VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari: riskhanteringen bör förbättras inom hela statsförvaltningen

Dela

När antalet aktörer ökar finns det risk för att en del av riskerna inom statsförvaltningen inte kan identifieras. I dag publicerar Statens revisionsverk (VTV) sin årsberättelse, där revisionsverket presenterar de från riksdagens synpunkt viktigaste observationerna om skötseln av statsfinanserna och förvaltningen.

När antalet aktörer ökar finns det risk för att en del av riskerna inom statsförvaltningen inte kan identifieras.
När antalet aktörer ökar finns det risk för att en del av riskerna inom statsförvaltningen inte kan identifieras.

Enligt Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverks generaldirektör, bör riskhanteringen förbättras inom hela statsförvaltningen. På alla nivåer inom statsförvaltningen har riskhantering och säkerställande genom riskhantering av att samhället fungerar fått mindre uppmärksamhet.

”Den övergripande riskhanteringen och ansvarsfördelningen bör förtydligas. Statsförvaltningens riskhantering bör organiseras till en mer sammanhängande enhet”, säger Yli-Viikari.

De statliga ämbetsverken identifierar och hanterar sina risker på mycket olika sätt. Aktörer inom säkerhet, såsom räddningsväsendet och Försvarsmakten, har en kontinuerlig beredskap för risker. Som risker identifierar övriga aktörer främst exceptionella störningar och särskilt hot mot informationssystem och cybersäkerhet. Det händer lätt att andra störningar eller faktorer som stör verksamhetens kontinuitet inte identifieras.

I dag utvecklas och realiseras riskerna, även helt nya typer av risker, snabbare än förr. Verksamheten kompliceras vilket redan i sig gör att riskerna ökar. Ämbetsverkens verksamhet förändras till följd av koncentration, utkontraktering och privatisering. Ämbetsverkens gränser överskrids och icke-statliga aktörer kan också delta.

”Den negativa sidan i utvecklingen är att ledningen i ämbetsverken inte nödvändigtvis identifierar sitt ansvar för riskhanteringen i tillräcklig mån. När antalet aktörer ökar kan ansvaret för den övergripande riskhanteringen förbli oklart och riskhanteringsnivån försvagas”, påpekar Yli-Viikari.

VTV överlämnar sin årsberättelse till riksdagen den 12 september 2018. Andra teman i årsberättelsen är utöver riskhantering statens åtaganden utanför balansräkningen och god förvaltning. Staten har sådana betydande åtaganden utanför balansräkningen som kan orsaka stora utgifter i framtiden. God förvaltning vid skötseln av statsfinanserna innebär att statsbudgeten iakttas, verksamheten är lagenlig och resultatrik och den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar väl.

Statens revisionsverks årsberättelse

VTV.fi/sv

Nyckelord

Kontakter

Bilder

När antalet aktörer ökar finns det risk för att en del av riskerna inom statsförvaltningen inte kan identifieras.
När antalet aktörer ökar finns det risk för att en del av riskerna inom statsförvaltningen inte kan identifieras.
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum