Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Idrotts- och rekreationsutrymmen i Nyland fortsättningsvis stängda till och med den 24 januari - beslut om förlängning av restriktionerna som gäller i Egentliga Tavastland, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland fattas i början av nästa vecka

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att förlänga det beslut om stängning av idrotts- och rekreationsutrymmen som är i kraft inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Förlängningen gäller tiden 11 - 24 januari 2022. Även den för närvarande gällande begränsningen av sammankomster, som förbjuder inomhustillställningar, förlängs samtidigt till slutet av januari. Enligt sjukvårdsdistriktets bedömning som baserar sig på lägesbilden är det epidemiologiska läget så allvarligt att det inte är möjligt att lätta på restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger det för närvarande gällande beslutet om stängning av vissa utrymmen för idrotts-, rekreations- och fritidsaktiviteter i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till och med den 24 januari 2022. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 10 januari 2022.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands nya stängningsbeslut gäller fortsättningsvis alla utrymmen som det är möjligt att stänga enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar och berör de aktörer som disponerar över utrymmena när de används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet. Utrymmena är följande:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott
  • träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

”Det är på basis av sjukvårdsdistriktets utlåtande uppenbart att det tillsvidare inte är möjligt att lätta på stängningen av utrymmen eller exkludera vissa utrymmen från beslutet”, säger överinspektör Oona Mölsä vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Omikronvarianten utgör nu ett mycket allvarligt hot mot hälso- och sjukvårdens kapacitet och det krävs därför att regionförvaltningsverket vidtar de bekämpningsåtgärder som föreslagits i sjukvårdsdistriktets utlåtande och som regionförvaltningsverket inom ramen för lagen kan besluta om.”

Utrymmena som måste stänga kan emellertid användas för hobbyverksamhet för barn och unga som är födda år 2003 eller senare. Åldersgränsen har höjts så att alla som ifjol har fyllt 18 år kan delta i verksamheten i utrymmen som enligt det nya beslutet annars ska hållas stängda. I verksamheten måste även deltagarnas hälsosäkerhet beaktas.

Utrymmena kan även användas för lagstadgade tjänster, exempelvis medicinsk rehabilitering, skolornas gymnastikundervisning och för att ordna coronavaccinering. Även förhandsröstning i välfärdsområdesvalet är tillåtet i utrymmen som i övrigt måste hållas stängda. Stängningsbeslutet gäller inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Sjukvårdsdistriktet och kommunerna har även bedömt att det kunde vara möjligt för dem som har specialsimkort att träna i simhallarna trots stängningsbeslutet. I nuläget har regionförvaltningsverket dock inte kunnat göra någon dylik avgränsning av beslutet.

”Vi anser att det är viktigt, särskilt om stängningarna blir långvariga, att ta hänsyn inte bara till dem som får lagstadgade tjänster och barn och unga, utan även sådana grupper som påverkas särskilt negativt av restriktionerna. Saken kräver dock närmare utredningar, i synnerhet ur ett likabehandlingsperspektiv. Exempelvis specialsimkortet används enligt vår uppfattning inte på samma sätt i alla kommuner”, konstaterar Oona Mölsä.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger med det nya beslutet även den gällande begränsningen av sammankomster i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till och med den 31 januari 2022. Enligt beslutet är alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjudna. Utomhus har antalet deltagare i sammankomster inte begränsats, men deltagarnas hälsosäkerhet måste även i fortsättningen beaktas i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Användningen av olika utrymmen för kunder, deltagare och allmänhet på ett hälsosäkert sätt effektiviseras av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förlängningsbeslut som också fattats den 7 januari för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Enligt beslutet är aktörerna som ansvarar för användningen av utrymmena skyldiga att med sådana åtgärder som de själva väljer förebygga smittrisken till följd av närkontakter. Aktörerna kan exempelvis begränsa antalet kunder, se till att kunderna anländer i omgångar eller placera kundplatserna glest. Aktören som ansvarar för utrymmet ska även anteckna åtgärderna i en plan som hålls framme så att kunderna kan se den. Regionförvaltningsverkets beslut baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft till och med den 31 januari 2022. (Närmare information om beslutets innehåll i praktiken finns på regionförvaltningsverkets webbplats under Vanliga frågor om coronaviruset: https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset#item-DpAo81qF9aPZ-73731384)

Beslut om förlängning av restriktioner för Egentliga Tavastland, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland fattas i början av nästa vecka

Inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphör de nuvarande besluten om restriktioner att gälla 12.1.2022 i Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. De beslut om stängning av idrotts- och rekreationsutrymmen som för närvarande är i kraft i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland och begränsningarna av sammankomster i Kymmenedalen kommer troligtvis att förlängas i sin nuvarande form. Innehållet i besluten preciseras när regionförvaltningsverket har fått sjukvårdsdistriktens utlåtanden och bedömt hur de påverkar besluten. Besluten fattas troligen i början av nästa vecka.

En förteckning över alla beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland som för närvarande är i kraft finns i pressmeddelandet som publicerades den 5 januari: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928973.

De aktuella coronarestriktionerna som regionförvaltningsverken har fattat beslut om samt anvisningar om hur besluten ska tolkas och följas finns på regionförvaltningsverkets webbsida https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset.

I besluten beaktar Regionförvaltningsverket i Södra Finland sjukvårdsdistriktens och Institutet för hälsa och välfärds expertis samt social- och hälsovårdsministeriets senaste styrning för bekämpning av coronaepidemin.

Mer information:

För media:

viestinta@avi.fi

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (skicka sms eller be att bli uppringd)

överinspektör Meiju Heikkinen, tfn 0295 016 382 (skicka sms eller be att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Coronaviruset har både utmanat utvecklingsarbetet inom ungdomssektorn och ökat dess behov24.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Coronaepidemin har utmanat planeringen och genomförandet av regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn. Coronabegränsningarna har ökat behovet av att stödja bland annat sociala möten och relationer mellan unga virtuellt i olika miljöer. År 2021 delade regionförvaltningsverken ut 2,3 miljoner euro i understöd för utveckling av ungdomssektorn till sammanlagt 68 projekt.

Korona on sekä haastanut nuorisoalan kehittämistyötä että lisännyt sen tarvetta24.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Koronaepidemia on haastanut nuorisoalan alueellisten ja paikallisten kehittämishankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Koronarajoitukset ovat lisänneet tarvetta muun muassa nuorten sosiaalisten kohtaamisten ja suhteiden tukemiseen virtuaalisesti erilaisissa ympäristöissä. Vuonna 2021 aluehallintovirastot jakoivat avustusta nuorisoalan kehittämiseen 2,3 miljoonaa euroa yhteensä 68 hankkeelle.

Restriktionerna för sammankomster skärps och ett beslut som gäller användningen av utrymmen träder i kraft i Mellersta Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt den 23 januari 202221.1.2022 15:12:42 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Samtidigt skärps restriktionerna för sammankomster i områdena. Besluten är i kraft inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt under tiden 23.1 - 20.2.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum