernitasolla jäänyt saavuttamatta vuodesta 2012 lähtien. Tämä on aiheutunut pääasiassa tappiollisesta tytäryhtiötoiminnasta, josta on omistajan ohjauksesta luovuttu. Metsähallitus pyrkii aktiivisesti sovittamaan yhteen toiminnassaan valtion omistamaan maa- ja vesiomaisuuteen kohdistuvat moninaiset käyttötarpeet. Sovittamalla yhteen metsätalousliiketoiminta ja yhteiskunnalliset velvoitteet saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Metsähallituksen Luontopalvelut ja Eräpalvelut -tulosyksiköillä on edellytykset julkisten hallintotehtävien kustannustehokkaaseen hoitoon.

Forststyrelsen strävar efter att sammanföra olika behov för användningen av statens mark- och vattenegendom17.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk har granskat Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom. Forststyrelsens affärsverksamhet för skogsbruk har uppnått och i vissa fall till och med överträffat de resultat- och intäktsmål som uppställts för den. Däremot har målet för avkastningen på investerat kapital inte uppnåtts på koncernnivå efter 2012. Den största orsaken har varit förlustbringande verksamhet i dotterbolag som Forststyrelsen genom ägarstyrningen har avyttrat. Forststyrelsen arbetar aktivt för att sammanjämka de olika behov som riktas på användningen av statens mark- och vattenresurser. Genom samordning av affärsverksamheten för skogsbruk och Forststyrelsens samhällsåtaganden är det möjligt att åstadkomma betydande fördelar. Resultatenheterna Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster har förutsättningar att sköta de offentliga förvaltningsuppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma onnistui materiaalien käytön tehostamisessa9.1.2018 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttamista. Ohjelman tavoitteena oli vähentää teollisen tuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyky, tuottavuus ja työllistämiskyky eivät selkeästi kehittyneet myönteisesti ohjelman toteuttamisen seurauksena. Ohjelman toteuttaminen vaikutti kuitenkin myönteisesti materiaalien käytön tehostumiseen sekä loi edellytyksiä yritysten välisten verkostojen muodostamiseen.

Det nationella materialeffektivitetsprogrammet lyckades effektivisera materialanvändningen9.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk utredde hur det nationella materialeffektivitetsprogrammet hade genomförts. Målet för programmet var att minska de negativa miljökonsekvenserna av den industriella produktionen och att förbättra företagens konkurrenskraft. Företagens konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättningsförmåga utvecklades inte på ett tydligt sätt positivt till följd av programmet. Programmet effektiviserade dock materialanvändningen och skapade möjligheter för företag att bilda nätverk.

Kostnadsplaneringen av statens IT-investeringar bör göras smidigare och uppföljningen av fördelar bör effektiviseras19.12.2017 07:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) har utrett på vilket sätt statsförvaltningen förutser och följer upp kostnaderna för och fördelarna med IT-investeringar. Dessutom har revisionsverket utvärderat hur ändamålsenliga metoderna för förutseende och uppföljning har varit. Kostnader och fördelar beräknas när investeringar bereds, men i startskedet kan kostnadskalkyler vara inexakta. I flera fall är nyttoanalysen bristfällig och stödjer inte uppföljningen i senare skeden. Utifrån revisionsobservationerna är uppföljningen sporadisk. Totalt sett verkar det som om den ekonomiska planeringen av IT-projekt är problematisk.

Valtion tietojärjestelmäinvestointien kustannussuunnittelu kaipaa ketteryyttä ja hyötyjen seuranta tehostamista19.12.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti, miten valtionhallinnossa ennakoidaan ja seurataan tietojärjestelmäinvestointien kustannuksia ja hyötyjä. Lisäksi arvioitiin ennakointi- ja seurantamenetelmien tarkoituksenmukaisuutta. Kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan investointien valmisteluvaiheessa, mutta alkuvaiheen kustannusarviot voivat olla epätarkkoja. Hyötyarviot jäävät usein puutteellisiksi eivätkä tue myöhemmissä vaiheissa tehtävää seurantaa. Seuranta onkin tarkastushavaintojen perusteella satunnaista. Tietojärjestelmähankkeiden taloussuunnittelu näyttäytyy kokonaisuutena ongelmallisena.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme