Ilmarinen

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare

Dela

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Totalresultat i januari–september var -107 miljoner euro (1 324 miljoner euro 1.1–30.9.2019). Resultatet under det tredje kvartalet uppgick till 992 miljoner euro.

Premieinkomsten sjönk till 4,0 (4,3) miljarder euro som en följd av ökade permitteringar och den tillfälliga sänkningen av arbetsgivarnas ArPL-avgift med 2,6 procent. Mätt med premieinkomsten var kundanskaffningen netto 149 (174) miljoner euro. Pensioner utbetalades för 4,6 (4,5) miljarder euro till sammanlagt 457 937 pensionstagare.

Omkostnaderna sjönk med 16 miljoner euro och omkostnadsrörelsens resultat var 38 (42) miljoner euro. Omkostnadsprocenten förbättrades till 69 (71) procent tack vare en stark utveckling av kostnadseffektiviteten.

Den långfristiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,7 procent. Detta motsvarar en årlig realavkastning på 4,2 procent.

Solvenskapitalet uppgick till 10 605 (10 792) miljoner euro och solvensnivån var 126,1 (126,6) procent.

Utsikter: Som en följd av den ökade arbetslösheten och den tillfälliga sänkningen av arbetsgivarnas ArPL-avgift kommer premieinkomsten att minska betydligt från året innan. Den minskade premieinkomsten samt nedsättningen av omkostnadstariffen för 2020 försvagar Ilmarinens omkostnadsintäkter och därigenom resultatet av omkostnadsrörelsen och omkostnadsprocenten från året innanTack vare den förbättrade kostnadseffektiviteten väntas resultatet av omkostnadsrörelsen under det andra halvåret vara på samma nivå eller bättre än under det första halvåret. 

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj ökade i januari–september till 1,1 procent, dvs. till 0,6 miljarder euro på plus och solvensen fastställdes till 126,1 procent i takt med att placerings­marknaden återhämtade sig från det kraftiga kursfallet som orsakades av coronapandemin i början av året. Avkastningen under det tredje kvartalet var 3,2 procent, dvs. 1,6 miljarder euro. Under sommaren lyckades man begränsa spridningen av coronaviruset och ekonomierna kunde öppnas. Centralbankernas och staternas massiva stödåtgärder har fortsatt vilket i omfattande grad stött ekonomierna och placeringsmarknaden. De ekonomiska prognoserna har kunnat justeras något uppåt från de värsta scenarierna, men enligt IMF:s nyaste prognoser väntas världsekonomin uppvisa en tillbakagång på -4,4 procent. Under hösten har coronaviruset på nytt börjat sprida sig i snabb takt och lett till restriktionsåtgärder och ökad osäkerhet om de ekonomiska utsikterna.

Avkastningen på aktieplaceringarna var i januari–september 1,4 procent och på fastighets­placeringarna 1,1 procent. Bäst avkastade övriga placeringar med en avkastning på 14,9 procent. Ränteplaceringarna avkastade -2,1 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna på lång sikt var 5,7 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,2 procent. Våra ansvarsfulla placeringar och vårt klimatarbete fick internationellt erkännande, då Ilmarinen utsågs att ingå i PRI Leaders’ Group som ett bevis på en exemplarisk rapportering om klimatåtgärderna.

Som en följd av den minskade sysselsättningen och den tillfälliga nedsättningen av arbets­givarens arbetspensionsavgifter med 2,6 procent, minskade premieinkomsten till 4,0 miljarder euro i januari-september, vilket var 363 miljoner mindre än för ett år sedan. Antalet anställda i Ilmarinens kundföretag var i september nästan 5 procent mindre än för ett år sedan. Minskningen har varit särskilt kraftig inom hotell- och restaurangbranschen samt inom personaluthyrningen. Uppgifterna framgår av det konjunkturindex som Ilmarinen publicerar varje månad.

Ilmarinens kundanskaffning netto uppgick i januari–september till 149 miljoner euro. Kund­omsättningen är på en mycket god nivå på 96,3 procent och mätt enligt premieinkomsten medför de nya kunderna i Ilmarinen 102 miljoner euro. Kundupplevelserna har utvecklats positivt trots undantagsförhållandena.

Vi utbetalade pensioner för 4,6 miljarder euro till cirka 460 000 pensionstagare. Pensionshand­läggningstiderna har ytterligare förkortats och en allt större del av pensionsansökningarna inlämnas via den elektroniska nättjänsten. I början av oktober deltog vi i firandet av den riksomfattande äldres vecka och tillsammans med Förbundet för de gamlas väl delade vi ut erkännandet Årets insats för de äldre (Vuoden vanhusteko). Erkännandet gick i år till Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry för ett projekt där man utvecklade tjänsterna i området för att bättre än tidigare ta hänsyn till de äldre och personer med minnesstörningar genom att utbilda de lokala företagarna om de minnessjukas och äldres behov.

Vår kostnadseffektivitet har förbättrats planenligt och omkostnaderna för den operativa verksamheten sjönk med 16 miljoner euro jämfört med jämförelseperioden. På grund av en minskad premieinkomst till följd av lägre lönesummor och nedsättningen av tariffen med 6,9 procent är omkostnadsinkomsten lägre än i fjol. Resultatet av omkostnadsrörelsen var i januari–september 38 miljoner euro och omkostnadsprocenten var 69 procent.

Ilmarinens operativa verksamhet har förlöpt väl trots coronakrisen. Personalen har i omfattande grad arbetat på distans, och vi har stött personalen på många sätt under undantags­förhållan­dena. Personalens energinivå i arbetet var på en fortsatt utmärkt nivå, personalupplevelserna förbättrades och personalens vilja att rekommendera bolaget, dvs. eNPS, steg till rekordhöga +51 (på skalan -100 – +100).

Trots en krävande verksamhetsmiljö har vi lyckats utveckla Ilmarinens verksamhet enligt alla våra strategiska mätare. Ilmarinen blev i början av året det mest solventa pensionsbolaget och vårt omkostnadsresultat var bäst inom branschen. Tillväxten fortsatte och både kundupplevelserna och personalupplevelserna utvecklades i positiv riktning. Ett varmt tack till våra kunder för förtroendet och till personalen för ett utmärkt arbete under de exceptionella förhållandena.

För oss innebär en ansvarsfull skötsel av pensionsskyddet att vi hela tiden vill förbättra vår verksamhet och vår effektivitet. Det ligger i hela pensionssystemets och även i samhällets intresse. Den försvagade sysselsättningsgraden, osäkra ekonomiska utsikter och nollräntemiljön till följd av coronakrisen skapar ett tryck på pensionernas finansiering – i framtiden i allt högre grad i takt med att befolkningen blir allt äldre. Det behövs ansvarsfull verksamhet och ett nära samarbete på alla samhällsnivåer för att få pandemin under kontroll utan omfattande spärrnings­åtgärder, vilka skulle förvärra den ekonomiska krisen och arbetslösheten. Vi behöver åtgärder för att stärka sysselsättningen och vår konkurrenskraft även på lång sikt. Endast på så sätt kan vi trygga finansieringen av välfärden och pensionerna även för kommande generationer.”

 

Läs mer: 

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020 (pdf)

Bilagor (pdf)

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016 
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

 

Nyckelord

Bilder

Om

Ilmarinen
Ilmarinen
Porkkalankatu 1
00018 ILMARINEN (HELSINKI)

010 195 000http://www.ilmarinen.fi

Ilmarinens uppgift är att säkerställa att kunderna får den pension som de intjänar i sitt arbete. Vi främjar ett bättre arbetsliv och hjälper på så sätt våra kunder att nå framgång. Sammanlagt ansvarar vi för pensionsskyddet för nästan 1,2 miljoner personer. Våra placeringstillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret uppgår till över 50 miljarder euro. Närmare information: www.ilmarinen.fi.

Följ Ilmarinen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmarinen

Ilmarinen’s Interim Report 1 January to 31 March 2021: Return on investments was 4.8 per cent, solvency and net customer acquisition strengthened30.4.2021 11:07:03 EEST | Press release

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was +4.8% (-7.5%) or EUR 2.5 billion thanks to the positive performance of the equity markets. The market value of investments grew to EUR 55.4 (53.3) billion. The long-term average return on investments was 6.0 per cent. This corresponds to an annual real return of 4.5 per cent.

Ilmarinen became a seed investor in a new Low Carbon Fund with 170 million euros22.4.2021 11:14:12 EEST | Press release

lmarinen has become a seed investor in AXA IM’s new mutual fund, the AXA WF US High Yield Low Carbon Bonds Fund, with 170 million euros. The fund is one of the first of its kind globally. The fund’s investment approach is fully ESG integrated and particularly focused on the carbon and water intensity scores of issuers. The investment is part of Ilmarinen’s overall responsible investment strategy.

Ilmarinen lähti pioneerisijoittajaksi uuteen vähähiiliseen yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla22.4.2021 11:05:44 EEST | Tiedote

Ilmarinen on lähtenyt pioneerisijoittajana mukaan mukaan AXA IM uuteen vähähiiliseen AXA WF US High Yield -yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla. Rahasto on lajissaan ensimmäisiä maailmassa ja sen sijoitusstrategiaan on integroitu vastuullisuus sekä erityisesti vähähiilisyys ja tehokas vedenkäyttö. Sijoitus on osa Ilmarisen laaja-alaista vastuullisen sijoittamisen strategiaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum