Finanssivalvonta

Kapitaltäckningen i banksektorn 31.3.2020: Fluktuationer i marknadspriserna försvagade bankernas kapitaltäckningsgrader, men lättnader i buffertkraven ökade kapitalbasöverskottet

Dela

Kapitaltäckningsgraderna för banksektorn – dvs. kapitalbasen i förhållande till totala exponeringar – sjönk i början av 2020, framför allt till följd av de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna. Vårens beslut om att sänka buffertkraven för bankerna för att säkerställa deras utlåningskapacitet ökade dock kapitalbasöverskottet i banksektorn.

Kapitaltäckningen i banksektorn i Finland var god vid coronaviruspandemins utbrott. Kapitaltäckningsgraderna sjönk dock under första kvartalet 2020 jämfört med läget vid slutet av 2019. Vid slutet av mars var kärnprimärkapitalrelationen 16,8 % (31.12.2019: 17,6 %) och den totala kapitalrelationen 20,2 % (31.12.2019: 21,3 %). Nedgången i kapitaltäckningsgraderna kan framför allt tillskrivas de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna vid slutet av mars, vilket ökade de riskvägda tillgångarna för marknadsrisk och reducerade kapitalbasen på grund av negativa omvärderingar av finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde. Ändringarna av definitionerna för kapitaltäckningsanalysen (övergången till en definition av fallissemang enligt EBAs nya riktlinjer)1 i vissa banker bidrog också till att försämra kapitaltäckningsgraderna.

I mars beslutade Europeiska centralbanken medge bankerna under sin direkta tillsyn flexibilitet i tillämpningen av buffertkraven på grund av det exceptionella läget till följd av pandemin. Beslutet var ägnat att stödja bankernas förmåga att bevilja lån. De metoder som ECB lyft fram kan i regel också användas av de banker som omfattas av Finansinspektionens direkta tillsyn. ECB och Finansinspektionen har också rekommenderat att bankerna avstår från vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020.

Finansinspektionens direktion fattade dessutom beslut om att sänka sådana buffertkrav som faller inom ramen för det nationella beslutsfattandet. Genom besluten slopades systemriskbuffertkravet för finländska kreditinstitut. Dessutom sänktes O-SII-bufferten (buffertkravet för nationellt systemviktiga kreditinstitut) för OP Gruppen.2 Den finländska banksektorns buffertkrav minskade också till följd av de lättnader i det kontracykliska buffertkravet som de andra nordiska tillsynsmyndigheterna införde.

Tack vare de sänkta buffertkraven ökade kapitalbasöverskottet i banksektorn jämfört med läget vid slutet av förra året.Makrotillsynsbesluten beräknas ha ökat banksektorns utlåningskapacitet till finländska företag och hushåll med sammanlagt ca 30 miljarder euro.

Bilaga

Kapitaltäckningen i banksektorn och i finans- och försäkringskonglomerat 31.3.2020 (excel)

1 ”Riktlinjer för tillämpningen av definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013” (EBA/GL/2016/07)

 2 Finansinspektionens direktions beslut om att sänka buffertkraven för kreditinstitut. 

Det preliminära beslutet om lättnader i buffertkraven fattades den 17 mars 2020. Det slutliga beslutet fattades den 6 april 2020 och det trädde omedelbart i kraft. I kapitalbasöverskottet i banksektorn per den 31 mars 2020 har det slutliga beslutet beaktats proaktivt.

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Samu Kurri, avdelningen för digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap to be relaxed, countercyclical capital buffer rate remains unchanged at 0.0 percent29.6.2020 14:00:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is restoring the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans to the standard level of 90%. This decision supports the proper functioning of the housing market in an economic environment altered by the coronavirus pandemic. The Board will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion återställer bolånetaket på basnivån 90 % för andra än förstagångsköpare. Genom beslutet stöds verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle liputusilmoituksen viivästymisestä16.6.2020 12:09:19 EESTTiedote

Finanssivalvonta on määrännyt 45 000 euron suuruisen seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle, sillä yhtiö ei ole noudattanut arvopaperimarkkinalaissa säädettyä määräaikaa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, ja tässä tapauksessa liputusilmoitus viivästyi 20 kaupankäyntipäivällä.

FIN-FSA imposes penalty payment on Evli Fund Management Company Ltd for delay in notification of major holdings16.6.2020 12:09:19 EESTPress release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed a penalty payment of EUR 45,000 on Evli Fund Management Company Ltd for failure to comply with the deadline laid down in the Securities Markets Act for notifying major shareholdings and proportions of voting rights. The notification must be made without undue delay, whereas in this case the delay was 20 trading days.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum