Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommuninvånarna nu nöjdare med social- och hälsovårdstjänsterna

Jaa

Kommuninvånarna anser att social- och hälsovårdstjänsterna till största delen skötts bra. Tjänsterna anses också vara lättillgängliga.

Nöjdast är kommuninvånarna med sjukskötar- och hälsovårdarmottagningarna samt mödra- och barnrådgivningen. Också sjukhusvården, tandvården, hälsocentralernas läkarmottagning och skolhälsovården får gott betyg.

– Även för socialtjänsternas del kan man se att de som använt tjänsterna i allmänhet är mycket nöjdare med hur tjänsterna skötts än de som inte använt tjänsterna. Nöjdast är kunderna med familjerådgivningstjänsterna, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Kommuninvånarna är mycket nöjda med framför allt hur hälso- och sjukvårdstjänsterna skötts, och tillgången till tjänsterna och deras tillgänglighet får åtminstone medelbetyg i kommuner av alla storlekar. Nöjdast med tillgången och tillgängligheten är invånarna i kommuner med 5 000–20 000 invånare och minst nöjda är invånarna i städer med över 100 000 invånare.

De svenskspråkiga är betydligt nöjdare med social- och hälsovårdstjänsterna än de finskspråkiga. Det gäller både skötseln av tjänsterna, tillgången till dem och tjänsternas tillgänglighet.

Kommuninvånarna har blivit klart nöjdare med hälso- och sjukvårdstjänsterna

År 2020 fick hälso- och sjukvårdstjänsterna bättre betyg än någonsin tidigare under perioden 1996–2020, då motsvarande undersökningar gjorts.

Invånarna har också blivit nöjdare med enskilda hälsovårdstjänster, såsom hälsostationernas läkar-, sjukskötar- och hälsovårdarmottagning och tandvården. För alla hälso- och sjukvårdstjänster gäller att de som använt tjänsterna är nöjdare än de som inte har någon egen erfarenhet av dem.

Också i fråga om många socialtjänster har servicetillfredsställelsen ökat under de senaste åren och håller på att nå samma nivå som i början av perioden 1996–2020. Att invånarna är mindre nöjda med socialtjänsterna, såsom äldreomsorgen, beror på att de används i mindre utsträckning än hälso- och sjukvårdstjänsterna.

- Kommuninvånarnas positiva bedömningar visar att de för närvarande är nöjda med social- och hälsovårdstjänsterna. Det här är bra att komma ihåg också när vårdreformen genomförs och tjänsterna planeras, säger Hanna Tainio, vice vd vid Kommunförbundet.

I alla de undersökta kommunerna är invånarna mycket nöjda med hur hälso- och sjukvårdstjänsterna sköts, oberoende av på vilket sätt tjänsterna tillhandahålls. Också tillgången på tjänsterna och deras tillgänglighet har fått rätt bra betyg. Såväl socialtjänsterna som hälso- och sjukvårdstjänsterna har fått bäst betyg i de kommuner som tillhandahåller tjänsterna enligt modellen med en ansvarig kommun.

Hälso- och sjukvårdstjänster används mer än socialtjänster

Kommuninvånarna använder nästan genomgående mer hälso- och sjukvårdstjänster än socialtjänster: andelen invånare som använt socialtjänster är i huvudsak liten. Inom alla socialtjänster som undersöktes hade högst fem procent av enkätdeltagarna själva använt tjänsterna.

Mest egen erfarenhet har kommuninvånarna av hälsocentralernas läkar- sjukskötar- eller hälsovårdarmottagning samt tandvård.

Uppgifterna framgår av Kommunförbundets Invånarundersökning 2020, som i våras besvarades av över 10 000 finländare. Enkätundersökningen genomfördes som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025. Sammanlagt 43 kommuner runt om i landet medverkade.

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi


Hanna Tainio, vice verkställande direktör, tfn 050 567 1624, hanna.tainio(at)kommunforbundet.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Undersökning: stort samarbetsbehov mellan social- och hälsovården och andra kommunala tjänster2.3.2021 10:05:27 EETTiedote

Utredningen om behovet av samarbete mellan social- och hälsovårdstjänsterna och kommunens anknytande uppgifter är klar. I undersökningen, som genomfördes i samarbete mellan Kommunförbundet och Tammerfors universitet, utreddes samarbetsbehoven och vikten av samarbete mellan social- och hälsovården och andra tjänster som kommunen tillhandahåller. – Hittills har kontakten mellan social- och hälsovårdstjänsterna och annan kommunal basservice beaktats endast i begränsad utsträckning i valet av strukturer och arbetsfördelning i vårdreformen. Undersökningen och den information den ger är alltså mer än välkommen, säger Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio. Undersökningen visar att främjande av välfärd och hälsa är en central uppgift som förenar olika aktörer. Det samarbetas redan nu kring främjande av välfärd och hälsa, men det är också det område där behovet av samarbete upplevs vara störst. Det vore viktigt att de aktörer som ansvarar för främjandet av välfärd och hälsa kan följa hur målen

Tutkimus: sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuntien muiden tehtävien välillä voimakkaita yhteistyötarpeita2.3.2021 09:58:09 EETTiedote

Yhteistyötarpeita koskeva selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä on valmistunut. Kuntaliiton ja Tampereen yliopiston yhteistyössä toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin yhteistyötarpeita ja niiden painoarvoa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kunnan muiden tehtävien välillä. - Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden kunnallisten peruspalveluiden yhteyttä on toistaiseksi huomioitu vain rajallisilta osin sote-uudistuksen rakenne- ja työnjakoratkaisua valittaessa. Selvitys ja sen tuottama tieto on siis enemmän kuin tervetullutta, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio Tutkimus osoitti, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen eri tahoja yhdistävä tehtävä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä tehdään jo nykyisin, mutta siinä myös koetaan olevan eniten yhteistyön tarvetta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastuussa olevien toimijoiden olisi tärkeää pystyä seuraamaan, kuinka tavoitteet

Hot och våld ökar fortfarande inom prehospital akutsjukvård – räddningsverken oroade över ökat fysiskt våld vid uppdrag23.2.2021 09:26:36 EETTiedote

Den ökade förekomsten av hot och våld mot räddningsverkens personal samt fysiska angrepp vid utryckningar inom den prehospitala akutsjukvården oroar räddningsverken. Räddningsverkens partnerskapsnätverk som koordineras av Kommunförbundet har fört statistik över anmälningar om hot och våld mot räddningsverkens personal sedan år 2014. Från 2016 till 2020 har anmälningarna ökat med 67 procent.

Uhka- ja väkivaltatilanteet edelleen kasvussa ensihoidossa - pelastuslaitokset huolissaan fyysisen väkivallan lisääntymisestä tehtävillä23.2.2021 09:24:26 EETTiedote

Pelastuslaitosten henkilöstön kokemien uhka- ja väkivaltatilanteiden yleisyys ja fyysisen väkivallan lisääntyminen ensihoitotehtävillä huolestuttaa pelastuslaitoksia. Kuntaliiton koordinoima Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on tilastoinut pelastuslaitosten henkilöstön kokemia uhka- ja väkivaltatilanteita vuodesta 2014 lähtien. Vuodesta 2016 vuoteen 2020 ilmoitukset ovat lisääntyneen 67 prosenttia.

Kommunala beslutsfattarundersökningen: planläggning, bostadspolitik och samarbete med lokala företag viktiga för kommunens livskraft22.2.2021 10:47:10 EETTiedote

En stor del av de kommunala beslutsfattarna anser att planläggningen, markanvändningen, samarbetet med lokala företag och bostadspolitiken har stor betydelse när det gäller att bevara och förbättra kommunens livskraft och välfärd. - Planläggningen, bostadspolitiken och samarbetet med företag utgör i stor utsträckning lokala lösningar för att främja livskraften, säger Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi. Andra högt värderade metoder är att förebygga utslagning och marknadsföra kommunen. Planläggningen och markanvändningen har behållit sin ställning som viktiga åtgärder under en lång tid, eftersom de också under undersökningsåren 2015 och 2017 ansågs vara de viktigaste metoderna att bygga upp livskraften. Planläggningen och markanvändningen betraktas som viktigast i kommuner av alla storleksklasser. – De kommunala beslutsfattarna har en viktig roll i att främja kommunens livskraft. Undersökningen visar att kommunens livskraft och välfärd bygger på många slags åtgärder, som nästan alla

Kuntapäättäjätutkimus: kaavoitus, asuntopolitiikka ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa tärkeimpiä kunnan elinvoiman edistämisen keinoja22.2.2021 10:33:34 EETTiedote

Suuri osa kuntapäättäjistä katsoo kunnan elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja parantamisen olevan sidoksissa erityisesti kaavoitukseen ja maankäyttöön, yhteistyöhön paikallisten yritysten kanssa sekä asuntopolitiikkaan. - Kaavoitus, asuntopolitiikka ja yhteistyö yritysten kanssa ovat pitkälti juuri paikallisia ratkaisukeinoja elinvoiman edistämiseen, toteaa Åbo Akademin tutkija Siv Sandberg. Suosituimpiin keinovalikoimiin lukeutuvat lisäksi syrjäytymisen ehkäisy sekä kunnan markkinointi. Kaavoitus ja maankäyttö ovat säilyneet suosituimpina läpi vuosien, sillä myös tutkimusvuosina 2015 ja 2017 niiden on katsottu olevan keskeisimpiä tekijöitä elinvoiman rakentumisessa. Kaavoitusta ja maankäyttöä pidettiin tärkeimpänä keinona kaikenkokoisissa kunnissa. - Kuntapäättäjillä on merkittävä rooli kunnan elinvoiman edistämisessä. Tutkimuksesta nähdään, että kunnan elinvoimaisuus ja hyvinvointi rakentuvat monenlaisista toimenpiteistä, joista lähes kaikkia kuntapäättäjät arvottavat ai

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme