Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Information om den upplevda kvaliteten på inomhusluften erhölls av undervisningspersonal på Helsingfors grundskolor

Dela

Helsingfors har fått omfattande information om hur personalen upplever kvaliteten på inomhusluften i stadens grundskolor. I april i år utförde Arbetshälsoinstitutet en enkät som riktade sig till lärare och skolgångsbiträden i stadens alla 101 finsk- och svenskspråkiga grundskolor. Över 2 500 svar inkom och svarsprocenten var 65. Enkäten utfördes elektroniskt.

”Enkäten var inte problemorienterad, utan den utfördes i samtliga skolor. Den ger framför allt information om det upplevda problemets art och omfattning. Det är mycket viktigt att vi får information direkt från dem som använder lokalerna och det är bra att personalen aktivt svarade på enkäten”, säger arbetarskyddschef Jari Mäenmaa vid sektorn för fostran och utbildning.

Hur elever upplever inomhusluftens kvalitet har utretts tidigare i Helsingfors genom enkäter åren 2016−2018 i stadens samtliga grundskolor.

Inomhusklimatenkäten för personalen och utvecklingen av  enkätverktyget för eleverna är en del av ett projekt som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Genom enkäten kartläggs vilka olägenheter i arbetsmiljön och vilka arbetsrelaterade symptom de som använder lokalerna upplever att det förekommer. Dessa bedöms i förhållande till vad som anses vara normalt i motsvarande miljöer.

En byggnad har många egenskaper som kan påverka kvaliteten på inomhusmiljön samt orsaka olägenheter för och symptom hos dem som använder lokalerna. De konsekvenser som förhållandena i en byggnad har utgör inte allena en uttömmande förklaring till användarnas upplevelser. Användningen av lokalerna, användarna, upplevd brådska och stress samt arbetets kunskapsintensitet påverkar också förhållandena. Dessutom varierar användarnas individuella känslighet för miljöfaktorer stort.

”Vid misstanke om ett problem med inomhusklimatet ska enkätresultaten granskas tillsammans med andra utredningar och observationer som gjorts på platsen”, konstaterar specialläkare Soile Jungewelter på Arbetshälsoinstitutet.

Den information som man fick genom enkäten utnyttjas i samband med det fortsatta arbetet

Genom enkäten kartlades upplevda ogynsamma förhållanden och symptom. De olägenheter som framkom hängde samman med inomhusluftens kvalitet och tillräcklighet, samt med damm, smuts och oljud i arbetsmiljön. Dessutom nämndes arbetsrelaterade symptom: heshet, torrhet i halsen och trötthet.    

I 20 skolors fall avvek olägenhets- och symptomprofilerna klart från Helsingfors grundskolors  genomsnittliga profil.

”Genom enkäten erhölls värdefull information som också är viktig ur företagshälsovårdens synvinkel. Informationen kan utnyttjas då företagshälsovården tillsammans med byggnadstekniska experter bedömer vad problemen innebär hälsomässigt på arbetsplatserna. Även om inget överraskande framkom genom enkäten, är det viktigt att vi har omfattande information om situationen i alla skolor,” understryker servicechef Marjaana Saarela på Työterveys Helsinki.

”Enkäten utfördes förra våren. Därefter har man åtgärdat förhållandena i en del skolor. Som exempel kan nämnas att de reparationer som utförts på skolan Puotilan ala-aste i syfte att åtgärda inomhusluften inte ännu var slutförda då enkäten genomfördes. Merparten av de skolor där man upplevde fler olägenheter än i andra skolor står inför en grundläggande renovering. I de skolor där en grundläggande renovering inte kommer att utföras inom en snar framtid gör vi närmare utredningar om inomhusluftförhållandena”,säger Sari Hildén, förvaltningschef för byggd egendom inom stadsmiljösektorn.  

Länkar till material gällande enkäten (på finska, översättning till svenska under arbete):

Rapporten

Bilaga 1. Skolorna

Bilaga 2. Inomhusklimatet

Bilaga 3. Symptom

Mer information:

Jari Mäenmaa, arbetarskyddschef, sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors,
tfn  09 310 44139, jari.maenmaa@hel.fi 

Sari Hildén, , förvaltningschef för byggd egendom, sektorn för stadsmiljön i Helsingfors,
tfn 09 310 40315, sari.hilden@hel.fi

Marjaana Saarela, servicechef, Työterveys Helsinki,
tfn 09 310 54214, marjaana.saarela@hel.fi  

Inomhusluftenkäten: Soile Jungewelter, specialläkare, Arbetshälsoinstitutet,
soile.jungewelter@ttl.fi

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää työntekijöitä17.6.2019 08:36:53 EESTTiedote

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on jo pitkään ollut haastavaa sekä suomen- että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston ammattibarometrin (3/2019) mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä on ammattipulanimikkeiden kärjessä. Koko maassa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä on ammattibarometrissä sijalla viisi. Helsingissä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehty paljon eri toimenpiteitä kuten tehostettu rekrytointia, edistetty koulutusta ja uudistettu sijaistoimintaa. Tästä huolimatta henkilöstöä on ollut vaikea saada. ”Tämän hetken arvion mukaan näyttää siltä, että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstötilanne on paikoin kriittinen ja meillä on vaikeuksia saada riittävästi tarvittavaa henkilöstöä. Selvitämme parhaillaan Aluehallintovirastolta yhden ruotsinkielisen päiväkodin tilanteeseen liittyen voiko päiväkotiin palkata henkilöstöpulan vuoksi tilapäisesti myös suomenkielistä henk

Inom Helsingfors småbarnspedagogik behövs fler arbetstagare17.6.2019 08:34:30 EESTTiedote

Tillgången på personal inom småbarnspedagogiken har varit en utmaning en längre tid både inom den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Enligt Nylands arbets- och näringsbyrås yrkesbarometer (3/2019) toppar lärare inom småbarnspedagogik listan över de yrken inom vilka det råder brist på sökande. I hela landet ligger lärare inom småbarnspedagogik på plats fem i yrkesbarometern. I Helsingfors har en lång rad åtgärder vidtagits inom fostrans- och utbildningssektorn i syfte att förbättra tillgången på personal, bl.a. har rekryteringen effektiverats ytterligare, utbildningsfrämjande åtgärder vidtagits, vikarieverksamheten förnyats. Trots det har det varit svårt att få personal. ”Enligt en bedömning i nuläget ser det ut som att personalsituationen inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är ställvis kritisk. Vi har svårigheter att få tillräckligt med personal. Med anledning av situationen i ett svenskspråkigt daghem utreder vi som bäst i samråd med regionförvaltningsverket om ock

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum