Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kollektivtrafikanslag för att kompensera effekterna av coronasituationen

Dela

Traficom har anvisat kollektivtrafikanslag till NTM-centralen ur regeringens fjärde tilläggsbudget för att kompensera biljettinkomstförlusterna inom busstrafiken. Av inkomstförlusterna från biljettförsäljningen kan 50 % kompenseras.

NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för att ordna kollektivtrafiken i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Största delen av NTM-centralen i Södra Österbottens kollektivtrafikanslag går varje år till att köpa upp busstrafiken.

NTM-centralen köper upp regional busstrafik på de rutter där det inte uppstår marknadsbestämda kollektivtrafiktjänster förutom i städerna Karlebys, Seinäjokis och Vasas områden. Städerna ansvarar själva för att köpa upp kollektivtrafiken i sina områden. Vasa stad hör till de medelstora städerna, vilkas kollektivtrafikunderstöd inte cirkulerar via NTM-centralerna, medan Karleby och Seinäjoki får bidrag för ändamålet via NTM-centralen i Södra Österbotten.

Traficom har anvisat kollektivtrafikanslag till NTM-centralen ur regeringens fjärde tilläggsbudget för att kompensera biljettinkomstförlusterna inom busstrafiken. Från den fjärde tilläggsbudgeten fördelades 100 miljoner euro till kollektivtrafiken för att bland annat kompensera biljettinkomstförlusterna. Största delen av beloppet (76 miljoner euro) gick till stora stadsregioner. Medelstora stadsregioner fick 9 miljoner euro. NTM-centralerna anvisades 15 miljoner euro.

Kompensationsbelopp och ansökan

NTM-centralerna kan använda tilläggsanslaget för att kompensera biljettinkomstförlusterna i avtalstrafiken. Av inkomstförlusterna från biljettförsäljningen kan 50 % kompenseras. Dessutom kan anslaget användas för att skaffa avtalstrafik för behovet att ersätta nedläggningar av eller avbrott i den marknadsbaserade busstrafiken. I NTM-centralen i Södra Österbottens fall används anslaget för att ersätta biljettinkomstförlusterna i köptrafiken som Karleby stad och Seinäjoki stad har köpt upp.

Kompensationen på högst 50 %, som ges till busstrafikanten, betalas ut för turerna i NTM-centralens avtalstrafik, vilken har körts under våren och sommaren 2020 oberoende av coronasituationen. Trafikanterna kan ansöka om kompensation för våren och sommaren till slutet av år 2020.

Biljettinkomstförlusterna för höstens körsäsonger ersätts i sin helhet i början av år 2021. Ersättningsprocenten för höstens körsäsonger meddelas ännu skilt.

I fråga om trafik som inte har körts alls har trafikanten möjlighet att ansöka om allmänt kostnadsbidrag som behandlas av Statskontoret.  Coronaunderstöd som NTM-centralerna eventuellt beviljar företagen på basis av lägesanalyser eller utvecklingsbidrag beviljat av Business Finland minskar inte kompensationen för biljettinkomsterna.

Kontakter

Miika Hautala
Kollektivtrafikansvarig
Tfn 0295 027 767
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Anders Pulkkis
Projektchef för kollektivtrafik
Tfn 0295 027 748
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum