Ilmarinen

Ilmarinens delårsrapport 1.1-31.3.2019: Placeringsintäkterna 4,6 %, enligt bolagets uppdaterade strategi är målet att vara den mest tilltalande samarbetspartnern i arbetslivet

Dela

Premieinkomsten uppgick under början av året till 1,5 miljarder euro. Mätt enligt premieinkomsten ökade kundbeståndet med cirka 60 miljoner euro. Pensioner utbetalades för sammanlagt 1,5 miljarder euro till 460 000 pensionstagare. Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på 4,6 procent (-0,1 procent 1.1–31.3.2018), dvs. 2,1 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 47,4 miljarder euro (46,0 miljarder euro 31.12.2018).

Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,7 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 4,1 procent.

Solvensen stärktes jämfört med årsskiftet. I slutet av mars uppgick solvenskapitalet till 9 625 (8 918) miljoner euro och solvensnivån var 124,8 (123,7) procent.

I april godkändes Ilmarinens uppdaterade strategi, enligt vilket vårt mål är att vara den mest tilltalande samarbetspartnern i arbetslivet – ansvarsfullt för dig. I strategin framhävs ansvarsfullhet samt goda service- och personalupplevelser.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Premieinkomsten för början av året var 1,5 miljarder euro. Under det första kvartalet 2019 var kundanskaffningen 116 miljoner euro mätt enligt premieinkomsten. Kundbeståndet ökade med 60 miljoner euro under början av året. Vi utbetalade 1,5 miljarder euro i pensioner till 460 000 pensionstagare. Vi utfärdade sammanlagt nästan 10 000 nya pensionsbeslut under början av året.

Inom pensionsförsäkringen övergick vi vid årsskiftet till att använda det nationella inkomstregistret. Arbetsgivarna anmäler löneuppgifterna varje månad till inkomstregistret, varifrån arbetspensionsbolagen och andra som behöver uppgifterna får dem i realtid. Särskilda års- eller månadsanmälningar behöver inte längre lämnas in till arbetspensionsbolaget. Ilmarinen lyckades väl med att integrera sina system till inkomstregistret. Största delen av våra kunder kunde framgångsrikt övergå till att använda inkomstregistret i början av året. En del av kunderna hade till en början svårigheter med anmälningen av löneuppgifterna, vilket gjorde att ärendena tillfälligt hopade sig i vår kundservice. För att säkerställa en smidig övergång kontaktade vi de kunder, vilkas anmälan var bristfällig och effektiverade vår kundkommunikation och -rådgivning.

Färdigställandet av integrationen framskred enligt plan under början av året. Vid årsskiftet övergick alla våra ArPL-kunder till att använda samma webbtjänster. Vi tog i bruk ett nytt kundinformationssystem. Synergifördelarna börjar också synas i en bättre kostnadseffektivitet: resultatet av omkostnadsrörelsen steg till 13,1 miljoner euro och omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten förbättrades från året innan med 7 procentenheter till 71,5 procent.

På placeringsmarknaden skedde en korrigeringsrörelse under början av året efter den omfattande kursnedgången i slutet av förra året, och aktiemarknaden gav en utmärkt avkastning. Ilmarinens placeringar gav i januari–mars en avkastning på 4,6 procent, dvs. 2,1 miljarder euro. Placeringstillgångarna ökade till 47,4 miljarder euro. Aktieplaceringarna avkastade 8,8 procent och ränteplaceringarna 2,0 procent. Den långfristiga genomsnittliga årsavkastningen är 5,7 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,1 procent. Solvensnivån stärktes under början av året med 1,1 procentenheter till 124,8 procent.

Ilmarinens uppdaterade strategi fastställdes i april. Vår grundläggande uppgift är att sköta våra kunders arbetspensionsskydd. Vår vision är att vara den mest tilltalande samarbetspartnern i arbetslivet – ansvarsfullt för dig. I vår strategi fastställde vi som ett långsiktigt mål att vara en av Finlands bästa arbetsplatser, att erbjuda de bästa serviceupplevelserna inom branschen samt att växa lönsamt och snabbare än marknaden. Då det gäller omkostnadsprocenten och solvensen är vårt mål att vara bättre än genomsnittet inom branschen. För att uppnå målen skapar vi framgång tillsammans och förnyar oss modigt, vi fungerar kundorienterat och främjar arbetsförmågan, vi växer lönsamt i takt med våra kunder, vi erbjuder digitaliserade servicekedjor och processer samt placerar inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt. I vår strategi framhävs ansvarsfullhet, kundorientering och goda personalupplevelser. Våra värderingar är oförändrade och vi arbetar enligt dem för att uppnå våra mål: öppet, ansvarsfullt och framgångsrikt tillsammans.

Genomförandet av strategin innehåller även en organisationsändring som har som mål att göra Ilmarinen allt mer kundorienterat och verksamhetsmodellerna ännu smidigare än för tillfället, att förenkla organisationen och samtidigt effektivera verksamheten. Vi förnyar även vår utvecklingsmodell och övergår från systemutveckling till kundorienterad affärsverksamhet och processutveckling. På grund av omorganiseringen inledde vi i april samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen och ledningen och avsikten är att slutföra dem under årets andra kvartal.

Pensionsskyddscentralen publicerade i mars en långsiktig beräkning av pensionssystemets hållbarhet, enligt vilken utsikterna om pensionernas finansieringsgrund är stabila för de närmaste årtiondena. Arbetspensionsavgiften kan hållas under 25 procent fram till 2050-talet. På lång sikt kommer en nedgång i nativiteten emellertid att skapa press på en betydlig höjning av avgiften, vilket det är skäl att bereda sig för i god tid.

Som jämförelsesiffror för resultatuppgifterna i delårsrapporten har använts siffrorna för motsvarande perioder 2018. Som jämförelsetal för balansposter och andra poster av tvärsnittstyp har använts siffran enligt situationen i slutet av 2018, såvida inte annat anges.”

Siffrorna i delårsrapporten är inte revisionsgranskade. Som jämförelsesiffror för resultatuppgifterna i delårsrapporten har använts siffrorna för motsvarande perioder 2018. Som jämförelsetal för balansposter och andra poster av tvärsnittstyp har använts siffran enligt situationen i slutet av 2018, såvida inte annat anges.

Läs mer:

Kontakter

Om

Ilmarinen
Ilmarinen
Porkkalankatu 1
00018 ILMARINEN (HELSINKI)

010 195 000http://www.ilmarinen.fi

Ilmarinens uppgift är att säkerställa att kunderna får den pension som de intjänar i sitt arbete. Vi främjar ett bättre arbetsliv och hjälper på så sätt våra kunder att nå framgång. Sammanlagt ansvarar vi för pensionsskyddet för 1,2 miljoner personer. Våra placeringstillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret uppgår till 47 miljarder euro. Närmare information: www.ilmarinen.fi.

Följ Ilmarinen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmarinen

Ilmarisen suhdanneindeksi: Ravitsemus- ja majoitusalalla työntekijämäärä putosi huhtikuussa lähes 23 prosenttia15.5.2020 09:43:15 EESTTiedote

Työntekijämäärät laskivat Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä huhtikuussa 5,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suurin lasku oli ravitsemus- ja majoitusalalla, missä laskua oli lähes 23 prosenttia. Koronaviruksen vaikutus näkyi paljon voimakkaammin huhtikuussa edelliseen kuuhun verrattuna, koska osa yritysten sopeuttamistoimenpiteistä alkoi vasta maaliskuun loppupuolella.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2020: Coronaviruset drog ner placeringsintäkterna 7,5 procent på minus, men kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare30.4.2020 11:10:52 EESTTiedote

Ilmarinens totalresultat under årets första kvartal blev -2 649 miljoner euro negativt (744 miljoner euro 1.1–31.3.2019) på grund av de svaga placeringsintäkterna med anledning av coronaviruset. Omkostnaderna minskade med 4 miljoner euro och omkostnadsprocenten förbättrades till 69,0 (71,5) procent.

Ilmarinen’s interim report 1 January–31 March 2020: The coronavirus pushed investment returns 7.5% below zero, cost-effectiveness improved further30.4.2020 11:08:01 EESTPress release

Ilmarinen’s Q1 total result slid into negative territory, to EUR -2,649 million (EUR 744 million in 1 Jan–31 Mar 2019), due to the low return on investments resulting from the coronavirus pandemic. Operating expenses decreased EUR 4 million and the ratio of operating expenses to expense loading components improved to 69.0 (71.5) per cent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum