ELY-keskukset

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året

Dela

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

© K Joki-Sipilä
© K Joki-Sipilä

Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralerna

De gynnsamma väderförhållandena under fåglarnas vår- och höstflytt kan anses vara den huvudsakliga orsaken till mindre skador än i fjol. Vädret gjorde det möjligt för i synnerhet vitkindade gäss att snabbt flytta över Finland. Den korta våren begränsade uppkomsten av skador på åkrarna i Finland.

Fridlysta fåglar orsakade mest skador i Norra Karelen och Sydöstra Finland. Hittills har det lämnats in sammanlagt 170 ersättningsansökningar från dessa områden. Av dem gällde 169 skador orsakade av vitkindade gäss och en skador orsakade av tranor. De skador som anmäldes i dessa områden på våren ersattes redan tidigare i år.

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta fåglar 2021 kan sökas hos NTM-centralerna före utgången av året. Ersättningarna för 2021 betalas i början av året. År 2020 lämnades det in 481 ersättningsansökningar och ersättningarnas sammanlagda belopp var 3,8 miljoner euro.

Vitkindade gäss orsakar skador på ensilagevallar och höstsädens groddar. Antalet skador orsakade av tranor är störst inom områdena för NTM-centralerna i Södra och Norra Österbotten, där de orsakar problem för havre-, korn- och foderärtodlingar. Skadorna orsakade av svanar har fortfarande varit ganska små, men de har ökat. Svanar orsakar skador på spannmål, ensilagevallar och oljeväxter.

De vitkindade gässen flyttade snabbt i år

Det var kyligt och mycket motvind i april och i början av maj, och de vitkindade gässens flyttning tog därför fart på allvar först den 9 maj. Efter det bromsades flyttningen upp av dimma och regn. De vitkindade gässen flyttade i huvudsak mellan den 18 och den 21 maj. Efter den 25 maj, som var den sista dagen med relativt stor flyttning, observerades endast några tusen lokala och flyttande gäss i det arktiska området. Huvudrutten gick normalt, det vill säga från Östra Nyland till Mellersta Karelen.

Höstens flyttning inleddes med fart den 15 september. Då observerades tiotusentals flyttande och lokala vitkindade gäss mellan Norra Karelen och Kymmenedalen. Flyttningen pågick aktivt den 18 och den 19 september, och uppskattningsvis hälften av de vitkindade gässen hade flyttat vid den tidpunkten, mycket tidigare än i genomsnitt. Efter det rörde sig ytterst få vitkindade gäss på grund av det dåliga vädret, och flyttningen skedde i korta etapper. Många lokala gäss lämnade Finland den 12 och den 13 oktober, och de sista stora arktiska flyttningarna skedde den 14 oktober samt den 18 och den 19 oktober. Några tusen vitkindade gäss observerades ännu i november. De första och sista flyttomgångarna skedde i de vanliga områdena vid landsgränsen, men mellan flyttopparna spred sig gässen i större utsträckning till exempel till Savolax. Större spridning norrut, liksom på hösten 2020, skedde inte. Att flyttningen skedde tidigare kan ha samband med att tundran var varmare och torrare än normalt sommaren 2021.

Följ de vitkindade gässens flyttning via satellittjänsten på adressen satelliitti.laji.fi. Satellittjänsten har producerats av Åbo universitet och Naturresursinstitutet med miljöministeriets finansiering för projektet för gåsåkrar.

Mer information:

Hanne Lohilahti, specialsakkunnig, miljöministeriet
tfn 0295 250 374, hanne.lohilahti@gov.fi

Mika Pirinen, koordinator för artskador, NTM-centralen i Norra Karelen
tfn 029 550 26214, mika.pirinen@ely-keskus.fi

Ansökan om ersättning för skada som orsakats av fridlysta arter (ntm-centralen.fi)

Satellittjänst för att följa vandringen av vitkindade gäss: satelliitti.laji.fi (laji.fi)

Nyckelord

Bilder

© K Joki-Sipilä
© K Joki-Sipilä
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-dokumentet för projektet för Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse (Nyland, Egentliga Finland)3.12.2021 15:05:30 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gett en motiverad slutsats om Trafikledsverkets beskrivning av miljökonsekvensbedömningen gällande Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Med MKB-förfarandet har man sammanfört Natura 2000 -bedömningarna för Kisko ås källflöden och Noux samt bedömningen av behov av en Naturabedömning för Kustövikens Naturaområde. Den motiverade slutsatsen har utarbetats i samarbete mellan experter vid NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland. NTM-centralernas naturvårdsmyndigheters Naturautlåtanden är bifogade till slutsatsen.

Yhteysviranomaisten perusteltu päätelmä Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen YVA-selostuksesta (Uusimaa, Varsinais-Suomi)3.12.2021 14:27:30 EET | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Väyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-menettelyyn on yhdistetty Kiskonjoen latvavesien ja Nuuksion Natura 2000 -alueita koskevat Natura-arvioinnit sekä arvio Kuusistonlahden Natura-aluetta koskevan Natura-arvioinnin tarpeesta. Perusteltu päätelmä on valmisteltu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteistyönä. ELY-keskusten luonnonsuojeluviranomaisten antamat Natura-lausunnot ovat päätelmän liitteinä.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum