Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 30.9.2019: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland

Dela

Siffrorna för slutet av september 2019, som i dag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finansiella sektorn i Finland är fortsatt stabil och kapitaltäckningen respektive solvensen har stärkts något. Kapitaltäckningen i den finländska banksektorn låg fortfarande över genomsnittet för bankerna i EU-området. Både livförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens låg kvar på en god nivå. Endast skadeförsäkringssektorns solvens försvagades något, men ligger trots det fortfarande på en god nivå.

Poster av engångskaraktär stärkte kapitaltäckningsgraden i banksektorn – kapitaltäckningen i banksektorn ligger alltjämt över genomsnittet för Europa

Den finländska banksektorns kapitaltäckningsgrad stärktes i juli–september 2019 till nästan samma nivå som vid utgången av 2018. Den högre kapitaltäckningsgraden jämfört med föregående kvartal speglar huvudsakligen poster av engångskaraktär i anslutning till ändringar i verksamhetsplaner och företagsomstruktureringar, vilket ökade kärnprimärkapitalet i banksektorn och minskade de riskvägda tillgångarna. Kärnprimärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen för den finländska banksektorn är ca två procentenheter starkare än genomsnittet för Europa.

Något bättre solvensnivå i arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalternas pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden, dvs. solvensnivån, stärktes under tredje kvartalet och är fortsatt god. Avkastningen på arbetspensionsanstalternas placeringar var 8,6 %, vilket översteg avkastningskravet, pådriven av avkastningen på aktier och räntebärande värdepapper. Den största placeringskategorin, dvs. aktier, ökade under tredje kvartalet och uppgår nu till 46 % av placeringsallokeringen.

Den riskbaserade solvensställningen försvagades något under tredje kvartalet i och med att solvensgränsen steg i snabbare takt än solvenskapitalet.

Livförsäkringsbolagens solvens stärktes trots de låga räntorna

Livförsäkringssektorns solvens förbättrades något från föregående kvartal och var på god nivå. Till den goda solvensställningen bidrog framför allt ökningen i Tier 2-kapital och en god avkastning på räntebärande värdepapper. Livförsäkringsbolagen minskade andelen mer riskfyllda tillgångar i sin investeringsportfölj, vilket ledde till att solvenskapitalkravet förblev oförändrat trots att portföljen växte. Avkastningen på placeringarna var 7,7 % mellan januari och september 2019.

Nedgången i räntenivån och den ökade aktierisken försvagade skadeförsäkringsbolagens solvens

Skadeförsäkringssektorns solvens försvagades jämfört med rekordnivån 2018. I juli–september sjönk solvensgraden ytterligare jämfört med slutet av juni, men var fortsatt god. Till den svagare solvensen i januari–juni bidrog bland annat det ökade kapitalkravet för aktierisk på grund av stigande aktiemarknadspriser. Nedgången i räntenivån ökade dessutom ansvarsskulden och sänkte sektorns solvens. Störst var inverkan från de sjunkande räntorna under tredje kvartalet.

Stigande aktiepriser, sjunkande räntor och snävare riskmarginaler höjde avkastningen på både aktier och räntebärande värdepapper. I januari–september gav placeringarna en avkastning på 7,6 %, men det var inte tillräckligt för att uppväga den negativa inverkan som det högre kapitalkravet och den ökade ansvarsskulden hade på sektorns solvens.

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 52 50, vardagar kl. 9–16.

Länkar

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Strategy of the Financial Supervisory Authority 2020-2022: Supervision will focus on impacts and risks of digitalisation and climate change on the financial sector and prevention of money laundering21.1.2020 10:35:15 EETPress release

The strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) for 2020-2022 is based on three main pillars: orienting supervision according to changes in the operating environment, improving quality and efficiency of operations, and maintaining the strong expertise of personnel. In the next few years, according to the strategy, supervision will focus on three key areas: climate change, digitalisation and prevention of money laundering.

Finanssivalvonnan strategia 2020-2022: Valvonnassa korostuvat digitalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit finanssisektorille sekä rahanpesun estäminen21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finanssivalvonnan strategia vuosille 2020-2022 nojaa kolmeen peruspilariin: valvonnan suuntaamiseen toimintaympäristön muutosten mukaisesti, toiminnan laadukkuuden ja tehokkuuden vahvistamiseen sekä henkilöstön vankkaan asiantuntemukseen. Strategia nostaa seuraaville vuosille keskiöön kolme valvonnallisesti merkittävää osa-aluetta: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja rahanpesun estäminen.

Finansinspektionens strategi 2020-2022: Tillsynen fokuserar på konsekvenserna och riskerna av digitaliseringen och klimatförändringen för den finansiella sektorn samt på penningtvättsbekämpning21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finansinspektionens strategi för 2020-2022 vilar på tre grundpelare: inriktning av tillsynen efter förändringarna i omvärlden, bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten och personalens gedigna kompetens. Strategin för de närmaste åren lyfter fram tre prioriterade områden för tillsynen: klimatförändring, digitalisering och penningtvättsbekämpning.

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum