Finanssivalvonta

Kapitaltäckningen i banksektorn 31.3.2020: Fluktuationer i marknadspriserna försvagade bankernas kapitaltäckningsgrader, men lättnader i buffertkraven ökade kapitalbasöverskottet

Dela

Kapitaltäckningsgraderna för banksektorn – dvs. kapitalbasen i förhållande till totala exponeringar – sjönk i början av 2020, framför allt till följd av de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna. Vårens beslut om att sänka buffertkraven för bankerna för att säkerställa deras utlåningskapacitet ökade dock kapitalbasöverskottet i banksektorn.

Kapitaltäckningen i banksektorn i Finland var god vid coronaviruspandemins utbrott. Kapitaltäckningsgraderna sjönk dock under första kvartalet 2020 jämfört med läget vid slutet av 2019. Vid slutet av mars var kärnprimärkapitalrelationen 16,8 % (31.12.2019: 17,6 %) och den totala kapitalrelationen 20,2 % (31.12.2019: 21,3 %). Nedgången i kapitaltäckningsgraderna kan framför allt tillskrivas de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna vid slutet av mars, vilket ökade de riskvägda tillgångarna för marknadsrisk och reducerade kapitalbasen på grund av negativa omvärderingar av finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde. Ändringarna av definitionerna för kapitaltäckningsanalysen (övergången till en definition av fallissemang enligt EBAs nya riktlinjer)1 i vissa banker bidrog också till att försämra kapitaltäckningsgraderna.

I mars beslutade Europeiska centralbanken medge bankerna under sin direkta tillsyn flexibilitet i tillämpningen av buffertkraven på grund av det exceptionella läget till följd av pandemin. Beslutet var ägnat att stödja bankernas förmåga att bevilja lån. De metoder som ECB lyft fram kan i regel också användas av de banker som omfattas av Finansinspektionens direkta tillsyn. ECB och Finansinspektionen har också rekommenderat att bankerna avstår från vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020.

Finansinspektionens direktion fattade dessutom beslut om att sänka sådana buffertkrav som faller inom ramen för det nationella beslutsfattandet. Genom besluten slopades systemriskbuffertkravet för finländska kreditinstitut. Dessutom sänktes O-SII-bufferten (buffertkravet för nationellt systemviktiga kreditinstitut) för OP Gruppen.2 Den finländska banksektorns buffertkrav minskade också till följd av de lättnader i det kontracykliska buffertkravet som de andra nordiska tillsynsmyndigheterna införde.

Tack vare de sänkta buffertkraven ökade kapitalbasöverskottet i banksektorn jämfört med läget vid slutet av förra året.Makrotillsynsbesluten beräknas ha ökat banksektorns utlåningskapacitet till finländska företag och hushåll med sammanlagt ca 30 miljarder euro.

Bilaga

Kapitaltäckningen i banksektorn och i finans- och försäkringskonglomerat 31.3.2020 (excel)

1 ”Riktlinjer för tillämpningen av definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013” (EBA/GL/2016/07)

 2 Finansinspektionens direktions beslut om att sänka buffertkraven för kreditinstitut. 

Det preliminära beslutet om lättnader i buffertkraven fattades den 17 mars 2020. Det slutliga beslutet fattades den 6 april 2020 och det trädde omedelbart i kraft. I kapitalbasöverskottet i banksektorn per den 31 mars 2020 har det slutliga beslutet beaktats proaktivt.

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Samu Kurri, avdelningen för digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finnish financial sector has so far withstood the effects of the coronavirus pandemic well - operating environment remains uncertain, however15.9.2020 10:00:00 EESTPress release

The Finnish financial sector has so far withstood the effects of the coronavirus pandemic reasonably well. The economic downturn and the coronavirus pandemic, however, are affecting different actors with different intensities and time spans. A number of public and private sector measures have sustained the real economy: the Financial Supervisory Authority’s macroprudential decisions are supporting the supply of credit, and the recommendation to refrain from profit distributions has strengthened financial sector actors’ risk-bearing capacity. The instalment-free periods granted by banks have eased the situation of households and businesses. Monetary and fiscal policy has also been expansionary.

Suomen finanssisektori on toistaiseksi kestänyt hyvin koronapandemian vaikutukset - toimintaympäristö säilyy kuitenkin epävarmana15.9.2020 10:00:00 EESTTiedote

Suomen finanssisektori on kestänyt toistaiseksi kohtuullisen hyvin koronapandemian vaikutukset. Talouden taantuma ja koronapandemia vaikuttavat kuitenkin eri toimijoihin erilaisilla voimakkuuksilla ja aikajänteillä. Useat julkisen ja yksityisen sektorin toimet ovat tukeneet reaalitaloutta: Finanssivalvonnan makrovakauspäätökset ovat ylläpitäneet luotonantoa ja suositus pidättäytyä voitonjaosta on vahvistanut finanssialan toimijoiden riskinkantokykyä. Pankkien myöntämät lyhennysvapaat ovat helpottaneet kotitalouksien ja yritysten tilannetta. Myös raha- ja finanssipolitiikka on ollut elvyttävää.

Den finansiella sektorn i Finland har tills vidare motstått effekterna av coronapandemin väl - omvärlden präglas dock av fortsatt osäkerhet15.9.2020 10:00:00 EESTTiedote

Den finansiella sektorn i Finland har tills vidare motstått effekterna av coronapandemin måttligt väl. Den ekonomiska recessionen och coronapandemin påverkar dock olika aktörer med olika intensitet och vid olika tidpunkter. Inom den offentliga och den privata sektorn har flera åtgärder vidtagits för att stödja den reala ekonomin: Finansinspektionens makrotillsynsbeslut har upprätthållit utlåningen och rekommendationen att avvakta med utdelningar har stärkt de finansiella aktörernas riskhanteringsförmåga. Bankerna har beviljat sina kunder amorteringsfrihet, vilket har medfört lättnader för hushåll och företag. Också penning- och finanspolitiken har varit expansiv.

Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar29.7.2020 11:10:00 EESTTiedote

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 28 juli 2020 en rekommendation för kreditinstituten under dess tillsyn att avstå från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021. I ECB:s rekommendation uppmanas de nationella tillsynsmyndigheterna att utsträcka motsvarande principer till kreditinstitut som står under deras tillsyn. Också Europeiska systemrisknämnden (ESRB) gav den 27 maj 2020 en rekommendation om avstående från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021.

Financial Supervisory Authority extends the validity of its profit distribution recommendation until 1 January 2021 and clarifies expectations related to capital and liquidity buffers29.7.2020 11:10:00 EESTPress release

On 28 July 2020, the European Central Bank (ECB) issued a recommendation to the credit institutions under its supervision to refrain from distributing profits until 1 January 2021. The ECB recommendation calls on national supervisors to extend similar principles to cover the credit institutions under their own supervision. On 27 May 2020, the European Systemic Risk Board (ESRB) also issued a recommendation on the restriction of profit distributions until 1 January 2021.

Finanssivalvonta pidentää voitonjakosuosituksensa voimassaoloaikaa 1.1.2021 saakka ja selventää vakavaraisuus- ja likviditeettipuskureihin liittyviä odotuksia28.7.2020 16:00:00 EESTTiedote

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti 28.7.2020 valvomilleen luottolaitoksille suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka. EKP:n suosituksessa kehotetaan kansallisia valvojia ulottamaan vastaavat periaatteet koskemaan omassa valvonnassaan olevia luottolaitoksia. Myös Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) on antanut 27.5.2020 suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum