Uudenmaan ELY-keskus

Inventeringar av rikkärr i Nylands område

Dela
Bild: Janne Sormunen
Bild: Janne Sormunen

Rikkärr inventeras i sommar i Nylands område. Inventeringsprojektet av rikkärr är en del av miljöministeriets Helmi-livsmiljöprogram. Syftet med Helmi-programmet är att stärka Finlands biologiska mångfald och förbättra livsmiljöernas tillstånd.

Inventeringsprojektet av rikkärr samordnas av Finlands miljöcentral och NTM-centralen i Nyland ansvarar för terrängarbetet. Även Forststyrelsens Naturtjänster är en central samarbetsinstans.

I projektet genomförs terränginventeringar med kända och potentiella rikkärr i Nyland. Målet är att sammanställa information som möjliggör bedömning av förekomsten av rikkärr, tillståndet samt behovet av vård och restaurering i landskapet. I projektet gör man nära samarbete med de instanser som producerar eller behöver uppgifter om förekomsten av rikkärr i sin verksamhet. Målet är att öka öppet tillgänglig information om naturobjekt.

Rikkärr är den mest mångsidiga myrnaturen

Rikkärren är de mest frodiga och sällsynta typerna av myrnatur. De är också en viktig livsmiljö för krävande och mångskiftande arter. Rikkärr förekommer särskilt i områden där jorden och berggrunden är rik på kalk. Rikkärr har ofta också samband med en stark påverkan av grundvattnet.

Rikkärren har blivit mer sällsynta, särskilt i södra Finland där de återstående förekomsterna ofta är små med försämrad kvalitet. På grund av röjning av åkrar försvann de flesta rikkärren i södra Finland redan före 1950-talet. Sedan dess har den mest betydande förändringsfaktorn varit skogsdikning. Dikning och annan markanvändning utanför rikkärr kan förändra vattenekonomin även i ett rikkärr som inte dikats och orsaka att det torkar, blir kargt och medför att arterna minskar i rikkärret. Alla naturtyper av rikkärr är extremt hotade i södra Finland. Tillbakagången av rikkärr har också försvagat livskraften i rikkärrens arter. Nästan hälften av de hotade myrarterna lever främst i rikkärr. Att skydda rikkärr har därför en betydande inverkan på mångfalden.

Tillståndet i rikkärren har försämrats, men uppdaterad kunskap hjälper att värna om dem

I Nyland är förekomsten av rikkärr relativt liten och deras tillstånd har försvagats kraftigt. Det finns fortfarande rikkärr kvar i skyddsområden, men det finns både kända och potentiella rikkärr utanför dem också. Man har inventerat rikkärren i skyddsområden, men kunskapen är bristfällig, särskilt beträffande antalet rikkärr utanför skyddsområdena samt deras nuvarande tillstånd. Man försöker förbättra situationen genom inventeringsprojektet som nu genomförs.

Genom att förbättra kunskapsnivån om förekomsten av rikkärr och deras tillstånd främjar markägarnas möjligheter att beakta förekomsterna i sin verksamhet. Det finns också bra metoder att trygga dessa värdefulla livsmiljöer. Rikkärr kan bevaras inom ramen för handlingsprogrammet för mångfalden i skogarna i södra Finland, dvs. i METSO-programmet eller Helmi-livsmiljöprogrammet, antingen genom frivilligt skydd eller genom åtgärder i naturvård eller restaurering.

Rikkärr i naturtillstånd eller ett tillstånd som påminner om detta är särskilt viktiga livsmiljöer som ska bevaras enligt skogslagen. Många av rekommendationerna för bevarande av myrnatur som nämns i kriterierna för skogscertifiering och i rekommendationerna för skogsvård gäller också rikkärr.

Helmi-programmet

Åtgärderna i Helmi-programmet som inletts av miljöministeriet, tar tag i den största direkta orsaken till utarmningen av naturen i Finland: minskningen av livsmiljöer och försämrad kvalitet. Programmet skyddar och återställer myrar, restaurerar fågelvatten och våtmarker, sköter vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer, och restaurerar naturen på stränder och i vatten. Verksamheten bygger på markägarnas frivillighet. De skyddade områdena får ersättning och staten stöder restaurering och insatser för skötsel.

Mer information om inventeringsprojektet för rikkärr

Inventarier av terräng i Nyland:

Överinspektör Janne Sormunen, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 114, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Rikkärrsprojekt:

Äldre forskare Aira Kokko, Finlands miljöcentral (SYKE), tfn 0295 251 290, fornamn.efternamn @ymparisto .fi

Ytterligare information om Helmi-programmet

https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi

Bilder

Bild: Janne Sormunen
Bild: Janne Sormunen
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Planeringen av landsväg 11617 (Linjatie) till byväg upphör, Tusby och Mäntsälä29.6.2022 15:24:26 EEST | Tiedote

Planeringen av en bygväg för Linjatie (landsväg 11617) på gränsen mellan Tusby och Mäntsälä kommuner som inleddes våren 2022 upphör och vägavsnittet genomförs inte som byväg. De beläggningsarbeten som programmerats för Linjatie och Niittykulmantie genomförs dock enligt planen under sommaren 2022. Körbanemarkeringarna genomförs på sedvanligt sätt enligt dimensioneringsanvisningarna för landsvägar med två körfält. Inga farthinder byggs på Linjatie i samband med beläggningsarbetena. Hastighetsbegränsningen på Linjatie förblir tills vidare oförändrad. Tusby kommuns tidtabellsmål för genomförandet av detaljplanen Joenranta invid Linjatie påverkade beslutet att avsluta planeringen av byvägsprojektet. Byggarbetena under den tid som planområdet byggs kommer att öka byggplatstrafiken betydligt på Linjatie, vilket skulle ha försämrat byvägens funktion och säkerhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum