VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Krishantering är det viktigaste nu, men i fortsättningen behövs också strukturreformer

Dela

Statens revisionsverk bedömer att det behövs tillräckligt stora och träffsäkra ekonomisk-politiska åtgärder för att möta coronakrisen. De bör vara snabba men tidsbegränsade. Krisen kommer att öka den offentliga skulden rejält. Trots en låg räntenivå som underlättar situationen i fråga om de offentliga finanserna, behövs det strukturreformer för att stoppa ökningen av Finlands skuldkvot.

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Regeringens krisåtgärder ser ut att vara ungefär i linje med andra nordiska länder. Internationella jämförelser är dock svåra att göra och osäkra.

”I den akuta fasen ska krisåtgärderna fokusera på att undvika konkurser och massarbetslöshet. När hushållen börjar få tillbaka förtroendet och produktionsstörningarna minskar är det dags för den egentliga stimulansen”, säger senior ekonomen Matthias Strifler.

Den offentliga skulden kommer att öka rejält i och med krisen. Enligt finansministeriets bedömning snuddar skulden vid 80 procent av BNP år 2024.

”Den låga räntenivån hjälper våra offentliga finanser att ta emot chocken. På längre sikt bör Finland dock komma till ett läge där den offentliga skulden i förhållande till BNP minskar under högkonjunkturer och skuldkvoten bara kan öka för stimulans i lågkonjunkturer. Därför bör även vårdreformen fortskrida och sysselsättningsåtgärder genomföras under denna valperiod trots att det just nu är viktigt att fokusera på den akuta krishanteringen”, säger ledande finanspolitikrevisor Mika Sainio.

Återgången till normal finanspolitisk planering bör ske så snart som möjligt

De EU-regler som styr skötseln av de offentliga finanserna gäller inte för närvarande på grund av krisen. I många delar tillämpas nu inte heller de inhemska mål och regler som styr finanspolitiken. Det har t.ex. gjorts undantag i reglerna för statens utgiftsram.

”För att säkerställa krishanteringen är det befogat att etablerad praxis vid planering av finanspolitiken frångås temporärt. I syfte att trygga en systematisk hantering av de offentliga finanserna bör man ändå snarast möjligtåtergå till den etablerade praxisen, även om osäkerhet råder, så att planen för de offentliga finanserna innehåller fleråriga målsättningar och en plan för hur målen uppnås och att man håller fast vid den bindande utgiftsramen”, betonar direktör Matti Okko.

Observationerna bygger på den nyss publicerade bedömningen från revisionsverkets övervakning av finanspolitiken. I bedömningen granskas regeringens plan för de offentliga finanserna 2021–2024 och undantagsförhållandenas inverkan på planeringen av de offentliga finanserna samt regeringens åtgärder med anledning av coronaviruset. Dessutom granskas realismen i den ekonomiska prognos som utgör underlag till planen för de offentliga finanserna.

Ta del av revisionsverkets nya bedömning: Statens revisionsverks bedömning av skötseln av de offentliga finanserna

En svensk översättning av bedömningen kommer att publiceras senare på vtv.fi.

Ta även del av bloggarna där våra ekonomer skriver om coronakrisens ekonomiska följder.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images
Ladda ned bild

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Unstable times call for a long-term fiscal policy – central government has operated extremely well in the exceptional circumstances17.9.2020 14:00:00 EESTPress release

According to the National Audit Office (NAOF), accurate information should be available on measures aimed at balancing general government finances, and the measures should also be assessed regularly during the government term. The NAOF has published its annual report, which compiles the NAOF's most recent observations of central government and central government finances.

Instabila tider kräver en långsiktig ekonomisk politik – statsförvaltningen har agerat på utmärkt sätt under rådande exceptionella förhållanden17.9.2020 14:00:00 EESTTiedote

Enligt Statens revisionsverk ska exakt information ges om åtgärder som stabiliserar den offentliga ekonomin, och åtgärderna ska utvärderas regelbundet under regeringsperioden. Revisionsverket har publicerat sin årsberättelse som sammanställer de senaste observationerna om statsekonomin och statsförvaltningen.

Työllisyyspolitiikan toimista tulisi laatia kokonaiskuva24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Työllisyyteen vaikuttavia toimia valmistellaan useissa ministeriöissä, mutta niistä ei muodostu kokonaiskuvaa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen sekä henkilöiden tuloihin tulisikin laatia kattava kuva. Kokonaiskuva eri työllisyystoimista edistäisi sitä, että suunnitellut toimet ovat entistä tarkoituksenmukaisempia ja vaikuttavampia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum