Ilmarinen

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2020: Coronaviruset drog ner placeringsintäkterna 7,5 procent på minus, men kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Dela

Ilmarinens totalresultat under årets första kvartal blev -2 649 miljoner euro negativt (744 miljoner euro 1.1–31.3.2019) på grund av de svaga placeringsintäkterna med anledning av coronaviruset. Omkostnaderna minskade med 4 miljoner euro och omkostnadsprocenten förbättrades till 69,0 (71,5) procent.

Omkostnadsrörelsens resultat uppgick till 13 (13) miljoner euro. Tariffen för avgiftens omkostnadsandel sänktes med 6,9 procent i början av 2020, och med beaktande av detta förbättrades det jämförbara omkostnadsresultatet med 3 miljoner euro till 13 miljoner euro och omkostnads­procenten med 8 procentenheter till 69,0 procent.

Premieinkomsten var i januari–mars på samma nivå som året innan, dvs. 1,5 miljarder euro (1,5 miljarder euro). Nettokundanskaffningen var mätt enligt premieinkomsten 37 miljoner euro (63 miljoner euro). Pensioner utbetalades för sammanlagt 1,6 miljarder euro (1,5 miljarder euro) till 460 000 pensionstagare.

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -7,5 procent (4,6 procent), dvs. -3,8 miljarder euro (2,1 miljarder euro). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 46,4 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,4 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 3,9 procent.

Med anledning av de negativa placeringsintäkterna minskade solvenskapitalet till 8 112 (10 792) miljoner euro. Solvensnivån var 120,7 (126,6) procent.

Förändring i utsikterna: Finland väntas gå in i en kraftig ekonomisk recession som befaras leda till ökad arbetslöshet och en kraftig minskning av lönesumman och premieinkomsten. Minskningen av lönesumman försvagar också Ilmarinens omkostnadsinkomster och via det omkostnadsrörelsens resultat och omkostnadsprocenten under slutet av året.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Coronapandemin inverkade på Ilmarinens placeringsintäkter i början av året, vilka blev 7,5 procent negativa. Ilmarinens hade en stark solvens när krisen började, och de långsiktiga buffertarna tryggar pensionstillgångarna även under svåra tider. Finländarna behöver inte vara oroliga för sina pensioner: pensionsutbetalningen tryggas också under undantagsförhållandena. Inom pensionssystemet inverkar krisen minskande både på placeringsintäkterna och premieinkomsten, vilket beror på sämre sysselsättning och den flexibilitet som beviljats i betalningen av arbetspensionsavgifterna.

Avkastningen på Ilmarinens placeringar var i januari–mars -7,5 procent. Aktiekurserna vände brant neråt på alla marknader i och med coronakrisen, vilket tryckte ner avkastningen på aktieplaceringarna till -12,8 procent. Avkastningen på ränteplaceringarna, -6,9, blev också klart negativ som en följd av större kreditriskmarginaler. Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna räknat sedan 1997 var 5,4 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 3,9 procent.

Solvensnivån försvagades till 120,7 procent, men var fortfarande på en klart högre nivå än i myndighets­bestämmelserna. De solvensbuffertar som influtit genom långsiktig fondering och placering skyddar pensions­tillgångarna från marknadsfluktuationer. Med tanke på hela pensionssystemet är det emellertid viktigt att säkerställa att en plötslig nedgång på aktiemarknaden inte leder till en situation, där pensionsbolagen blir tvungna att sälja sina aktieplaceringar till låga priser för att reducera risken.

Särskilt företag och företagare inom rese-, restaurang- och servicesektorn har lidit av restriktionerna i anslutning till coronaviruset, men de negativa effekterna på affärsverksamheten och ekonomin är omfattande inom många olika branscher. För att underlätta situationen i våra kundföretag beredde vi tillsammans med de övriga pensionsbolagen och myndigheterna med kort tidtabell en ändring som gör det möjligt att förlänga betalningstiden för de lagstadgade arbetspensionsavgifterna med tre månader. Därtill sänks arbetsgivarens arbetspensionsavgift temporärt med 2,6 procentenheter under perioden 1.5–31.12.2020 i enlighet med arbetsmarknadsorganisationernas avtal. Under tiden med nedsatt avgift betalas inga kundåterbäringar. Hyresgästerna i de affärsfastigheter som Ilmarinen äger beviljades flexibel betalningstid och restaurangägarna befriades från hyresavgifter helt och hållet under den tid riskdagens begränsningar gäller.

Ilmarinens premieinkomst för januari–mars var på samma nivå som året innan, dvs. 1,5 miljarder euro. Premieinkomsten väntas emellertid sjunka då sysselsättningen försvagas och som en följd av nedsättningen av arbetsgivarnas arbetspensionsavgift. Efterfrågan på ArPL-återlån har vänt uppåt, vilket vid sidan av möjligheten att skjuta upp betalningen av arbetspensionsavgifterna och avgiftsnedsättningarna ökar trycket på arbetspensionsbolagets likviditet.

Coronakrisen har tillsvidare inte haft någon betydande inverkan på Ilmarinens operativa verksamhet. Ilmarinens personal övergick i omfattande grad till att arbeta på distans i enlighet med rekommendationerna. Kundservicen fungerar normalt per telefon och chatt, och pensionsutbetalningen kan tryggas även under undantags­förhållandena. Vi betalade ut pensioner för sammanlagt 1,6 miljarder euro till 460 000 pensionstagare. Under januari–mars utfärdade vi något över 10 000 nya pensionsbeslut.

Den starka utvecklingen av kostnadseffektiviteten fortsatte under början av året. Omkostnaderna minskade med 4 miljoner euro i förhållande till jämförelseperioden och omkostnadsprocenten förbättrades till 69 procent trots att tariffen för avgiftens omkostnadsandel sänktes med 6,9 procent. Den ekonomiska recessionen till följd av coronaepidemin väntas minska sysselsättningen och lönesummorna särskilt under det andra kvartalet och försvaga omkostnadsprocenten för hela året.

Med tanke på hela samhället är det nu mycket viktigt att använda alla de metoder som finns för att bekämpa viruset i syfte att förkorta epidemin och begränsningsåtgärderna. I detta arbete bör både offentliga och privata resurser användas. Under undantagsförhållandena är det viktigaste att säkerställa människornas säkerhet och hälsa. Om epidemin drar ut på tiden får den mycket allvarliga ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser. Ju snabbare vi kan avveckla begränsningarna i samhället, desto mindre blir antalet konkurser, arbetslösheten samt hushållens, företagens och den offentliga sektorns skuldsättning som följer av dem. Isoleringens sociala följder: passivering, ovilja att röra på sig, alkoholism och mental ohälsa riskerar att snabbt öka. Arbetslösheten har även i övrigt varit stigande den senaste tiden, och det är oroväckande med tanke på hela samhället om situationen ytterligare försvagas.”

LÄS MER:

Kontakter

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Bilder

Om

Ilmarinen
Ilmarinen
Porkkalankatu 1
00018 ILMARINEN (HELSINKI)

010 195 000http://www.ilmarinen.fi

Ilmarinens uppgift är att säkerställa att kunderna får den pension som de intjänar i sitt arbete. Vi främjar ett bättre arbetsliv och hjälper på så sätt våra kunder att nå framgång. Sammanlagt ansvarar vi för pensionsskyddet för nästan 1,2 miljoner personer. Våra placeringstillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret uppgår till över 46 miljarder euro. Närmare information: www.ilmarinen.fi.

Följ Ilmarinen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmarinen

Ilmarinen’s Interim Report 1 January to 31 March 2021: Return on investments was 4.8 per cent, solvency and net customer acquisition strengthened30.4.2021 11:07:03 EEST | Press release

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was +4.8% (-7.5%) or EUR 2.5 billion thanks to the positive performance of the equity markets. The market value of investments grew to EUR 55.4 (53.3) billion. The long-term average return on investments was 6.0 per cent. This corresponds to an annual real return of 4.5 per cent.

Ilmarinen became a seed investor in a new Low Carbon Fund with 170 million euros22.4.2021 11:14:12 EEST | Press release

lmarinen has become a seed investor in AXA IM’s new mutual fund, the AXA WF US High Yield Low Carbon Bonds Fund, with 170 million euros. The fund is one of the first of its kind globally. The fund’s investment approach is fully ESG integrated and particularly focused on the carbon and water intensity scores of issuers. The investment is part of Ilmarinen’s overall responsible investment strategy.

Ilmarinen lähti pioneerisijoittajaksi uuteen vähähiiliseen yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla22.4.2021 11:05:44 EEST | Tiedote

Ilmarinen on lähtenyt pioneerisijoittajana mukaan mukaan AXA IM uuteen vähähiiliseen AXA WF US High Yield -yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla. Rahasto on lajissaan ensimmäisiä maailmassa ja sen sijoitusstrategiaan on integroitu vastuullisuus sekä erityisesti vähähiilisyys ja tehokas vedenkäyttö. Sijoitus on osa Ilmarisen laaja-alaista vastuullisen sijoittamisen strategiaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum