Suomen Akatemia

Kliniska forskare beviljas finansiering för forskning som ska främja patientvård och hälsa

Dela

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beslutat att finansiera tio nya anställningar som klinisk forskare.

I forskningsrådets finansieringsbeslut lades särskild vikt vid forskningens höga vetenskaplig kvalitet samt sökandes kompetens och lämplighet med tanke på bidragsformen.Bland forskningsrådets beslutskriterier fanns också starkt samhälleligt genomslag och initiativ som förnyar vetenskapen.

Målet med bidraget för anställning som klinisk forskare är att främja kliniska forskarkarriärer och uppmuntra kliniskt verksamma läkare och forskare att forska vid sidan av det kliniska arbetet.Finansieringen som beviljats en klinisk forskare betalas till ett finländskt universitet, universitetssjukhus eller forskningsinstitut som förvaltar finansieringen.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö anser att bidragsformen för kliniska forskare är mycket viktig.Ansökningarnas vetenskapliga nivå har stigit varje år. I år bedömdes nivån på ansökningarna vara mycket god.Alla finansierade ansökningar om bidrag för klinisk forskare fick betyget 5 eller 6 och bland de sökande fanns både läkare och andra forskare som jobbar med patienter.

Forskningsrådets sammanlagda finansiering för kliniska forskare uppgår i år till 2,3 miljoner euro.Beviljandegraden var 26 procent.Cirka 40 procent av de finansierade forskarna är kvinnor medan andelen kvinnliga sökande var 57 procent.

”I Finland bedrivs högklassig forskning inom många kliniska områden, men det finns beklagligt få lämpliga finansieringsmöjligheter för forskare som utför patientarbete.Finlands Akademis finansiering för kliniska forskare är en utmärkt bidragsform som både stöder kliniska forskare i olika karriärfaser och i betydande grad främjar vården av patienter och människors hälsa”, säger forskningsrådets vice ordförande och beredningsgruppens ordförande, professor Per Ashorn.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö beviljade finansiering till flera högklassiga kliniska forskare. Nedan följer några exempel:

MD Teemu Karjalainen (Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt) undersöker sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, såsom sjukdomar i senor och artros, orsakar smärta och nedsatt funktionsförmåga hos medelålders och äldre människor.Som behandling utnyttjas olika injektioner och kirurgiska ingrepp när vanliga läkemedel och tid inte lättar symptomen tillräckligt.Effekten av dessa behandlingar har dock inte studerats i större utsträckning.Forskningsprojektet förenar befintlig information om fördelarna med injektioner och kirurgiska behandlingar på befolkningsnivå vid allmänna besvär i de övre extremiteterna.Dessutom ska Karjalainen bedöma hur de metoder som används i undersökningarna påverkar resultaten och vilka resultatparametrar som är de optimala för att mäta förändringar i hälsotillståndet.I projektet mäts även effektfullheten av kirurgiska behandlingar.Resultaten av forskningsprojektet kan hjälpa patienter och läkare att välja den lämpligaste vården och forskare att ta fram mer tillförlitliga forskningsdata.

PsD Eeva-Leena Kataja (Åbo universitet) undersöker barns känslighet för rädsla.Individuella skillnader i känslighet för impulser av hot och rädsla har en central roll i många psykiska störningar.Man har funnit kopplingar dels mellan en hög känslighet för rädsla och ångeststörningar, dels mellan en låg känslighet för rädsla och svag social sammanhållning och känslomässigt kalla drag.I Katajas forskningsprojekt utreds för första gången om skillnaderna i spädbarnens känslighet för rädsla förutspår känslighet för rädsla vid nio års ålder.Ämnet undersöks bl.a. genom mätning av hjärnans elektroniska funktion och blickspårning.Dessutom undersöker Kataja om skillnaderna i känslighet för rädsla också förutspår skillnader i risken för psykiska problem.Syftet med forskningen är att öka kunskapen om hur rädsla och mental hälsa utvecklas.

MD Panu Luukkonen (HUS Helsingfors universitetssjukhus) undersöker störningar i leverns energimotorer, mitokondrier, som en viktig mekanism bakom uppkomsten av fettlever.Upp till en fjärdedel av världens befolkning lider av fettleversjukdomar i samband med fetma och alkoholkonsumtion.Det finns dock inte tillräckligt med kunskap om de mekanismer som leder till dessa sjukdomar och det finns begränsat med läkemedelsbehandlingar mot dem.I forskningsprojektet granskas levermitokondriernas funktion hos patienter med fettlever före och efter olika behandlingar.Dessutom undersöks effekten av riskfaktorer vid fettleversjukdomar på levermitokondriernas funktion och sambandet mellan levermitokondriernas dysfunktion och fettleversjukdomar med en stor mängd befolkningsdata.Luukkonens projekt förväntas ge ny viktig information om de mekanismer som leder till uppkomsten av fettleversjukdomar och om deras ärftliga och förvärvade riskfaktorer.Forskningens resultat förväntas också bidra till utvecklingen av nya medicinska behandlingar.

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 468 miljoner euro år 2022. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Nya programdirektörer för strategisk forskning22.6.2022 10:49:16 EEST | Tiedote

Rådet för strategisk forskning (RSF) valde nya programdirektörer den 21 juni 2022. Professor Juha Helenius från Helsingfors universitet valdes till programdirektör för FOOD-programmet (Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem) och teamledare Mika Nieminen från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab valdes till programdirektör för STEER-programmet (Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen).

SRC selects new programme directors for strategic research programmes22.6.2022 10:42:20 EEST | Press release

The Strategic Research Council (SRC) selected new programme directors on 21 June 2022. Professor Juha Helenius (University of Helsinki) was selected as the programme director of the FOOD programme (Towards a Sustainable, Healthy and Climate-Neutral Food System) and Team Leader Mika Nieminen (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd) as the programme director of the STEER programme (The Changing Role of Public Authority and the Potential for Steering Society).

Strategisen tutkimuksen uudet ohjelmajohtajat valittu22.6.2022 09:49:33 EEST | Tiedote

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) valitsi 21.6.2022 uudet ohjelmajohtajat ohjelmille Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD) ja Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet (STEER). FOOD-ohjelman ohjelmajohtajaksi valittiin professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta ja STEER-ohjelman ohjelmajohtajaksi tiimipäällikkö Mika Nieminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum