Suomen Pankki

Genomsnittsräntan på nya företagslån beviljade av övriga finansinstitut nästan 8 % under andra kvartalet 2022

Dela

Under det andra kvartalet 2022 lyfte de finländska företagen nya företagslån[1] från övriga finansinstitut till ett värde av 890 miljoner euro. Över hälften av utbetalningarna gjordes till mikro- och småföretag. Av de övriga finansinstituten beviljade fordonsfinansieringsbolagen mest nya lån till företag med en tredjedel av de nya lånen.

Under det andra kvartalet 2022 var sedvanliga företagslån (360 miljoner euro) den vanligaste typen av lån vid utbetalningen av nya företagslån och factoringfinansiering (340 miljoner euro) den näst vanligaste. Genomsnittsräntan på nya företagslån var 7,8 %[2]. Genomsnittsräntorna varierar emellertid stort mellan olika finansieringsformer. Exempelvis var genomsnittsräntan på sedvanliga företagslån 3,3 % och på factoringfinansiering 15,6 %.

Vid utgången av juni 2022 uppgick det utestående beloppet av lån till finländska företag beviljade av övriga finansinstitut till 5,5 miljarder euro och genomsnittsräntan var 2,26 %[3]. Den vanligaste typen av lån var finansieringsleasing (3,2 miljarder euro) före sedvanliga företagslån (2 miljarder euro). Merparten av utlåningen till företag var lån utan säkerhet och lån med säkerhetsunderskott (3,7 miljarder euro).

Av de övriga finansinstituten står bankernas finansieringsbolag för den största andelen av utlåningen till företag (3,2 miljarder euro). Vid utgången av juni 2022 hade mest lån beviljats näringsgrenarna energi, industri samt transport och magasinering. Energiföretagens utestående lån översteg som enda näringsgren en miljard euro.

Det utestående beloppet av företagslån beviljade av övriga finansinstitut ökade snabbare än företagslån beviljade av kreditinstitut

I juni 2022 uppgick det utestående beloppet av företagslån beviljade av kreditinstitut (banker) till 62,1 miljarder euro och årsökningen var 6,5 %. Det utestående beloppet av företagslån beviljade av övriga finansinstitut ökade i juni klart snabbare (12,5 %) än företagslån beviljade av kreditinstitut. I juni 2022 var genomsnittsräntan på utestående företagslån beviljade av kreditinstitut (1,51 %) lägre än på företagslån beviljade av övriga finansinstitut (2,26 %). Ränteskillnaden förklaras exempelvis av skillnader i aktörernas företagskundkrets: kreditinstituten har beviljat relativt sett mest lån till storföretag, medan den största kundgruppen för övriga finansinstitut utgörs av mikro- och småföretag på basis av utbetalningarna av nya företagslån.

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Salenius, telefon 09 183 2156, e-post: tommi.salenius(at)bof.fi

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Nästa publiceringstillfälle i början av 2023.

[1] Exkl. konto- och kortkrediter och non-recourse factoring.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter och non-recourse factoring.

[3] Exkl. non-recourse factoring.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Exceptionellt livlig efterfrågan på företagslån30.9.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

I augusti 2022 utbetalades rikligt med nya företagslån[1] (3,3 md euro) från kreditinstitut med verksamhet i Finland. Genomsnittsräntan på nya utbetalda lån sjönk från juli och var i augusti 1,59 %, vilket berodde på nedgången i räntan på stora lån, dvs. lån på över en miljon euro. I augusti utbetalades stora lån för 2,9 miljarder euro, vilket är 87 % av samtliga utbetalda företagslån. Genomsnittsräntan på nya stora lån var 1,26 % i augusti. De nya utbetalningarna hänförde sig i augusti huvudsakligen till näringsgrenen industri. Under de senaste 12 månaderna har efterfrågan på företagslån varit exceptionellt stor (28 md euro). De nya utbetalningarna ökade framför allt på grund av energi- och industriföretagens behov av finansiering. Den glidande summan för 12 månader ökade med sammanlagt 12,9 miljarder euro jämfört med ett år tidigare. Av detta var energiföretagens låneandel 5,3 miljarder euro och industriföretagens 5,1 miljarder euro. Det utestående beloppet av lån till företag[2] bev

Exceptionally large volume of corporate loans drawn down30.9.2022 10:00:00 EEST | Press release

In August 2022, there was a large volume (EUR 3.3 bn) of new loans drawn to non-financial corporations[1] from credit institutions operating in Finland. The average interest rate on new drawdowns decreased from June, to stand at 1.59% in August, due to the decline of interest rates on large loans, that is, over a million euro. The volume of large loans drawn down in August was EUR 2.9 bn, accounting for 87% of all corporate loan drawdowns. The average interest rate on new large loans was 1.26% in August. The companies that took out new loans in August mainly operated in the manufacturing sectors. The volume of corporate drawdowns in the last 12 months is exceptionally high (EUR 28 bn). The growth of new drawndowns was driven in particular by the funding need of energy and manufacturing companies. The moving 12-month sum grew by a total of EUR 12.9 bn from a year ago, energy companies accounting for EUR 5.3 bn and manufacturing companies for for EUR 5.1 bn. At the end August 2022, the s

Yrityslainoja on nostettu poikkeuksellisen paljon30.9.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Elokuussa 2022 uusia yrityslainoja[1] nostettiin runsaasti (3,3 mrd. euroa) Suomessa toimivista luottolaitoksista. Uusien nostettujen lainojen keskikorko laski heinäkuusta ja oli elokuussa 1,59 %, mikä johtui suurien eli yli miljoonan euron lainojen korkojen laskusta. Elokuussa suuria lainoja nostettiin 2,9 mrd. euron edestä, mikä on 87 % kaikista yrityslainanostoista. Uusien suurien lainojen keskikorko oli 1,26 % elokuussa. Uusia lainoja nostivat elokuussa pääasiassa teollisuustoimialat. Yrityslainoja on nostettu poikkeuksellisen paljon (28 mrd. euroa) edellisten 12 kuukauden aikana. Uudet nostot kasvoivat erityisesti energia- ja teollisuusyritysten rahoitustarpeen vuoksi. Kahdentoista kuukauden liukuva summa kasvoi yhteensä 12,9 mrd. euroa vuodentakaisesta. Tästä energiayritysten lainojen osuus oli 5,3 mrd. euroa ja teollisuusyritysten 5,1 mrd. euroa. Suomessa toimivien pankkien yrityksille[2] myöntämien lainojen kanta oli yhteensä 64,5 mrd. euroa elokuun 2022 lopussa. Lainakanta kas

Penningpolitiken stramas åt för att stabilisera inflationen kring sitt mål – hantering av energikrisen spelar en nyckelroll29.9.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Hösten 2021 var ekonomin i euroområdet på väg att återhämta sig och också coronapandemin höll på att ge vika. Rysslands grymma anfall mot Ukraina i februari 2022 framtvingade omprioriteringar inom den internationella politiken. De ekonomiska utsikterna överskuggas av kriget och den energikris som har följt i dess spår. ”Energikrisen och fluktuationerna i ekonomin påverkar nu allas vår vardag. Ryssland använder gasvapnet som redskap för energikriget. Europeiska unionen måste på nytt få ordning på sina led för att lösa energikrisen”, säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. Energikrisens negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten ligger ännu huvudsakligen framför oss. Ekonomin i euroområdet får inte stöd av världshandeln. Den ekonomiska tillväxten har bromsat in i USA och Kina, vilket försvagar exportutsikterna för euroområdet. Möjligheterna för en recession i euroområdet har ökat. Inflationstrycket har ökat under sommaren 2022 i takt med att energikrisen i Europa har förvär

Monetary policy tightening to bring inflation down to target – Managing energy crisis takes key role29.9.2022 11:00:00 EEST | Press release

In autumn 2021 the euro area economy was picking up as the COVID-19 pandemic began to ease. Russia’s brutal attack on Ukraine in February 2022 necessitated a reordering of priorities in international politics. The Ukraine war and the energy crisis arising from it have darkened the economic outlook. “The energy crisis and swings in the economy are now affecting everyday life for all of us. Gas supplies have clearly been weaponised by Russia in an energy war. So the European Union must bring order to its ranks once again and resolve this energy crisis,” says Governor of the Bank of Finland Olli Rehn. The adverse growth impact of the energy crisis is largely still to come.The euro area economy will be unable to rely on world trade to bolster it. Economic growth has slowed in both the United States and China, and this adversely affects the export outlook for the euro area. The prospect of a recession in the euro area has grown more likely. Inflationary pressures gathered momentum over the

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum