Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Invånarna följer kommunala frågor i lokaltidningen - sociala medier och kommunernas egna kommunikationskanaler används allt mer

Dela

Kommuninvånarna får sin information om den egna kommunens frågor via lokaltidningar eller gratistidningar. Minst två av tre kommuninvånare följer också radio, TV eller en landskapstidning. Klart över hälften uppger att de läser de informationsblad eller andra meddelanden som kommunen delar ut till hemmen.

Sedan 2008 har sociala medier blivit en allt populärare kanal för att följa kommunens verksamhet och beslutsfattande. Kommunernas webbsidor har nu också fler följare än tidigare.

- Även om kommunernas kommunikation allt oftare sker via digitala kanaler, gäller det att inte glömma bort de mer traditionella kanalerna. Samtidigt har de förtroendevalda som väljs vid kommunalvalet också en viktig roll i att utveckla kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet, interaktion och öppenheten i beslutsfattandet, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

50-plussare följer aktivast olika kanaler

Enligt enkäten är det kommuninvånare i åldern 50–59 och 60–69 som följer olika kommunikationskanaler mest aktivt. Personer under 30 följer minst antal kanaler.

Bland dem som fyllt 70 är det vanligast att följa nyheter om kommunens verksamhet och beslutsfattande i lokaltidningen och landskapstidningen, radio och TV samt olika informationsblad.

Kommunens webbsidor följs flitigast av personer i åldern 40–49 år och sociala medier av personer i åldern 30–39 år. De yngsta enkätdeltagarna, dvs. 18–29-åringar, använder sig minst av olika mediekanaler för att följa kommunala frågor, med undantag för kanaler på sociala medier.  

I den yngsta åldersklassen har användningen av olika kommunikationskanaler minskat ytterligare sedan 2017. Användningen av kanalerna på sociala medier har också minskat trots att merparten av kommunerna utöver Facebook har tagit i bruk också andra kanaler.

Enligt Kommunförbundets enkät* kommunicerar 99 procent av kommunerna via Facebook och 90 procent via Instagram. De näst populäraste kanalerna i sociala medier är YouTube, Twitter och LinkedIn.

I små kommuner är man aktivast

När det gäller olika kommunikationskanaler för att följa kommunens ärenden, används olika slags kanaler mest i kommuner med färre än 5 000 invånare och minst i kommuner med fler än 100 000 invånare.

Mängden kommunikationskanaler som används för att följa kommunens ärenden varierar något mellan de enskilda kommunerna. Kommuninvånarna följer den egna kommunens kanaler på sociala medier, i synnerhet i mindre kommuner.

- I stora städer är avståndet mellan de kommunala beslutsfattarna och enskilda kommuninvånare större, vilket kan återspeglas som ett lägre intresse att följa kommunens ärenden och beslutsfattande.

Uppgifterna framgår av Kommunförbundets Invånarundersökning 2020, som i våras besvarades av över 10 000 finländare. Enkätundersökningen genomfördes som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025. Sammanlagt 43 kommuner runt om i landet medverkade.

*Två av tre kommundirektörer på sociala medier: https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2020/tva-av-tre-kommundirektorer-pa-sociala-medier 

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kuntaliitto.fi

Mer information om Invånarundersökningen 2020: www.kommunforbundet.fi/invanarundersokning2020 

Dokument

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommundirektörernas arbetshälsa: Kommundirektörernas arbetsförmåga är god, men på väg att försämras5.3.2021 09:29:59 EETTiedote

Enligt en undersökning som Kommunförbundet utförde tillsammans med Keva och Finlands Kommundirektörer rf bedömer tre av fyra (76 %) kommundirektörer att den egna arbetsförmågan är relativt god eller mycket god när det gäller den psykiska belastningen i arbetet. Situationen har försämrats något, år 2018 bedömde 82 % av kommundirektörerna att arbetsförmågan var relativt god eller mycket god.

Undersökning: stort samarbetsbehov mellan social- och hälsovården och andra kommunala tjänster2.3.2021 10:05:27 EETTiedote

Utredningen om behovet av samarbete mellan social- och hälsovårdstjänsterna och kommunens anknytande uppgifter är klar. I undersökningen, som genomfördes i samarbete mellan Kommunförbundet och Tammerfors universitet, utreddes samarbetsbehoven och vikten av samarbete mellan social- och hälsovården och andra tjänster som kommunen tillhandahåller. – Hittills har kontakten mellan social- och hälsovårdstjänsterna och annan kommunal basservice beaktats endast i begränsad utsträckning i valet av strukturer och arbetsfördelning i vårdreformen. Undersökningen och den information den ger är alltså mer än välkommen, säger Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio. Undersökningen visar att främjande av välfärd och hälsa är en central uppgift som förenar olika aktörer. Det samarbetas redan nu kring främjande av välfärd och hälsa, men det är också det område där behovet av samarbete upplevs vara störst. Det vore viktigt att de aktörer som ansvarar för främjandet av välfärd och hälsa kan följa hur målen

Tutkimus: sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuntien muiden tehtävien välillä voimakkaita yhteistyötarpeita2.3.2021 09:58:09 EETTiedote

Yhteistyötarpeita koskeva selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä on valmistunut. Kuntaliiton ja Tampereen yliopiston yhteistyössä toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin yhteistyötarpeita ja niiden painoarvoa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kunnan muiden tehtävien välillä. - Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden kunnallisten peruspalveluiden yhteyttä on toistaiseksi huomioitu vain rajallisilta osin sote-uudistuksen rakenne- ja työnjakoratkaisua valittaessa. Selvitys ja sen tuottama tieto on siis enemmän kuin tervetullutta, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio Tutkimus osoitti, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen eri tahoja yhdistävä tehtävä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä tehdään jo nykyisin, mutta siinä myös koetaan olevan eniten yhteistyön tarvetta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastuussa olevien toimijoiden olisi tärkeää pystyä seuraamaan, kuinka tavoitteet

Hot och våld ökar fortfarande inom prehospital akutsjukvård – räddningsverken oroade över ökat fysiskt våld vid uppdrag23.2.2021 09:26:36 EETTiedote

Den ökade förekomsten av hot och våld mot räddningsverkens personal samt fysiska angrepp vid utryckningar inom den prehospitala akutsjukvården oroar räddningsverken. Räddningsverkens partnerskapsnätverk som koordineras av Kommunförbundet har fört statistik över anmälningar om hot och våld mot räddningsverkens personal sedan år 2014. Från 2016 till 2020 har anmälningarna ökat med 67 procent.

Uhka- ja väkivaltatilanteet edelleen kasvussa ensihoidossa - pelastuslaitokset huolissaan fyysisen väkivallan lisääntymisestä tehtävillä23.2.2021 09:24:26 EETTiedote

Pelastuslaitosten henkilöstön kokemien uhka- ja väkivaltatilanteiden yleisyys ja fyysisen väkivallan lisääntyminen ensihoitotehtävillä huolestuttaa pelastuslaitoksia. Kuntaliiton koordinoima Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on tilastoinut pelastuslaitosten henkilöstön kokemia uhka- ja väkivaltatilanteita vuodesta 2014 lähtien. Vuodesta 2016 vuoteen 2020 ilmoitukset ovat lisääntyneen 67 prosenttia.

Kommunala beslutsfattarundersökningen: planläggning, bostadspolitik och samarbete med lokala företag viktiga för kommunens livskraft22.2.2021 10:47:10 EETTiedote

En stor del av de kommunala beslutsfattarna anser att planläggningen, markanvändningen, samarbetet med lokala företag och bostadspolitiken har stor betydelse när det gäller att bevara och förbättra kommunens livskraft och välfärd. - Planläggningen, bostadspolitiken och samarbetet med företag utgör i stor utsträckning lokala lösningar för att främja livskraften, säger Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi. Andra högt värderade metoder är att förebygga utslagning och marknadsföra kommunen. Planläggningen och markanvändningen har behållit sin ställning som viktiga åtgärder under en lång tid, eftersom de också under undersökningsåren 2015 och 2017 ansågs vara de viktigaste metoderna att bygga upp livskraften. Planläggningen och markanvändningen betraktas som viktigast i kommuner av alla storleksklasser. – De kommunala beslutsfattarna har en viktig roll i att främja kommunens livskraft. Undersökningen visar att kommunens livskraft och välfärd bygger på många slags åtgärder, som nästan alla

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum