Satakunnan ELY-keskusSatakunnan ELY-keskus

Kiertotalousratkaisuihin ja ilmastotoimiin tukea maaseuturahastosta

Jaa

Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna EU:n maaseuturahastosta rahoitusta kuudelle kehittämishankkeelle, joiden 1 M€ kokonaiskustannuksista tuen osuus on 0,9 M€. Maaseuturahaston yritystukia on myönnetty 18 yritykselle kokonaiskustannuksiltaan 7,3 M€ hankkeisiin, joiden tuen määrä on yhteensä 1,8 M euroa.

Maaseuturahaston tuki kohdistui yritysten investointeja ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia edistäviin toimenpiteisiin.

-        Rahoitetuissa toimenpiteissä keskeisiksi teemoiksi nousivat kiertotalouden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä, kehittämisasiantuntija Salme Pihlajamaa Satakunnan ELY-keskuksesta kertoo.

Monipuolisia kiertotalouden ratkaisuja ja kotimaisen eläintuotannon kehittämistä

Kiertotalouden keinoin edistetään maa- ja metsätilojen kustannustehokkaita ja kestäviä investointeja hyödyntämällä purkujätteitä ja ylijäämämaa-aineksia. Kiertotalousratkaisuja edistetään myös parantamalla sokerijuurikkaan viljelykiertoja. Viljelykierron avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti muun muassa maaperän hiilensidontakykyyn, kasvinsuojeluaineiden käyttötarpeeseen, satotasoihin sekä ruuantuotannon taloudelliseen kannattavuuteen. Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistetään tuomalla esille tutkimustuloksia ja käytäntöön parhaiten soveltuvia menetelmiä, joilla sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja torjutaan sen vaikutuksia.

-        Suomalaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä ja kehitysmahdollisuuksia parannetaan puolestaan panostamalla alan imagon kehittämiseen, viestintään, työnantajamielikuvaan ja rekrytointiosaamiseen, Pihlajamaa luettelee.

Tavoitteena omavaraisen puurakentamisen lisääminen

Metsäalan koulutuksen, neuvonnan, viestinnän ja käytännön opastuksen avulla aktivoidaan monitavoitteisia metsänomistajia nykyistä suunnitelmallisempaan, entistä kestävämpään ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön. Lisäksi tavoitteena on edistää puurakentamista Lounais-Suomessa siten, että jatkossa hyödynnetään yhä enemmän oman maakunnan puutavaraa ja tuotantoa sekä vahvistetaan tätä kautta aluetaloutta.

   

 

kpl

Maaseuturahaston Satakunnan tuen määrä

Hankkeen kokonaiskustannukset

SATELY

Kehittämishankkeet

6

895 780 €

1 027 060 €

SATELY

Yritystuet

18

1 786 128 €

7 318 868 €

Leader

Kehittämishankkeet

50

1 156 144 €

2 185 193 €

Leader

Yritystuet

36

450 970 €

2 529 674 €

 

Yhteensä

110

4 289 022,00 €

13 060 794,80 €

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet:

Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulle – Osuuskunta AF-Innova

Kiertotalouden keinoin edesautetaan maa- ja metsätilojen kustannustehokkaita ja kestäviä investointeja.

Hanke kehittää kustannustehokkaita ja kestäviä pelto-, tuotantorakennus- ja tilatieinfran kunnostusinvestointiratkaisuja maa-,metsä- ja eläinharrastetiloille kiertotalouden ratkaisuja hyödyntäen. Kunnostusinvestointikohteiden toteutuksessa voidaan hyödyntää yhdyskuntarakentamisen sivuvirtoja: pilaantumattomia maa-aineksia ja kierrätysbetoni- ja tiilimursketta ym. uusiomateriaaleja. Tämä vaatii maaseutuyrittäjiltä uutta tietotaitoa, osaamista ja valmiuksia.

Hankkeessa lisätään kohderyhmän tietoa mahdollisuuksista alentaa kunnostusinvestointien kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä sekä tarvittavaa ilmoitus- ja lupamenettelyosaamista.

Hankkeen toteuttaa Osuuskunta AF-Innova yhteistyössä MTK-Satakunnan ja Reroute Oy:n kanssa.

Yhteyshenkilö: Osuuskunta AF-Innova Harto Ylitalo p. 050 5179784

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla – MTK Satakunta

Hankkeen päätavoitteena on tuoda ilmastonmuutoksen ja siihen vaikuttamisen tutkimustulokset parhaiten käytäntöön sovellettavassa muodossa maatiloille.

Jotta maatalousyrittäjä voisi toimia tilallaan mahdollisimman kestävästi, on hiilensidonta ja siihen liittyvät vaikutukset tuotava ruohonjuuritasolle. Tavoitteena on nostaa esiin ja yleiseen tietoon toimet, joita tiloilla tehdään jo nyt ilmaston näkökulmasta oikein ja toisaalta mitä toimenpiteitä voitaisiin tehdä. Maa- ja metsätalousyrittäjät saavat myös vipuvartta lähteä arvioimaan oman tilansa hiilensidontakapasiteettia. On huomion arvoista, että tiloilla toteuttavat ympäristötoimenpiteet edistävät useimmiten sekä ilmastonsuojelua, vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta että edesauttavat kotimaisen, uusiutuvan ja hajautetun energian tuotantoa.

Yhteyshenkilö: MTK Satakunta Anna-Kaisa Jaakkola p. 0451613362

Avoin ja vastuullinen kotieläintuotanto – Imago ja työvoima – Satafood Kehittämisyhdistys ry

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa suomalaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä ja kehitysmahdollisuuksia panostamalla alan imagon kehittämiseen ja siitä viestimiseen, avoimuuteen, työnantajamielikuvaan ja rekrytointiosaamiseen. Kohderyhmänä ovat hankealueen kotieläintilat ja keskeisin mittari toimenpiteiden onnistumisesta on lyhyellä ja pitkällä aikavälillä osaavan suomalaisen työvoiman saaminen kotieläintiloille. Hankkeen toteuttaja on Satafood Kehittämisyhdistys ry yhdessä Maitoyrittäjät ry:n kanssa ja se toteutetaan Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella.

Yhteyshenkilö: Satafood Kehittämisyhdistys ry – Jari Lehmusvaara p. 050 556 6519

Sokerijuurikkaan parhaat viljelykierrot – Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö

Hankkeen tavoitteena on parantaa juurikkaan viljelykiertoja, jotka ovat olleet viime vuosiin asti lyhyitä tai olemattomia, vaikka sokerijuurikkaan esikasviarvo on merkittävä. Samalla vähennetään juurikkaanviljelyn negatiivisia ympäristövaikutuksia ja kemiallisen kasvinsuojelun tarve vähenee. Viljelijöiden tietotaidot digitaalisten maataloussovellusten käytöstä paranee ja tilojen taloudellinen kilpailukyky kasvaa. Samalla lisätään sokeriomavaraisuutta sekä edesautetaan kotimaisen juurikastuotannon säilymistä. Hankkeessa muodostuvien viljelijäverkostojen kautta lisätään viljelijöiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Hanke toimii Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Kohderyhmänä ovat kaikki Suomen sokerijuurikkaan viljelijät sekä asiasta kiinnostuneet viljelijät.

Yhteyshenkilö:Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö Tiina From p. 040 581 4443

Hyvinvointia metsän elinkeinoista – Suomen metsäkeskus


Monitavoitteisia metsänomistajia aktivoidaan nykyistä suunnitelmallisempaan, entistä kestävämpään ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön. Hankkeessa pyritään tavoittamaan useita sukupolvia ja perhekuntia. Tämä lisää keskustelua perheen sisällä metsiin liittyvässä päätöksenteossa, edistää verkostoitumista, osaamista ja tiedonvaihtoa sekä edesauttaa sukupolvenvaihdosten syntymistä. Houkuttelemalla mukaan nuoria halutaan juurruttaa kiinnostusta metsänomistusta ja yrittäjyyttä kohtaan sekä innokkuutta lähteä opiskelemaan metsä- ja luonnonvara-alaa.

Hankkeessa toteutetaan metsänomistajille suunnattuja koulutustilaisuuksia seuraavista teemoista: metsänomistamisen perusteet ja metsäomaisuuden hallinta, metsän- ja luonnonhoito, keruutuotteet ja luomusertifiointi, virkistys- ja matkailukäyttö, maisemanhoito ja kulttuurimaisemat sekä joulukuusien kasvatus ja koristehavut. Lisäksi järjestetään tehdas- ja yritysvierailuja ja nuorille suunnattuja työelämä- ja yrityskursseja. Tavoitteena on, että metsänomistajat saavat lisätuloja ja toiminnassa oleviin yrityksiin syntyy uusia tuotteita, asiakassuhteita sekä liikevaihto kasvaa. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina ovat Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ja 4H-liitto.

Yhteyshenkilö: Suomen metsäkeskus Minna Rautalin p. 050 4699090

Lounais-Suomi rakentuu puusta – Suomen metsäkeskus

Rakentaminen ja rakennusten käyttö aiheuttavat merkittävän osan yhteiskunnan ilmastopäästöistä. Puun käytöllä voidaan varastoida hiiltä, nostaa merkittävästi maakunnan puuraaka-aineen jalostusarvoa ja lisätä yrittäjätuloja ja työpaikkoja. Suomen metsäkeskuksen, Tampereen yliopiston, Prizztech Oy:n ja Kaarinan Kehitys Oy:n toteuttaman hankkeen pääkohderyhminä ovat puutuotealan pienyritykset ja puun jatkojalostajat.

Hankkeella edistetään ja lisätään puurakentamista Lounais-Suomessa. Toiminnalla lisätään puurakentamisen kysyntää ja tarjontaa pitkäjänteisesti sekä parannetaan puualan pienyritysten toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on, että Lounais-Suomessa voidaan hyödyntää yhä enemmän oman maakunnan puutavaraa ja tuotantoa sekä vahvistaa tätä kautta aluetaloutta. Myös alueen metsänomistajat hyötyvät taloudellisesti puun kysynnän lisääntymisestä.

Hankkeen toiminta ja tavoitteet edistävät monipuolisesti maaseudun elinkeinotoimintaa. Hankkeessa osallistetaan ja verkostoidaan alueen puutuotealan pienyritykset ja puunjatkojalostajat aktiiviseen yhteistyöhön biotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi puurakentamisessa.

Yhteyshenkilö: Suomen metsäkeskus Minna Rautalin p. 050 4699090

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:

kehittämisasiantuntija Salme Pihlajamaa
Satakunnan ELY-keskus
puh: 0295 022 012
salme.pihlajamaa@ely-keskus.fi

 

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskus
Yrjönkatu 20
28100 Pori

0295 022 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-satakunta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Satakunnan ELY-keskus

Maatalouden investointeihin tälle vuodelle 25 miljoonan euron lisärahoitus elpymisvaroista.9.9.2021 10:20:55 EEST | Tiedote

Lisärahoitus tulee käyttöön 15.8. päättyneen investointitukijakson, sekä myös vuoden viimeisen, 15.10. päättyvän tukijakson päätöksentekoon. 15.8. päättyneellä tukijaksolla elpymisvaroista avustusta haettiin yhteensä 8,3 miljoonaa euroa, josta Satakunnan osuus on 250 000 euroa. 15.10. päättyvälle tukijaksolle elpymisvaroja jää vielä runsaasti jaettavaksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme