Suomen Pankki

Genomsnittsräntan på nya studielån nära noll – beloppet av utestående studielån överskred 5 miljarder euro

Dela

I augusti 2021 utbetalades studielån för 196 miljoner euro, vilket är 20 miljoner mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Genomsnittsräntan på nya studielån var rekordlåg (0,10 %). I och med statsborgen är studielånen för bankerna lån med låg risk, vilket också återspeglas i små marginaler på studielånen. Utöver marginalen inverkar lånets referensränta på studielånens räntenivå. Av de utbetalda lånen i augusti var 95 % bundna till euribor[1] och genomsnittsräntan på dem var 0,06 %. Genomsnittsräntan på nya studielån som bundits till bankernas egna referensräntor var klart högre (0,84 %).

Liksom i fjol var efterfrågan på studielån också under sommarmånaderna 2021 livligare än vanligt. I juni–juli utbetalades studielån för sammanlagt 84 miljoner euro, vilket är nästan lika mycket som under motsvarande period 2020, men 64 % mer än i juni–juli 2019.

På grund av den livliga efterfrågan på lån överskred det utestående beloppet av studielån för första gången 5 miljarder euro och var 5,1 miljarder euro i augusti 2021. Ökningen i det utestående beloppet av studielån var fortfarande snabb (13,4 %), även om ökningstakten har mattats av sedan 2018. Studielånen har ökat i och med att låneposterna blivit större till följd av studiestödsreformen och av att låntagarna ökat i antal. Den låga räntenivån har också ökat intresset för studielån. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik har beloppet av utbetalda studielånskompensationer ökat under de senaste åren, vilket i sin tur något bromsat upp ökningen i det utestående beloppet av studielån.

Genomsnittsräntan på de utbetalda studielånen har sjunkit ända sedan början av 2012 och samma utveckling har fortsatt också under det senaste året. Samtidigt har andelen euriborbundna lån ökat betydligt. I augusti 2021 var genomsnittsräntan 0,29 %. De euriborbundna lånens andel av lånestocken var 83 %, vilket är 36 procentenheter mer än vid slutet av 2011. Vid slutet av augusti var genomsnittsräntan på det utestående beloppet av andra än euriborbundna studielån 0,87 %.

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i augusti 2021 nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 118 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya bostadslånen var 10,0 % investeringsbostadslån. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av augusti 2021 till 105,5 miljarder euro och årsökningen var 4,3 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,0 %. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti.

De finländska företagen lyfte nya företagslån (exkl. konto- och kortkrediter) i augusti för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk något från juli och låg på 1,64 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av augusti till 95,8 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 38,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 108,2 miljarder euro vid slutet av augusti 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 98,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,5 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 48 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i augusti 0,20 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 1.11.2021 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/

[1] I augusti 2021 var 12 månaders euribor i genomsnitt -0,50 %.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Kutsu medioille: Online Conference 19 Oct - Monetary Policy Approaches: A Comparative Appraisal15.10.2021 09:59:55 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankki ja Federal Reserve ovat uudelleenarvioineet rahapolitiikan strategiansa äskettäin. Millä tavalla uudet rahapolitiikan strategiat vaikuttavat markkinoihin, päätöksentekoon ja tutkimukseen? Tervetuloa seuraamaan suoraa verkkolähetystä Suomen Pankin ja SUERF-järjestön yhteisestä konferenssista. Tilaisuudessa kuullaan alan johtavia tutkijoita ja rahapolitiikasta ovat keskustelemassa muun muassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki, Ruotsin keskuspankin varapääjohtaja Anna Breman ja EKP:n johtokunnan jäsen ja pääekonomisti Philip Lane. Tilaisuus on englanninkielinen. Ilmoittaudu tästä Tilaisuuden linkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua. Lue lisää konferenssista: Bank of Finland and SUERF joint conference on Monetary Policy Approaches: A Comparative Appraisal Lisätietoja: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen, p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi Program Hours are CET 11:00 Welcoming address Esa Jokivuolle,

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s årsmöten14.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar virtuellt i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöten som hålls under vecka 41. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse. Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté. I valutafondens möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank, samtliga virtuellt. Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.

Governor of the Bank of Finland to attend IMF Annual Meetings14.10.2021 09:00:00 EEST | Press release

The Governor of the Bank of Finland, Olli Rehn will participate virtually in the Annual Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank to be held during week 41. Governor Rehn represents Finland on the Fund’s Board of Governors. During the week, the International Monetary and Financial Committee and the Development Committee, a joint forum of the IMF and the World Bank, will convene for meetings. The Bank of Finland will also be represented virtually by Deputy Governor Marja Nykänen and experts from the Bank. For further information, please contact Satu Kivinen, Head of Division, tel. +358 9 183 2329.

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu IMF:n vuosikokouksiin14.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu virtuaalisesti Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin viikolla 41 pidettäviin vuosikokoustapahtumiin. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa. Vuosikokousviikolla järjestetään kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous. Suomen Pankista valuuttarahaston kokouksiin osallistuvat virtuaalisesti myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sekä Suomen Pankin asiantuntijoita. Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Satu Kivinen, puh. 09 183 2329.

Klimatförändringen och den nya penningpolitiska strategin på Myntmuseets program i höst1.10.2021 13:15:00 EEST | Tiedote

Myntmuseets publikevenemang hösten 2021 fokuserar på Europeiska centralbankens nya penningpolitiska strategi och klimatförändringen. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten. Tillställningarna är gratis och öppna för alla och hålls som webbinarier, om inte annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum. Webbinarierna börjar kl. 17 och inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats. ti 12.10 Stresstester av den finansiella sektorn: vad, hur och vad sen? Chefsanalytiker Sampo Alhonsuo, Finansinspektionen ti 26.10 Klimatmål för centralbankens investeringar Ledande hållbarhetsexpert Anna Hyrske ti 9.11 ECB:s nya penningpolitiska strategi Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn ti 16.11 Ekonomibok Nu: Kaikki kuluttamisesta (Allt om konsumtion) Direktionens vice ordförande Marja Nykänen, chefdirektör Antti Oksanen, direktör Mari Pantsar från Sit

Bank of Finland Museum’s autumn focus is on climate change and the new monetary policy strategy1.10.2021 13:15:00 EEST | Press release

The Bank of Finland Museum’s events for the public in autumn 2021 will focus on the European Central Bank’s new monetary policy strategy and climate change. Through its events for the public, the Bank of Finland hopes to foster financial literacy and awareness of the financial markets. It also hopes to further dialogue with the general public. The events are open to all and free of charge; they will be held online, unless otherwise stated, and will be broadcast from the premises of the Bank of Finland Museum. All events will begin at 17:00, and after each event a recording will be made available on the Museum’s web pages. Tues 12.10. Stress tests for the financial sector: what, how and then what? Chief Analyst Sampo Alhonsuo, Financial Supervisory Authority Tues 26.10. Investment climate goals at the central bank Principal Responsible Investment Specialist Anna Hyrske Tues 9.11. The ECB’s new monetary policy strategy Bank of Finland Governor Olli Rehn Tues 16.11. Talouskirja nyt discus

Rahamuseon syksyn aiheina ilmastonmuutos ja rahapolitiikan uusi strategia1.10.2021 13:15:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin rahamuseon syksyn 2021 yleisötilaisuuksissa keskustellaan Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uudesta strategiasta ja ilmastonmuutoksesta. Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ja ne pidetään verkkotapahtumina, ellei toisin mainita. Ne lähetetään Suomen Pankin rahamuseosta. Tilaisuudet alkavat klo 17, ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen nähtävissä rahamuseon verkkosivuilla. ti 12.10. Stressitestit finanssisektorille: mitä, miten ja entä sitten? Pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, Finanssivalvonta ti 26.10. Sijoittamisen ilmastotavoitteet keskuspankissa Johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske ti 9.11. EKPn rahapolitiikan uusi strategia Pääjohtaja Olli Rehn ti 16.11. Talouskirja nyt: Kaikki kuluttamisesta Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, päätoimittaja Antti Oksanen, johtaja Mari

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum