VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Kostnadsplaneringen av statens IT-investeringar bör göras smidigare och uppföljningen av fördelar bör effektiviseras

Jaa

Statens revisionsverk (VTV) har utrett på vilket sätt statsförvaltningen förutser och följer upp kostnaderna för och fördelarna med IT-investeringar. Dessutom har revisionsverket utvärderat hur ändamålsenliga metoderna för förutseende och uppföljning har varit. Kostnader och fördelar beräknas när investeringar bereds, men i startskedet kan kostnadskalkyler vara inexakta. I flera fall är nyttoanalysen bristfällig och stödjer inte uppföljningen i senare skeden. Utifrån revisionsobservationerna är uppföljningen sporadisk. Totalt sett verkar det som om den ekonomiska planeringen av IT-projekt är problematisk.

Kostnadskontrollen fungerar i regel bra, men de använda processerna för ekonomisk planering är för osmidiga för IT-utveckling

När investeringar bereds är uppfattningen om den utvecklade helheten vanligen ännu oklar, vilket gör att kostnadskalkylerna också är inexakta. I beredningsmaterialet om investeringar bör det därför på ett tydligt sätt lyftas fram vad föreslagna kostnadskalkyler bygger på och hur tillförlitliga de kan anses vara. Problem som uppstår under projekt kan också vara en orsak till att kostnadskalkyler överskrids. Vid sådana problem är den som leder projektet tvungen att ta ställning till huruvida fokus i utvecklingen läggs på kostnader, tidsplan eller resultat.

Kostnader följs upp och beräknas regelbundet i utvecklingsskedet. Kostnadsplaneringen och kostnadskontrollen försvåras dock av att de använda processerna för ekonomisk planering inte nödvändigtvis stödjer de metoder som tillämpas vid IT-utveckling. Kostnadskalkyler som krävs till och med flera år tidigare är i regel främmande med tanke på den smidighet som behövs vid utveckling.

Investeringar motiveras med fördelar, men realiseringen av fördelar följs inte upp

Finansministeriet och de ministerier som styr sina förvaltningsområden följer endast sporadiskt upp fördelarna med IT-investeringar. Finansministeriet har beviljat till exempel flera betydande utvecklingsprojekt anslag för främjande av produktiviteten, men fördelar har inte rapporterats och rapportering har inte heller krävts.

Eftersträvade fördelar bör lyftas fram starkt under hela utvecklingsskedet, och nyttoanalyserna bör uppdateras vid behov. Dessutom bör man skapa sig en tillräckligt bra uppfattning om realiserade fördelar, eftersom investeringar ursprungligen har motiverats med fördelar. Totalt sett ska målet för ledningen av utvecklingsprojekt vara att möjliggöra och stödja realisering av fördelar som eftersträvas genom investeringar.

Vid revisionen identifierades förutom olika utvecklingsobjekt även god utvecklingspraxis som ämbetsverken skulle kunna dela med sig av och utnyttja i större omfattning. Exempel på sådan praxis är Skatteförvaltningens formbundna utvecklingsprocess, Försvarsmaktens förfarande för prioritering av utvecklingsområden i PVSAP-systemet för styrning av verksamheten, Social- och hälsovårdsministeriets prissättningsmodell baserad på funktionspunkter för genomförandearbete i Valtimo-projektet och de tväradministrativa samarbetsgrupperna inom Inrikesministeriets förvaltningsområde.

Meddelande och ställningstaganden

Revisionsberättelsen (på finska)

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Toni Äikäs, ledande effektivitetsrevisor
040 731 9342
toni.aikas@vtv.fi

Teemu Kalijärvi, effektivitetsrevisionschef
040 732 4637
teemu.kalijarvi@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Kansainvälistä suojelua saavien ohjaus kuntiin parantunut – maakuntauudistus tuo uusia kehittämistarpeita23.1.2018 07:00Tiedote

Kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä koskevaa kuntakorvausjärjestelmää on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Samalla vastaanottokeskusten, ELY-keskusten ja kuntien välinen yhteistyö kuntiin ohjaamisessa on parantunut. Maakuntauudistuksen toteutuessa myös jatkossa tarvitaan kiinteää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, jotta asiakkaat saadaan ohjattua hallitusti kuntiin ja kotoutuminen onnistuu.

Kommunanvisning av personer som beviljats internationellt skydd har förbättrats – landskapsreformen ger upphov till nya utvecklingsbehov23.1.2018 07:00Tiedote

Systemet med kommunersättningar för personer som beviljats internationellt skydd har utvecklats aktivt de senaste åren. Samtidigt har samarbetet mellan mottagningscentralerna, Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna blivit bättre i fråga om kommunanvisningar. Även i framtiden – efter landskapsreformen – kommer det att behövas nära informationsutbyte och samarbete för att uppnå smidig kommunanvisning och lyckad integration av klienterna.

Forststyrelsen strävar efter att sammanföra olika behov för användningen av statens mark- och vattenegendom17.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk har granskat Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom. Forststyrelsens affärsverksamhet för skogsbruk har uppnått och i vissa fall till och med överträffat de resultat- och intäktsmål som uppställts för den. Däremot har målet för avkastningen på investerat kapital inte uppnåtts på koncernnivå efter 2012. Den största orsaken har varit förlustbringande verksamhet i dotterbolag som Forststyrelsen genom ägarstyrningen har avyttrat. Forststyrelsen arbetar aktivt för att sammanjämka de olika behov som riktas på användningen av statens mark- och vattenresurser. Genom samordning av affärsverksamheten för skogsbruk och Forststyrelsens samhällsåtaganden är det möjligt att åstadkomma betydande fördelar. Resultatenheterna Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster har förutsättningar att sköta de offentliga förvaltningsuppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Metsähallitus pyrkii yhdistämään valtion maa- ja vesiomaisuuden erilaiset käyttötarpeet17.1.2018 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut Metsähallituksen toimintaa valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnassa. Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta on saavuttanut, ja ajoittain jopa ylittänyt sille asetetut tulos- ja tuloutustavoitteet. Sen sijaan sijoitetun pääoman tuottotavoite on konsernitasolla jäänyt saavuttamatta vuodesta 2012 lähtien. Tämä on aiheutunut pääasiassa tappiollisesta tytäryhtiötoiminnasta, josta on omistajan ohjauksesta luovuttu. Metsähallitus pyrkii aktiivisesti sovittamaan yhteen toiminnassaan valtion omistamaan maa- ja vesiomaisuuteen kohdistuvat moninaiset käyttötarpeet. Sovittamalla yhteen metsätalousliiketoiminta ja yhteiskunnalliset velvoitteet saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Metsähallituksen Luontopalvelut ja Eräpalvelut -tulosyksiköillä on edellytykset julkisten hallintotehtävien kustannustehokkaaseen hoitoon.

Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma onnistui materiaalien käytön tehostamisessa9.1.2018 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttamista. Ohjelman tavoitteena oli vähentää teollisen tuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyky, tuottavuus ja työllistämiskyky eivät selkeästi kehittyneet myönteisesti ohjelman toteuttamisen seurauksena. Ohjelman toteuttaminen vaikutti kuitenkin myönteisesti materiaalien käytön tehostumiseen sekä loi edellytyksiä yritysten välisten verkostojen muodostamiseen.

Det nationella materialeffektivitetsprogrammet lyckades effektivisera materialanvändningen9.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk utredde hur det nationella materialeffektivitetsprogrammet hade genomförts. Målet för programmet var att minska de negativa miljökonsekvenserna av den industriella produktionen och att förbättra företagens konkurrenskraft. Företagens konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättningsförmåga utvecklades inte på ett tydligt sätt positivt till följd av programmet. Programmet effektiviserade dock materialanvändningen och skapade möjligheter för företag att bilda nätverk.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme