Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 30.9.2019: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland

Dela

Siffrorna för slutet av september 2019, som i dag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finansiella sektorn i Finland är fortsatt stabil och kapitaltäckningen respektive solvensen har stärkts något. Kapitaltäckningen i den finländska banksektorn låg fortfarande över genomsnittet för bankerna i EU-området. Både livförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens låg kvar på en god nivå. Endast skadeförsäkringssektorns solvens försvagades något, men ligger trots det fortfarande på en god nivå.

Poster av engångskaraktär stärkte kapitaltäckningsgraden i banksektorn – kapitaltäckningen i banksektorn ligger alltjämt över genomsnittet för Europa

Den finländska banksektorns kapitaltäckningsgrad stärktes i juli–september 2019 till nästan samma nivå som vid utgången av 2018. Den högre kapitaltäckningsgraden jämfört med föregående kvartal speglar huvudsakligen poster av engångskaraktär i anslutning till ändringar i verksamhetsplaner och företagsomstruktureringar, vilket ökade kärnprimärkapitalet i banksektorn och minskade de riskvägda tillgångarna. Kärnprimärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen för den finländska banksektorn är ca två procentenheter starkare än genomsnittet för Europa.

Något bättre solvensnivå i arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalternas pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden, dvs. solvensnivån, stärktes under tredje kvartalet och är fortsatt god. Avkastningen på arbetspensionsanstalternas placeringar var 8,6 %, vilket översteg avkastningskravet, pådriven av avkastningen på aktier och räntebärande värdepapper. Den största placeringskategorin, dvs. aktier, ökade under tredje kvartalet och uppgår nu till 46 % av placeringsallokeringen.

Den riskbaserade solvensställningen försvagades något under tredje kvartalet i och med att solvensgränsen steg i snabbare takt än solvenskapitalet.

Livförsäkringsbolagens solvens stärktes trots de låga räntorna

Livförsäkringssektorns solvens förbättrades något från föregående kvartal och var på god nivå. Till den goda solvensställningen bidrog framför allt ökningen i Tier 2-kapital och en god avkastning på räntebärande värdepapper. Livförsäkringsbolagen minskade andelen mer riskfyllda tillgångar i sin investeringsportfölj, vilket ledde till att solvenskapitalkravet förblev oförändrat trots att portföljen växte. Avkastningen på placeringarna var 7,7 % mellan januari och september 2019.

Nedgången i räntenivån och den ökade aktierisken försvagade skadeförsäkringsbolagens solvens

Skadeförsäkringssektorns solvens försvagades jämfört med rekordnivån 2018. I juli–september sjönk solvensgraden ytterligare jämfört med slutet av juni, men var fortsatt god. Till den svagare solvensen i januari–juni bidrog bland annat det ökade kapitalkravet för aktierisk på grund av stigande aktiemarknadspriser. Nedgången i räntenivån ökade dessutom ansvarsskulden och sänkte sektorns solvens. Störst var inverkan från de sjunkande räntorna under tredje kvartalet.

Stigande aktiepriser, sjunkande räntor och snävare riskmarginaler höjde avkastningen på både aktier och räntebärande värdepapper. I januari–september gav placeringarna en avkastning på 7,6 %, men det var inte tillräckligt för att uppväga den negativa inverkan som det högre kapitalkravet och den ökade ansvarsskulden hade på sektorns solvens.

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 52 50, vardagar kl. 9–16.

Länkar

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial sector’s capital position as at 30 September 2019: Finnish financial sector’s capital position remains good4.12.2019 10:30:00 EETPress release

According to end-September 2019 information released today by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), Finland’s financial sector remains stable and the capital position has strengthened slightly. The Finnish banking sector’s capital position remained stronger than the EU average. The solvency position of both life insurance companies and pension institutions remained solid. Solvency weakened slightly only in the case of the non-life insurance sector, but remains solid.

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2019: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysynyt hyvällä tasolla4.12.2019 10:30:00 EETTiedote

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien syyskuun 2019 lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektori on edelleen vakaa, ja sen vakavaraisuus on hieman vahvistunut. Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyi edelleen EU-alueen pankkien keskimääräistä tasoa vahvempana. Sekä henkivakuutusyhtiöiden että työeläkelaitosten vakavaraisuudet pysyivät hyvällä tasolla. Ainoastaan vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus heikentyi hieman mutta on edelleen hyvällä tasolla.

Finanssivalvonnan selvitys: peruspankkipalveluiden turvaaminen edellyttää digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyyttä ja vaihtoehtoisia asiointitapoja2.12.2019 12:07:25 EETTiedote

Finanssivalvonnan tekemän selvityksen mukaan suomalaisissa pankeissa asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu kokonaisuutena tarkastellen asianmukaisesti. Kuitenkin peruspankkipalveluiden turvaaminen kaikille asiakasryhmille edellyttää, että pankit sekä parantavat digitaalisten palveluiden saavutettavuutta että ylläpitävät digitaaliselle asioinnille vaihtoehtoisia peruspankkipalveluita. Finanssivalvonta seuraa näiden toimenpiteiden toteutumista sekä palveluiden hinnoittelussa tapahtuvia muutoksia.

Financial Supervisory Authority survey: safeguarding basic banking services requires easy-to-use digital services and alternative service options2.12.2019 12:07:25 EETPress release

A survey by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) shows that, overall, the right of customers to basic banking services is implemented appropriately in Finnish banks. Safeguarding basic banking services for all customer groups requires, however, that banks both improve the availability of digital services and maintain the provision of basic banking services as an alternative to digital services. The FIN-FSA monitors the implementation of these measures as well as changes in the pricing of services.

Finansinspektionens utredning: tryggandet av grundläggande banktjänster förutsätter lättanvändliga digitala tjänster och icke-digitala alternativ2.12.2019 12:07:25 EETTiedote

Enligt Finansinspektionens utredning tillgodoses kundernas rätt till grundläggande banktjänster som helhet på ett adekvat sätt i de finska bankerna. Tryggandet av grundläggande banktjänster för alla kundgrupper förutsätter emellertid att bankerna både förbättrar tillgången till digitala tjänster och upprätthåller alternativa grundläggande banktjänster till de digitala tjänsterna. Finansinspektionen följer genomförandet av dessa åtgärder samt ändringarna i prissättningen av tjänsterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum