Uudenmaan ELY-keskus

Kommun- och Organisation-Helmi understödsansökan har upphört

Dela
Bild: Miljöministeriet
Bild: Miljöministeriet

Under hösten öppnades ett till kommuner och organisationer riktat specialunderstöd för projekt inom ramarna av Helmi-livsmiljöprogrammet. Ansökningstiden har nu upphört och behandlingen av ansökan påbörjats.

Det huvudsakliga syftet med programmet Helmi är att stärka den biologiska mångfalden med aktiva bevarings-, restaurerings- och vårdåtgärder. Med specialunderstödet stöds projekt som stärker den biologiska mångfalden samt förbättrar Helmi-livsmiljöprogrammets värdefulla livsmiljöers tillstånd. Syftet med vårdåtgärder bör vara att förbättra tillståndet av livsmiljöer i enlighet med Helmi-programmets teman.

Den nationella understödsansökan resulterade i sammanlagt 66 ansökan. Ansökans åtgärder fördelade sig inom de fem Helmi-teman på följande vis: restaurering av myrar (11), restaurering av fågelvatten och våtmarker (25), restaurering och vård av vårdbiotop (31), vård av skogliga livsmiljöer (10) och restaurering av småvatten och strandnaturen (13). Understöd ansöktes för cirka 4,4 miljoner. Man har reserverat cirka 5 miljoner euro för understödet.

Ansökan behandlas centraliserat i Nylands NTM-central under den kommande våren. Enligt Miljöministeriets bedömning kommer understödsansökan att upprepas med 2–3 års mellanrum fram till år 2030.

Kontakter

Överinspektör Martina Schmidt, martina.schmidt(at)ely-keskus.fi, 0295 021 257
Överinspektör Niina Vähätalo, niina.vahatalo(at)ely-keskus.fi, 0295 021 286

Bilder

Bild: Miljöministeriet
Bild: Miljöministeriet
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.