Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Information om främmande arter och hur de bekämpas fortsätter i sommar längs Kyro älv och Lappo å (landskapen i Österbotten)

Dela

Praktikanterna på NTM-centralen i Södra Österbottens enhet för vattenresurser fortsätter arbetet med att informera om främmande arter och bekämpa arterna längs Kyro älv och Lappo å – ett arbete som har påbörjats redan tidigare år. På samma sätt som tidigare år ordnas bekämpningstalkon och de främmande arterna förevisas på biblioteksutställningar och på marknader för att göra arterna bekanta. Under sommaren kommer de främmande arterna och bekämpningstalkon att synas såväl i de sociala medierna som även i lokaltidningarna.

Jättebalsamin
Jättebalsamin

Skadliga främmande arter har brett ut sig i Finlands natur med människans hjälp och orsakar skada för ekosystemen, näringslivet och människans hälsa. Globalt är främmande arter det näst största hotet mot artmångfalden. Av de skadliga främmande växtarterna har bland annat jättebalsamin, jättefloka, vresros och blomsterlupin spridit sig i den finländska naturen. När det saknas naturliga fiender sprids de främmande växtarterna effektivt och bildar omfattande bestånd samtidigt som de tränger ut de ursprungliga växtarterna. De konkurrerar med de ursprungliga växterna om pollinerare, näring och vatten. Längs Kyro älv och Lappo å är framförallt de vidsträckta bestånden av jättebalsamin en olägenhet, eftersom de binder marken sämre än de ursprungliga växtarterna och gör att åvallarna blir erosions- och raskänsliga. För att olägenheterna av de främmande arterna ska vara så små som möjligt för de ursprungliga arterna, ekonomin och hälsan, krävs långsiktigt bekämpningssamarbete.

För att de föregående årens talkoinsatser ska ge resultat och de främmande arterna utrotas, håller man ett öga på förekomsterna av främmande arter och bekämpningen fortsätter på objekten med samma iver som föregående somrar. Bekämpningen av främmande växtarter effektiveras ytterligare genom att vid sidan av talkon ordna solotalkon. I kommunerna har det anvisats platser där man på egen hand vid lämplig tidpunkt kan utrota främmande arter. Invånarna uppmuntras också till att bekämpa främmande arter genom att erbjuda dem hjälp och råd om hur avfall av främmande växtarter ska förstöras. NTM-centralen i Södra Österbottens praktikanter hjälper gärna till med att ordna lokala talkoarbeten. Ju fler ivriga som deltar i att bekämpa främmande växtarter, desto säkrare kan vi förhindra och begränsa att arterna sprids längs åarna.

På samma sätt som föregående år finansieras informationen om och bekämpningen av främmande arter längs Kyro älv av Fonden för Kyro älv och längs Lappo å av Fonden för Lappo å. Längs Kyro älv sprider även INSPECT-projektet information och vidtar bekämpningsåtgärder. Projektet finansieras av Interreg Botnia Atlantica-programmet.

Nyckelord

Kontakter

Information om och bekämpning av främmande arter längs Kyro älv:
Anna Lähde (0295 027 043/fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi)
Marianne Uusi-Illikainen (0295 027 044/fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi)

Information om och bekämpning av främmande arter längs Lappo å:
Salla Pitkänen (0295 027 042/fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi)

Bilder

Jättebalsamin
Jättebalsamin
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Läget är lugnt i fråga om blågröna alger i NTM-centralen i Södra Öster-bottens område (landskapen i Österbotten)10.6.2021 13:55:37 EEST | Tiedote

Vecka 23 har inga blågröna alger observerats på de fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Inte heller bland medborgarobservationerna har det förekommit blågröna alger i de österbottniska landskapen under den gångna veckan. Utöver de riksomfattande fasta kontrollplatserna ger medborgarnas observationer viktig tilläggsinformation för kontrollen av blågröna alger i vårt område. Algobservationer kan meddelas i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)10.6.2021 13:55:36 EEST | Tiedote

Viikolla 23 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevä-esiintymiä. Myöskään saatujen kansalaishavaintojen perusteella sinilevää ei ole esiintynyt Pohja-laismaakunnissa kuluneen viikon aikana. Valtakunnallisten vakiohavaintopaikkojen lisäksi kansa-laisten havainnot tuovat tärkeää lisätietoa alueemme sinilevätarkkailuun. Levähavainnoista voi ilmoittaa Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) tai leväpuhelimeen numeroon 0295 027 990.

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å utreds (Österbotten)9.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under sommaren 2021 utreds höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å. Utredningen är en del av åtgärderna i planen för hanteringen av översvämningsrisker i Toby–Laihela ås avrinningsområde för åren 2016–2021. Toby–Laihela å är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig. Översvämningskänsligheten beror bland annat på terrängens flackhet, markanvändningen och de få sjöarna. Området Laihela–Toby–Runsor har angetts som ett område med betydande översvämningsrisk i Finland.

Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksia selvitetään Laihianjoen vesistöalueella (Pohjanmaa)9.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kesän 2021 aikana selvitetään rakennusten tarkempia kastumiskorkeuksia Laihianjoen vesistöalueella. Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksien selvitystä tehdään osana Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2016–2021. Laihianjoki on pohjalaisjoki, jonka jokivarsi on hyvin altis tulville. Alueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat erityisesti maaston tasaisuus, maankäyttö sekä vähäjärvisyys. Laihia-Tuovila-Runsor on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum