Digi- ja väestötietovirasto

Läckte dina personuppgifter ut i offentligheten eller blev du offer för identitetsstöld? Nu får du samlade råd från Suomi.fi-webbtjänsten

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har publicerat en informations- och ärendehelhet i Suomi.fi-webbtjänsten, där medborgarna får information om hur de ska agera om de misstänker att deras personuppgifter har hamnat i fel händer.

Via tjänsten kan man också administrera centrala förbud i samband med informationsläckor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Sådana är förbudet mot utlämnande av kontaktuppgifter samt förbudet mot adressändring (förhindra flyttanmälan) som meddelas till befolkningsdatasystemet. Administrering av förbud kräver alltid stark autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskortets elektroniska medborgarcertifikat.

Tjänsten ger också råd och vägledning om hur användaren kan administrera förbud som andra aktörer ansvarar för. Sådana är t.ex. kreditförbud och förbud att göra anteckningar om en person i handels-, förenings- och stiftelseregistren.

”Vårt mål har varit att skapa en helhet där medborgaren på ett och samma ställe får instruktioner och information om hur olika förbud kan administreras. En person som råkat ut för identitetsstöld eller dataintrång måste uträtta ärenden hos flera olika aktörer för att skydda användningen av sina egna uppgifter. Vi vill underlätta livet för människor som hamnat i denna svåra situation så att det är lättare att administrera förbud som gäller användning av de egna uppgifterna”, berättar Timo Salovaara, överdirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Inte bara för personer som utsatts för dataintrång

Bakgrunden till den nya informations- och ärendehanteringshelheten är dataintrånget i Vastaamo, som fått mycket publicitet och som ledde till att kundernas personuppgifter i stor utsträckning läckte ut på internet. Som en fortsatt åtgärd för att behandla intrånget fastställde regeringen att man ska skapa en kanal som underlättar hanteringen av stängningar och spärrningar av uppgifter som rör privatpersoner.

Den nu publicerade servicehelheten betjänar alltså en mycket större användargrupp än endast personer som utsatts för dataintrång. Helheten hjälper också personer som av andra orsaker blivit offer för identitetsstöld eller som har förlorat de identifieringsverktyg (t.ex. pass eller identitetskort) som behövs för att styrka sin identitet och som därför misstänker identitetsstöld.

Ett omfattande samarbetsnätverk deltar

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har planerat den nya informationshelheten i samarbete med organisationer inom den offentliga förvaltningen och den privata sektorn.Finanssiala ry, Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentförbundet, KyberVPK, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Patent- och registerstyrelsen, Polisen, Posti, Brottsofferjouren, Suomen Asiakastieto Oy och Dataombudsmannens byrå har deltagit.

"För att producera innehåll och tjänster i anslutning till olika livshändelser behövs både hörande av kunderna och samarbete över förvaltningsgränserna. Därför är samarbete vid sammanställning av innehåll av största vikt. Vi vidareutvecklar det nu publicerade datainnehållet utifrån respons från användare och samarbetspartner", berättar Salovaara.

Bekanta dig med guiden för personer som råkat ut för identitetsstöld eller dataintrång i Suomi.fi-webbtjänsten

Kontakter

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

There is a strong increase in the number of continuing power of attorneys - a pre-established power of attorney is easier for everyone in many ways17.6.2021 07:00:00 EEST | Press release

The number of confirmed continuing power of attorneys has increased significantly over five years. In 2015, the Digital and Population Data Services Agency confirmed about 1,500 power of attorneys, whereas in 2020, more than 4,600 power of attorneys were already confirmed. The Digital and Population Data Services Agency hopes that the popularity of the continuing power of attorney will increase.

Antalet intressebevakningsfullmakter ökar kraftigt – en fullmakt som upprättats på förhand är lättare för alla på många sätt17.6.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Antalet fastställda intressebevakningsfullmakter har ökat kraftigt under fem års tid. År 2015 fastställde Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata cirka 1 500 fullmakter, medan över 4 600 fullmakter fastställdes 2020. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hoppas att intressebevakningsfullmaktens popularitet ökar.

Digituen lähtökohta on asiakkaan tarve - profilointi syvensi tietoa yrittäjien digiosaamisesta21.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on kehittänyt kevään 2021 aikana toimintamalleja yritysten ja yhteisöjen digihaasteiden ratkaisemiseksi. Toimintamallikokeiluilla haettiin ratkaisuja viranomaisten välisen verkostotyön ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. Samalla syvennettiin tietoa siitä, millaista digitukea yritykset ja yhteisöt tarvitsevat ja millaisia esteitä digiin siirtymiselle on.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum