Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 30.9.2019: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland

Dela

Siffrorna för slutet av september 2019, som i dag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finansiella sektorn i Finland är fortsatt stabil och kapitaltäckningen respektive solvensen har stärkts något. Kapitaltäckningen i den finländska banksektorn låg fortfarande över genomsnittet för bankerna i EU-området. Både livförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens låg kvar på en god nivå. Endast skadeförsäkringssektorns solvens försvagades något, men ligger trots det fortfarande på en god nivå.

Poster av engångskaraktär stärkte kapitaltäckningsgraden i banksektorn – kapitaltäckningen i banksektorn ligger alltjämt över genomsnittet för Europa

Den finländska banksektorns kapitaltäckningsgrad stärktes i juli–september 2019 till nästan samma nivå som vid utgången av 2018. Den högre kapitaltäckningsgraden jämfört med föregående kvartal speglar huvudsakligen poster av engångskaraktär i anslutning till ändringar i verksamhetsplaner och företagsomstruktureringar, vilket ökade kärnprimärkapitalet i banksektorn och minskade de riskvägda tillgångarna. Kärnprimärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen för den finländska banksektorn är ca två procentenheter starkare än genomsnittet för Europa.

Något bättre solvensnivå i arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalternas pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden, dvs. solvensnivån, stärktes under tredje kvartalet och är fortsatt god. Avkastningen på arbetspensionsanstalternas placeringar var 8,6 %, vilket översteg avkastningskravet, pådriven av avkastningen på aktier och räntebärande värdepapper. Den största placeringskategorin, dvs. aktier, ökade under tredje kvartalet och uppgår nu till 46 % av placeringsallokeringen.

Den riskbaserade solvensställningen försvagades något under tredje kvartalet i och med att solvensgränsen steg i snabbare takt än solvenskapitalet.

Livförsäkringsbolagens solvens stärktes trots de låga räntorna

Livförsäkringssektorns solvens förbättrades något från föregående kvartal och var på god nivå. Till den goda solvensställningen bidrog framför allt ökningen i Tier 2-kapital och en god avkastning på räntebärande värdepapper. Livförsäkringsbolagen minskade andelen mer riskfyllda tillgångar i sin investeringsportfölj, vilket ledde till att solvenskapitalkravet förblev oförändrat trots att portföljen växte. Avkastningen på placeringarna var 7,7 % mellan januari och september 2019.

Nedgången i räntenivån och den ökade aktierisken försvagade skadeförsäkringsbolagens solvens

Skadeförsäkringssektorns solvens försvagades jämfört med rekordnivån 2018. I juli–september sjönk solvensgraden ytterligare jämfört med slutet av juni, men var fortsatt god. Till den svagare solvensen i januari–juni bidrog bland annat det ökade kapitalkravet för aktierisk på grund av stigande aktiemarknadspriser. Nedgången i räntenivån ökade dessutom ansvarsskulden och sänkte sektorns solvens. Störst var inverkan från de sjunkande räntorna under tredje kvartalet.

Stigande aktiepriser, sjunkande räntor och snävare riskmarginaler höjde avkastningen på både aktier och räntebärande värdepapper. I januari–september gav placeringarna en avkastning på 7,6 %, men det var inte tillräckligt för att uppväga den negativa inverkan som det högre kapitalkravet och den ökade ansvarsskulden hade på sektorns solvens.

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 52 50, vardagar kl. 9–16.

Länkar

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finnish financial sector has so far withstood the effects of the coronavirus pandemic well - operating environment remains uncertain, however15.9.2020 10:00:00 EESTPress release

The Finnish financial sector has so far withstood the effects of the coronavirus pandemic reasonably well. The economic downturn and the coronavirus pandemic, however, are affecting different actors with different intensities and time spans. A number of public and private sector measures have sustained the real economy: the Financial Supervisory Authority’s macroprudential decisions are supporting the supply of credit, and the recommendation to refrain from profit distributions has strengthened financial sector actors’ risk-bearing capacity. The instalment-free periods granted by banks have eased the situation of households and businesses. Monetary and fiscal policy has also been expansionary.

Suomen finanssisektori on toistaiseksi kestänyt hyvin koronapandemian vaikutukset - toimintaympäristö säilyy kuitenkin epävarmana15.9.2020 10:00:00 EESTTiedote

Suomen finanssisektori on kestänyt toistaiseksi kohtuullisen hyvin koronapandemian vaikutukset. Talouden taantuma ja koronapandemia vaikuttavat kuitenkin eri toimijoihin erilaisilla voimakkuuksilla ja aikajänteillä. Useat julkisen ja yksityisen sektorin toimet ovat tukeneet reaalitaloutta: Finanssivalvonnan makrovakauspäätökset ovat ylläpitäneet luotonantoa ja suositus pidättäytyä voitonjaosta on vahvistanut finanssialan toimijoiden riskinkantokykyä. Pankkien myöntämät lyhennysvapaat ovat helpottaneet kotitalouksien ja yritysten tilannetta. Myös raha- ja finanssipolitiikka on ollut elvyttävää.

Den finansiella sektorn i Finland har tills vidare motstått effekterna av coronapandemin väl - omvärlden präglas dock av fortsatt osäkerhet15.9.2020 10:00:00 EESTTiedote

Den finansiella sektorn i Finland har tills vidare motstått effekterna av coronapandemin måttligt väl. Den ekonomiska recessionen och coronapandemin påverkar dock olika aktörer med olika intensitet och vid olika tidpunkter. Inom den offentliga och den privata sektorn har flera åtgärder vidtagits för att stödja den reala ekonomin: Finansinspektionens makrotillsynsbeslut har upprätthållit utlåningen och rekommendationen att avvakta med utdelningar har stärkt de finansiella aktörernas riskhanteringsförmåga. Bankerna har beviljat sina kunder amorteringsfrihet, vilket har medfört lättnader för hushåll och företag. Också penning- och finanspolitiken har varit expansiv.

Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar29.7.2020 11:10:00 EESTTiedote

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 28 juli 2020 en rekommendation för kreditinstituten under dess tillsyn att avstå från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021. I ECB:s rekommendation uppmanas de nationella tillsynsmyndigheterna att utsträcka motsvarande principer till kreditinstitut som står under deras tillsyn. Också Europeiska systemrisknämnden (ESRB) gav den 27 maj 2020 en rekommendation om avstående från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021.

Financial Supervisory Authority extends the validity of its profit distribution recommendation until 1 January 2021 and clarifies expectations related to capital and liquidity buffers29.7.2020 11:10:00 EESTPress release

On 28 July 2020, the European Central Bank (ECB) issued a recommendation to the credit institutions under its supervision to refrain from distributing profits until 1 January 2021. The ECB recommendation calls on national supervisors to extend similar principles to cover the credit institutions under their own supervision. On 27 May 2020, the European Systemic Risk Board (ESRB) also issued a recommendation on the restriction of profit distributions until 1 January 2021.

Finanssivalvonta pidentää voitonjakosuosituksensa voimassaoloaikaa 1.1.2021 saakka ja selventää vakavaraisuus- ja likviditeettipuskureihin liittyviä odotuksia28.7.2020 16:00:00 EESTTiedote

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti 28.7.2020 valvomilleen luottolaitoksille suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka. EKP:n suosituksessa kehotetaan kansallisia valvojia ulottamaan vastaavat periaatteet koskemaan omassa valvonnassaan olevia luottolaitoksia. Myös Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) on antanut 27.5.2020 suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum