Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston tilavalvonta- ja lupafoorumi 20.4.2021: kokoustiedote

Jaa

Tilavalvonta- ja lupafoorumissa viranomaisten ja tuottajajärjestöjen edustajat voivat välittää ja vaihtaa tietoja sekä näkemyksiä ajankohtaisista toimintaan vaikuttavista asioista. Tilavalvonta- ja lupafoorumin tehtävänä ovat informaatio-ohjaus ja tiedottaminen sekä tiedon- ja kokemustenvaihto ajankohtaisista asioista sekä tarkastustilanteiden kehittäminen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tilavalvonta- ja lupafoorumi kokoontui 20.4. verkon välityksellä vuoden ensimmäiseen tapaamiseen ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Mukana tietoa ja ajatuksia vaihtamassa oli jälleen alueen eri viranomaisten lisäksi tuottajajärjestöjen edustajat.

Ylijohtaja Pukkinen totesi Länsi- ja Sisä-Suomen avin jatkavan valvonta- ja muuta toimintaansa koronaolosuhteissa terveysturvallisuusnäkökohdat tarkasti huomioiden. –Viranomaistoiminnan suunta on oikea, ja vaikka kentällä on tullut ja tulee erilaisia yllätyksiä vastaan, niin haasteet on hyvin tunnistettu. Yhteistyötä tehdään tuottajien ja elinkeinoelämän kanssa. Palaute otetaan kuuleviin korviin ja toimintaa kehitetään sen pohjalta, tiivisti Pukkinen kokouksen lopussa nykyisen tilanteen ja kokouksen keskeisen annin.

Esityksiä ja puheenvuoroja pidettiin ja pyydettiin foorumissa jälleen kiitettävän aktiivisesti, alla tiivistetysti eri puheenvuorojen sisällöt osallistujittain (esitysjärjestyksessä).

Ruokavirasto

Ylitarkastaja Taina Mikkonen Ruokavirastosta nosti esityksessään ajankohtaisina asioina esiin mm. tuoreen eläintauti- ja tunnistuslainsäädännön (eläinterveyssäännöstö), joka tulee voimaan 21.4.2021. Eläintautien vastustus säilyy pääpiirteissään nykyisen kaltaisena. Kansallisen eläintunnistuslain valmistelu on vielä kesken. Mikkonen kertoi myös uusista vaatimuksista eläinten ja sukusolujen ja alkioiden varastoinnin rekisteröintiä koskien,mistä tiedotetaan tarkemmin vielä myöhemmin. Hevosten pitopaikkojen rekisteröinnin siirtymäaika päättyi 31.12.2020: kaikkien hevospitopaikkojen tulee nyt olla rekisterissä.

Huolestuttavina havaintona ylitarkastaja Mikkonen piti antibioottivahinkojen määriä, jotka ovat nautatiloilla lisääntyneet viime vuonna. Kolmasosa vahinkojen syistä liittyi robotin toimintaan, kolmasosa toimintatapoihin tiloilla ja kolmannes syistä jäi epäselväksi. Edelleen Mikkonen kertoi, että vuosien 2018-2019 aikana Suomessa on todettu aiempaa enemmän salmonellaa, erityisesti nautatiloilla. Tutkimuksissa on löydetty erilaisia salmonellakantoja, eikä voida nimetä mitään tiettyä syytä lisääntymiselle. – Vuonna 2020 tilanne ollut kuitenkin parempi, mutta edelleen hieman ”yläkanttiin” verrattuna ajanjakson 2010-2017 tilanteeseen. Salmonellatorjuntaan on osoitettu lisärahoitusta, totesi ylitarkastaja Mikkonen

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole Suomessa havaittu, mutta lintuinfluenssaa on löytynyt yhdellä siipikarjatilalla Etelä-Suomessa. Mikkosen mukaan muista Euroopan maista poiketen suomalaisilla tarhoilla ei ole todettu koronatartuntoja. Kaikkien tautien varalta ennaltaehkäisytyö, valvonta ja seuranta jatkuvat kuitenkin aktiivisesti yhteistyössä eri viranomaisten kesken.

Aluehallintovirasto

Läänineläinlääkäri Pekka Jokela kertasi koronapandemian vaikutuksia ja kriittisiä havaintoja mm. huoltovarmuuden ja kotimaisen tuotannon merkityksen osalta. Hän painotti omassa puheenvuorossaan, että vaikka korona on tuonut omat haasteensa valvonta- ja tarkastustyöhön (mm. kontaktien vähentäminen, pakollisten tilakäyntien tarkka etukäteissuunnittelu/riskienarviointi, etätoiminta ja sähköinen asiointi), niin tästä huolimatta eläintauteja ja zoonooseja torjutaan ja eläinten hyvinvointityötä kuitenkin tehdään painokkaasti yhdessä. – Toivomme kaikki pandemian selättämistä. Siinä onnistumisessa on kaikkien tehtävä osuutensa, päätti Jokela puheenvuoronsa.

Läänineläinlääkäri Terhi Simonen-Jokinen toi omassa puheenvuorossaan esille, sen että aluehallintovirasto näkee valvonnassa myös ihmisten uupumista ja avi tekee viranomaisyhteistyötä sosiaalitoimen ja muiden viranomaisten kanssa. – Olemme yhteistyössä tarvittaessa lomatoimen ja mahdollisuuksien mukaan myös elinkeinon kanssa. Toimijaa ohjataan myös Välitä viljelijästä-projektin tai muun kolmannen sektorin tukitoimien pariin. Myös esimerkiksi Proagrian kanssa on ollut hyvää yhteistyötä esimerkiksi eläinten vähentämistilanteissa, kertoi Simonen-Jokinen

Läänineläinlääkäri Anna-Maria Moisander-Jylhä muistutti, että kun eläintenpitorekisterin sähköinen asiointi otetaan käyttöön, kaikkien eläintenpitäjien olisi tarpeellista käydä tarkistamassa omat tietonsa ja korjata ne tarvittaessa. Keskusteltaessa Eläinsuojelulain 44 §:n mukaisista kiiretoimenpiteistä, erityisesti eläinten pidon lopettamisesta Moisander-Jylhä korosti sitä, että toimenpiteestä eläimen omistajalle koituva vahinko pyritään minimoimaan toimittamalla eläimet teuraaksi tai myymällä ne muutoin. Merkinnän ja rekisteröinnin puutteiden vuoksi siirtokiellossa olevia eläimiä ei voida myydä tai teurastaa.

Läänineläinlääkäri Anna Jeshoi toi esiin sen, että Länsi- ja Sisä-Suomen avi ohjaa kunnallisia viranomaisia ja ohjaukseen on erityisesti panostettu koronakriisin aikana. Helmikuusta 2020 alkaen on pidetty säännöllisesti ohjaus- ja keskustelutilaisuuksia koko LSSAVI:n alueen valvontaeläinlääkäreille. Käytännön tarkastustyötä ja siihen liittyviä toimintatapoja on ohjattu ja ohjataan jatkuvasti. Lähtökohtaisesti valvontaviranomaiset esittelevät itsensä ja valvonnan perusteen tarkastuksen alussa. Ohjauksessa on painotettu, että kaikkien valvojien tulisi jättää tieto valvonnasta ja valvojan yhteystiedot kirjallisesti aina tarkastuksen yhteydessä.

Ympäristölupavastuualueen Maaseutu ja luonnonvarat -yksikön päällikkö Jari Tolppanen kertoi omassa puheenvuorossaan, että Ympäristölupavastuualueella on tällä hetkellä vireillä 304 lupahakemusta. Näistä runsas 105 on turvetuotantoalueiden hakemuksia. Pieniä turvetuotantoalueita koskevia hakemuksia on vireillä 63 kappaletta. Eläinsuojia ja turkistarhoja koskevia hakemuksia on vireillä 14 ja eläinsuojia koskevia päätöksiä annettiin viime vuonna yhteensä 43 kappaletta. Päätöksistä suurin osa koski siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien johdosta tehtyjä lupien tarkistamisia. Vuonna 2020 vastuualueella päästiin eläinsuojien ja turkistarhojen investointihankkeita koskevien lupahakemusten käsittelyaikatavoitteisiin. Eläinsuojien yhteyteen suunniteltuja biokaasulaitoksia on luvitettu LSSAVIssa vuosina 2015 - 2020 yhteensä kuusi. Tällä hetkellä vireillä on kaksi maatilojen yhteyteen rakennettavan biokaasulaitoksen ympäristölupahakemusta.

Pohjanmaan ja Etelä- Pohjanmaan ELY- keskukset

Pohjanmaan ELY- keskuksesta valvontapäällikkö Ulf- Erik Häggvik toi puheenvuorossaan esille, että jatkuneen pandemiatilanteen takia maataloustukien valvonnat ELY-keskuksissa suoritetaan viime vuoden tapaan. Asiakastapaamisia vähennetään ja peltotarkastukset suoritetaan pääosin ilman viljelijän osallistumista. Tarpeellisten asiakirjojen tarkastuksia tehdään jälkikäteen toimistotyönä. – Tilakäynneistä ilmoitetaan aina etukäteen myös eläintarkastuksien osalta. Osana tätä, maataloustukien valvontavelvoitetta on EU:n hyväksynnällä pienennetty tavallisesta 5 prosentista 3 prosenttiin, kertoi Häggvik.

Ylitarkastaja Minna Impola Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi, että ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat vahvasti mukana ympäristövastuualueen ja koko ELY-keskuksen toiminnassa. Jätteiden kierrätystä ja erilliskeräystä pyritään kehittämään ja edistämään, samoin kemikaalilain valvontaa. Yksikössä on käsittelyssä useita laajoja YVA-selostuksia ja ohjelmia, kuten akkuteollisuuden hankkeet sekä tuulivoimahankkeet. Myös uusi kansallinen uusiutuvan energian RED II -yhteyspisteviranomaistehtävä on käynnistymässä alkukesällä.

Maaseudun ja vesien ympäristönsuojeluryhmässä on käsitelty talven aikana suuri määrä ruoppaus- ja ojituslausuntoja. Silti ojitusilmoituksia jää toimijoilta edelleen jonkin verran tekemättä. Ryhmässä on myös valmistumassa ministeriölle esiselvitys vesilain maksullisuuden toteuttamisen mahdollisuudesta. Turvetuotannon valvonnassa työllistävät erityisesti lopettavat alueet sekä pienten (alle 10 ha) tuotantoalueiden lupahakemuksista annettavat lausunnot. Happamat sulfaattimaat ja niiden haittojen torjunta ovat mukana niin turvetuotannon valvonnassa kuin ojitusilmoitustenkin käsittelyssä.

Korona on vaikuttanut ympäristölupien määräaikaistarkastuksiin, mutta niitä on silti kyetty tekemään melko hyvin. Vuoden 2021 valvontasuunnitelman määriin ei kuitenkaan tulla pääsemään, kuten ei edellisinäkään vuosina. – Turkistarhojen osalta korona on vaikeuttanut tarkastusten tekemistä ja varotoimenpiteenä myös lannan poistamista varjotalojen alta jouduttiin osin siirtämään kevättalvelle, kertoi Impola.

Tuottajajärjestöt

MTK-Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jan-Ove Nyman toi esityksessään esille järjestönsä huolen mm. kuivike- ja kasvuturpeen saatavuudesta sekä koronaturvallisuuskysymyksistä sesonkityöntekijöihin liittyen.

Itse valvontatoiminnan osalta Nyman painotti, että MTK:n kanta eläinvalvontaan on positiivinen. – Eläimille halutaan aina hyvää ja hyvinvoiva eläin on samalla tuottavin. Äskettäin järjestetyt infotilaisuudet eläinvalvonnasta ovat olleet Nyman mukaan erittäin tervetulleita. Hän toi ikävämpänä havaintona esille sen, että maatiloilla on esiintynyt epätietoisuutta sen suhteen, mitä asioita eri valvojat valvovat. Samoin palotarkastuskäytännöissä on ollut epäselvyyksiä ja vaihteluita paikkakunnittain.

Seuraava kokous pidetään lokakuussa 2021.

 

Lisätietoja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi

ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582

läänineläinlääkäri Pekka Jokela, p. 0295 018 543

läänineläinlääkäri Terhi Simonen-Jokinen, p. 0295 018 543

läänineläinlääkäri Anna-Maria Moisander-Jylhä, p. 0295 018 834

läänineläinlääkäri Anna Jeshoi, p. 0295 018 542

ympäristöneuvos, Maaseutu ja luonnonvarat -yksikön päällikkö Jari Tolppanen, p. 0295018779

Ruokavirasto

ylitarkastaja Taina Mikkonen, Ruokavirasto, 0295 204 702, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

ELY- keskus

valvontapäällikkö Ulf- Erik Häggvik, Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 028 566 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

ylitarkastaja Minna Impola, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 027 878, etunimi.sukunimi@ ely-keskus.fi

MTK

toiminnanjohtaja Jan-Ove Nyman, MTK-Keski-Pohjanmaan, p. 045 129 4427, etunimi.sukunimi@mtk.fi

Lisätietoja Ruokaviraston kokouksessa käsittelemiin ajankohtaisiin aiheisiin mm. täältä:

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/hevoselaimet/hevoselaimen-pitajan-ja-pitopaikan-rekisterointi

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/esta-taudin-paasy-sikalaan

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme