Satakunnan ELY-keskus

Haettavana ympäristöalan valtionavustuksia vuodelle 2021 (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin. Hakuaika 15.10.-30.11.2020. Hakemuksissa tulee käyttää ensisijaisesti sähköistä hakutapaa: sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut​​​​​​​

 • Rakennusperinnön hoitoon  
  Lisätietoa: Mia Puotunen, 0295 022 912
    
 • Saariston ympäristönhoitoon   
  Lisätietoa: Nina Myllykoski, 0295 022 768,  
  (saariston rakennusperintö) Mia Puotunen, 0295 022 912  

 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin   
  Lisätietoa: Sanna-Liisa Suojasto, 0295 022 946  

 • Vesistökunnostusten sekä vesien(-meren) hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen  
  Lisätietoa: Ari Sallmén, 0295 022 937, Pekka Paavilainen, 0295 022 921, Sanna Kipinä-Salokannel, 0295 022 879

 • Vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön  
  Lisätietoa: Juha-Pekka Triipponen, 0295 022 953 

 • Kalataloudellisiin kunnostuksiin
  Lisätietoa (Varsinais-Suomen ELY-keskus): Leena Rannikko, 0295 022 649 ja Mika Sivil, 0295 023 045

Lisätietoja antavien henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisäksi seuraavat ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustuksia alla oleviin teemoihin: 

 • maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

 • kalataloudellisiin kunnostuksiin (Pohjois-Savon / Varsinais-Suomen / Lapin ELY-keskus) 

 • haitallisten vieraslajien torjuntaan (Kainuun ELY-keskus)

 • ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2020. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrärahat. 

Edellä mainittujen lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus tulee myöhemmin ilmoittamaan kaupunkivesien hallinnan hankkeita koskevasta avustushausta, joka avautuu 17.11.2020. 

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin.Avustuksia voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Vesistökunnostukset ja vesien hoidon toimenpiteiden toteuttaminen

Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Tavoitteiden toteuttamiseksi kuntien, kalatalousalueiden, osakaskuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden toiminta on tärkeää. Tukea voidaan myöntää myös yhteistyöverkostojen toiminnan kehittymiseen. Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesienhoidon toimenpideohjelmissa, kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski ja toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä. 

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta voi hakea avustusta eri puolilla Suomen toteutettaville hankkeille, joiden tavoitteena on edistää maa- ja metsätalouden vesienhallintaa, valuma-aluetasoista kestävää vesitalouden suunnittelua ja toteutusta, peltomaan kasvukuntoa, sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Rahoitettavien toimenpiteiden tulee vahvistaa maa- ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin sää- ja vesioloihin sekä parantaa maatilatalouden toimintaedellytyksiä niin ilmasto- ja ympäristökestävyyden kuin kannattavuuden näkökulmasta. Tuettavat toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että paikallisia kokeiluhankkeita.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea on mahdollista suunnata myös tulvasuojelun ja peltojen vesienhallinnan edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

Kalataloudelliset kunnostukset

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmassa. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan myös kansallista ohjelmaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

Haitallisten vieraslajien torjunta

Kainuun ELY-keskukselta voi hakea eri puolilta Suomea avustuksia haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää hankkeiden toteuttamisesta, neuvonnasta ja jälkiseurannasta aiheutuviin kustannuksiin. Avustushaku on jatkuva ja se avautuu 15.10.2020.

Lisätietoja Kainuun ELY-keskuksesta: Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, puh. 0259 023 799 
 

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali. Tämän vuoden haussa painotetaan hankkeita, jotka edistävät ilmastokasvatusta ja aktiivista ilmastokansalaisuutta, luonnon monimuotoisuuden merkityksen ymmärtämistä ja monimuotoisuutta tukevia tekoja tai osallisuutta kulttuuriympäristöjen hoidossa ja kokemisessa ja kulttuuriympäristön hyvinvointivaikutusten huomaamista.

Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskuksesta: Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, puh. 0295 024 669

Haku

Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.11.2020. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Kalatalous/Ympäristö > Rahoitus ja avustukset   

Varsinais-Suomen ELY-keskus: kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 236, 20101 Turku.

Keski-Suomen ELY-keskus (ympäristökasvatus ja -valistus): kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus (maa- ja metsätalouden vesienhallinta): kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 86, 90101 Oulu.

Kainuun ELY-keskus (haitallisten vieraslajien torjunta): kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse Kainuun ELY-keskus, kirjaamo, PL 115, 87101 Kajaani

Lisätietoja antavien henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja myös: Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskus
Yrjönkatu 20
28100 Pori

0295 022 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-satakunta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Satakunnan ELY-keskus

Koronatilanteen luoma epävarmuus hallitsee myös Satakunnan elinkeinoelämän ja työllisyyden lähiajan näkymiä (Satakunta)20.10.2020 15:28:54 EESTTiedote

Koronakriisin aiheuttaman maailmanlaajuisen taantuman seurauksena Suomen vienti on pudonnut merkittävästi. Tämä luo epävarmuutta etenkin Satakunnan vientivetoisen teknologiateollisuuden näkymiin. Lisäksi kriisin pitkittyminen voi näkyä myös työllisyyden kehityksen heikkenemisenä. Syksyn 2020 Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymissä on Satakunnassa silti myös positiivisia odotuksia.

Satakunnan Älykkään maaseudun rakentaminen on käynnistynyt virtuaalisesti2.10.2020 09:22:00 EESTTiedote

Satakunnan maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu on käynnistynyt uudenlaisin menetelmin sosiaalista mediaa hyödyntäen. Keskustelua käydään virtuaalisesti valmistelua varten perustetussa Satakunnan Älykäs maaseutu Facebook-ryhmässä. Ryhmän jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, joiden elämään maaseutumme liittyy tavalla tai toisella esimerkiksi töiden, vapaa-ajan tai kiinnostuksen kautta.

Leväseurannan viimeisellä viikolla sinilevähavaintoja vain muutamalla järvellä Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)1.10.2020 14:51:51 EESTTiedote

Lounais-Suomen sinilevätilanne on kuluneella viikolla ollut viime viikon kaltainen ja sinileviä on havaittu vain muutamalla sisävesien havaintopaikalla. Viime viikon tapaan yhdelläkään merialueen havaintopaikalla ei havaittu sinilevää tällä viikolla. Sisävesien vakioseurantapaikoillakin havaittiin sinilevää tällä viikolla vain kolmella järvellä. Viime viikkojen tapaan Kiskon Kirkkojärvellä havaittiin runsaasti levää, samoin Kemiönsaaren Dragsfjärdenissä. Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Sääksjärvellä Madekallion havaintopaikalla Kokemäellä. Valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy tällä viikolla. Varsinais-Suomen ELY-keskukseen voi kuitenkin edelleen ilmoittaa sinilevähavainnoista numeroon 0295 022 530. Myös Järvi-Meriwikiin voi kirjata levähavaintoja, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta: https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/ Linkkejä: Lounais-Suomen levätilannekatsaukset, Levätilanne Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi) Havain

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme