Maanmittauslaitos

Inlösningsförrättning för västmetron i Esbo avslutad

Dela

Inlösningsförrättningen för västmetrons första skede i Esbo från gränsen mot Helsingfors till Mattby avslutades fredagen den 5 mars. I inlösningsbeslutet avgjordes de nyttjanderätter som Esbo stad fått och bestämdes ersättning för ekonomiska förluster som projektet orsakat markägare.

Kägeluddens metrostation. Bild: Compic/Kimmo Brandt (2019)
Kägeluddens metrostation. Bild: Compic/Kimmo Brandt (2019)

Inlösningen baserade sig på markanvändnings- och bygglagen och gällde i huvudsak underjordiska utrymmen. De rättigheter som inlöses har fastställts i de underjordiska detaljplaner som trätt i kraft år 2010.

Lantmäteriverket ansvarade för inlösningsförrättningen som en oberoende expertorganisation. Parterna i inlösningen, det vill säga Esbo stad och markägarna, kan söka ändring hos jorddomstolen i beslut som fattats vid inlösningsförrättningen. Besvärstiden är 30 dagar.

Ersättningarna baserar sig på konkreta förluster

Enligt inlösningslagen är ägaren till egendom som ska inlösas berättigad att få full ersättning för ekonomiska förluster till följd av inlösen. Den nyttjanderätt som inlöses i Esbo berör till största delen underjordiska utrymmen. Markanvändningen och verksamheten ovan jord fortsätter enligt gällande ovanjordiska detaljplaner precis som hittills.

En underjordisk inlösning är en relativt sällsynt förrättning. Bestämmande av ersättning för underjordiska utrymmen förutsätter konkreta bevis på ekonomiska förluster. Förrättningsförfarandet baserar sig på högsta domstolens enda prejudikat gällande inlösning av underjordiska utrymmen från år 1987 (HD:1987:121). På de ersättningar som bestämdes i Esbo tillämpades prejudikatets princip samt den förrättningspraxis som baserar sig på den.

Inlösningskommissionen fattar beslut om ersättningar

Lantmäteriverket tar inte ställning till inlösningar av enstaka jordområden. Vid Lantmäteriverket finns det expertis och statistikuppgifter om inlösningsförfarandet vid markanskaffningar och den allmänna prisnivån vid markköp.

Vid inlösningsförrättningar för anskaffning av mark fattas beslutet av en inlösningskommission, vars ordförande är en lantmäteriingenjör från Lantmäteriverket. Inlösningskommissionen har domaransvar, och den är självständig och oberoende. En inlösningsförrättning är ett offentligt sammanträde. Sakägarna och deras ombud har rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Ändring i ett inlösningsbeslut kan sökas hos den tingsrätt som fungerar som jorddomstol för inlösningen. Ändring i tingsrättens beslut kan sökas hos högsta domstolen, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.

Om inlösningsförrättningar gällande västmetron

  • Inlösningsförrättningen gällde västmetrons första skede i Esbo mellan gränsen mot Helsingfors och Mattby.
  • De underjordiska detaljplaner som berör inlösningen trädde i kraft vintern 2010.
  • De underjordiska utrymmena togs i Esbo stads besittning för byggande av metron vid inledningssammanträdet sommaren 2010.
  • Västmetrons första skede färdigställdes och togs i bruk i slutet av 2017.
  • Inlösningsförrättningen fortsatte sommaren 2019, då metrons alla effekter var kända.
  • Inlösningsförrättningen avslutades 5.3.2021.
  • Inlösningsförrättningarna för västmetrons andra skede från Mattby i Esbo västerut och inlösningsförrättningarna för västmetron på Helsingfors område avslutas som separata förrättningar.

Nyckelord

Kontakter

Mera information

Produktionschef Jaakko Haapala, 040 527 2148, jaakko.haapala@lantmateriverket.fi

Direktör med ansvar för inlösnings- och värderingsförrättningar Mauri Asmundela, 040 576 8944, mauri.asmundela@lantmateriverket.fi

Inlösningskommissionens ordförande, lantmäteriingenjör Mikael Still, 040 776 0834, mikael.still@lantmateriverket.fi

Bilder

Kägeluddens metrostation. Bild: Compic/Kimmo Brandt (2019)
Kägeluddens metrostation. Bild: Compic/Kimmo Brandt (2019)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitos
PL 84 (Opastinsilta 12C)
00521 HELSINKI

029 530 1100 (Vaihde)https://www.maanmittauslaitos.fi/

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Lantmäteriverket

 

Följ Maanmittauslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maanmittauslaitos

Suomen kattavaa korkeusmallia tarvitaan tulvien ja ilmastonmuutoksen torjunnassa9.3.2021 10:50:31 EET | Tiedote

Kun maanpinnan muodoista on käytössä tarkkaa tietoa, ihmisten, ympäristön ja talouden näkökulmista mahdollisesti haitallisia muutoksia, kuten tulvia, voidaan hallita paremmin. Maanpinnan muotoja kuvaava digitaalinen korkeusmalli KM2 on valmistunut. Maanmittauslaitoksen tuottama korkeusmalli on saatavissa koko Suomesta. Avoin aineisto auttaa tänäkin keväänä tulvariskien arvioinnissa eri puolilla Suomea.

Paikkatietokeskuksen pysyvä laserkeilainasema kertoo kuinka metsä liikkuu23.2.2021 07:04:00 EET | Tiedote

Uusi tutkimusmenetelmä tuottaa dataa, jolla voidaan pienentää metsämallien epätarkkuuksia ja saada luotettavampaa tietoa metsien hiili- ja vesikierrosta sekä metsän kasvudynamiikasta. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijaryhmä on asentanut maailman ensimmäisen metsää pysyvästi kartoittavan laserkeilausaseman Helsingin yliopiston ylläpitämälle Hyytiälän metsäasemalle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum