Invånarnas förtroende för kommunalt beslutsfattande har ökat

Dela

Invånarna förhåller sig mer positivt än tidigare till kommunalt beslutsfattande och till beslutsfattare.

Under hela den undersökta perioden 1996–2020 har invånarna förhållit sig mer kritiskt än positivt till kommunalt beslutsfattande, men förtroendet har stegvis förbättrats. Kommuninvånarnas förtroende för kommunalt beslutsfattande och beslutsfattare har kartlagts som en del av Kommunförbundets stora invånarundersökning.

Undersökningen kartlade kommuninvånarnas åsikter om påståenden om kommunalt beslutsfattande och beslutsfattare. De flesta förhåller sig neutralt till de framställda påståendena. Undersökningen visar att kommuninvånarna förhåller sig snarare lite misstänksamt är tillitsfullt till kommunens beslutsfattande och beslutsfattare.

Invånarna förhåller sig mera positivt än negativt till hur kommunen sköter informationen om service och beslut samt hur kommunens beslutsfattare sörjer för ett gott liv i den egna kommunen.

Samtidigt framställdes också negativa omdömen i svaren. Av svarslämnarna ansåg 40 procent att de nationella beslutsfattarna inte på ett bra sätt tar ansvar för förutsättningarna för ett gott liv i den egna regionen. Dessutom upplevde 30 procent att kommunen inte lyssnar på invånarnas åsikter.

– Även om utvecklingen dess bättre varit stadigt positiv under årens lopp finns det fortfarande en hel del att göra för att förbättra invånarnas förtroende. De fullmäktigeledamöter som väljs i nästa kommunalval har en viktig roll i uppbyggnaden av förtroendet och i utvecklingen av öppenhet och växelverkan. De kommunala beslutsfattarna bör också uppmärksamma mer än hittills att besluten är rättvisa och att olika befolkningsgrupper behandlas jämlikt, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

De yngsta och äldsta invånarna litar mest på kommunens beslutsfattande

Enligt invånarundersökningen påverkas förtroendet för beslutsfattandet i kommunen av svarslämnarens egenskaper, såsom kön, ålder, modersmål och utbildning.

Resultatet visar att förändringar i kommunens ekonomiska situation och i beslutsklimatet i kommunen lätt återspeglas i kommuninvånarnas förtroende för beslutsfattandet.

Enligt svaren förhåller sig kvinnor mer tillitsfullt till det kommunala beslutsfattandet än män. Likaså har den svenskspråkiga befolkningsdelen mer förtroende för beslutsfattandet än den finskspråkiga.

Också för de andra bakgrundsfaktorernas del kan man se klara skillnader. Till exempel högskoleutbildade har större förtroende än personer med lägre utbildning. Och de som bott högst fem år i sin kommun har större förtroende än de som bott där längre.

– Enligt resultaten påverkas förtroendet av flera olika bakgrundsfaktorer. Intressant är också att de yngsta och de äldsta åldersklasserna har större förtroende än de som är 30–69 år, säger Pekola-Sjöblom.

Kommuninvånarnas förtroende för kommunalt beslutsfattande hänger också ihop med kommunstrukturen, såsom kommunens storlek. Resultaten varierar kommunvis inte bara mellan kommuner av olika storlek, utan också mellan kommuner i samma storleksklass.

Störst är förtroendet för kommunalt beslutsfattande i kommuner med 10 001–20 000 invånare och svagast i kommuner med 50 001–100 000 invånare. De som bor i kommunens centrum har större förtroende för kommunalt beslutsfattande än de som bor i randområden till centrum, i förorter eller i glesbygder.

Uppgifterna framgår av Kommunförbundets Invånarundersökning 2020, som förra våren besvarades av över 10 000 finländare. Enkätundersökningen genomfördes som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025. Sammanlagt 43 kommuner runt om i landet medverkade.

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 3375634, marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi

Kontakter

Bilder

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommuninvånarna mycket nöjda med biblioteks- och kulturtjänsterna och den grundläggande konstundervisningen12.5.2021 10:24:44 EEST | Tiedote

Kommuninvånarna i kommuner av olika storlek runt om i landet är mycket nöjda med hur kultur- och fritidstjänsterna sköts. Även om kommuninvånarna genomgående ger högt betyg för skötseln av kommunala tjänster och tjänsternas tillgänglighet, är det ändå kultur- och fritidstjänsterna man är mest nöjd med. Till dessa hör bibliotekstjänster, kulturtjänster och tjänster inom den grundläggande konstundervisningen samt medborgar- och arbetarinstitut, idrotts- och motionstjänster och ungdomstjänster. Sammanlagt 91 procent av enkätdeltagarna bedömer att den egna kommunens bibliotekstjänster sköts väl. Kulturtjänsterna sköts väl enligt 73 procent av enkätdeltagarna. Man var också mycket positiv i fråga om hur idrotts- och motionstjänsterna sköts. -Resultaten av vår enkät visar att kommuninvånarna värdesätter bland annat biblioteks- och kulturtjänsterna mycket högt och att dessa tjänster verkligen har stor betydelse för kommuninvånarna. Tack vare detta kan kommunen till exempel genom kulturverksam

Kuntalaiset erittäin tyytyväisiä kirjasto-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen palveluihin12.5.2021 10:01:00 EEST | Tiedote

Kuntalaisten tyytyväisyys kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen hoitoon on hyvin vahvalla tasolla kaikenkokoisissa kunnissa ympäri Suomen. Vaikka kuntalaisten arviot kunnallisten palvelujen hoidosta ja saavutettavuudesta ovat kautta linjan positiivisia, ovat kuntalaiset kuitenkin kaikkein tyytyväisimpiä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuteen. Siihen lukeutuvat kirjasto-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen palvelut sekä kansalais- ja työväenopistot, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. 91 prosenttia kantaa ottaneista arvioi oman kuntansa kirjastopalvelujen olevan hyvin hoidettuja. Kulttuuripalveluja hyvin hoidettuina pitää 73 prosenttia kantaa ottaneista. Myös arviot liikuntapalvelujen hoidosta ovat hyvin positiivisia. - Kyselymme tulokset osoittavat, että kuntalaiset arvostavat muun muassa kirjasto- ja kulttuuripalveluita hyvin korkealle ja että näillä palveluilla todella on kuntalaisille suuri merkitys. Tämän myötä esimerkiksi kulttuuritoiminnalla kunta voi profiloitua mie

Kommunsektorn befarar att vårdreformens mål inte uppfylls3.5.2021 08:35:35 EEST | Tiedote

Kommunerna och samkommunerna befarar att målen för vårdreformen inte kommer att uppfyllas. Ledningen i kommunerna och samkommunerna anser det är i synnerhet de ekonomiska förväntningarna på reformen samt bättre tillgång på service och tillgänglighet som inte kommer att uppnås med det nuvarande förslaget. Kommunförbundet har kartlagt kommunernas och samkommunernas inställning till saken med enkät. – Kommunernas allvarliga budskap vittnar om att regeringens proposition behöver justeras en hel del innan reformens mål har en möjlighet uppfyllas, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet. – Vi måste komma ihåg att vårdreformens mål har ett brett understöd i kommunerna. Men frågan är om vi verkligen kan uppnå målen med den föreslagna modellen, säger Tainio. Totalt 56 procent av kommunerna och samkommunerna uppskattar att målet att bromsa kostnadsökningen kommer att uppnås ganska eller mycket dåligt med den föreslagna modellen. Endast 16 procent av de tillfrågade bed

Kuntakentällä epäillään sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista3.5.2021 08:30:40 EEST | Tiedote

Kunnissa ja kuntayhtymissä suhtaudutaan kriittisesti sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Kuntien ja kuntayhtymien johto katsoo, että erityisesti uudistukseen liitetyt taloudelliset tavoitteet ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen eivät nykyesityksellä toteudu. Kuntaliitto kartoitti asiaa kunnille ja kuntayhtymille suunnatulla kyselyllä. - Kuntien vakava viesti kertoo siitä, että hallituksen esityksessä on vielä merkittäviä korjaustarpeita, jotta uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen olisi varmemmalla pohjalla, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio sanoo. - On muistettava, että sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita kannatetaan kunnissa laajasti. Kysymys on kuitenkin siitä, voidaanko tällä esitetyllä mallilla tavoitteet aidosti saavuttaa, Tainio jatkaa. 56 prosenttia kunnista tai kuntayhtymistä arvioi, että nykyesityksellä tavoite kustannusten kasvun hillitsemisestä toteutuu melko tai erittäin huonosti. Vain 16 prosent

Barnens val 2021: lokala konstnärer från hela landet bakom kandidatfigurerna29.4.2021 08:12:35 EEST | Tiedote

I samband med kommunalvalet ordnas också Barnens val i hela landet. Finlands Juniorhandelskamrar rf, Björneborgs stad och Kommunförbundet har sammanställt en nationell kandidatuppställning där fiktiva figurer, barnens egna kandidater, tävlar om barnens röster för att få påverka beslutsfattandet i Finlands kommuner. Illustrationerna av kandidatfigurerna i Barnens val har skapats av konstnärer från olika delar av landet. – Det var inte bara en fråga om att skapa fina figurer till Barnens val, vi ville dessutom för vår del stödja konstnärernas viktiga arbete i dessa utmanande tider. På grund av den pågående coronakrisen har situationen varit besvärlig inom kultur- och konstsektorn och det är viktigt att stödja lokala företagare på olika sätt, säger Kommunförbundets kommunikationsdirektör Miia Välikorpi. Kandidaterna representerar hela Finland I kandidatuppställningen för Barnens val ville vi betona att kandidaterna har, precis som i det officiella valet, alla sin egen personlighet och sin

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum