Suomen Pankki

Livlig efterfrågan på studielån med rekordlåg ränta i augusti 2020

Dela

I augusti 2020 [1] utbetalades studielån för 176 miljoner euro, vilket är 6 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Genomsnittsräntan på de utbetalda studielånen i augusti var rekordlåg (0,28 %). På grund av statsborgen är studielånen för bankerna lån med låg risk, vilket återspeglas i låga marginaler på studielånen.

Konsekvenserna av coronakrisen syntes framför allt i utbetalningarna av studielån i juni 2020. I juni 2020 utbetalades studielån för 59 miljoner euro, vilket är nästan det dubbla jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare. En bidragande orsak som kan förklara ökningen i de utbetalda studielånen är bortfallet av sommararbetsplatser under undantagsförhållandena. Utöver det ökade intresset för sommarstudiestöd kan många studerande ha lyft sitt studielån för läsåret 2019–2020 ännu i juni. För första gången hade också de flesta som beviljats sommarstudiestöd möjlighet att lyfta låneposten för höstterminen redan i juni, vilket minskade utbetalningarna i augusti mer än under tidigare år. Sommaren 2020 utbetalades 20 % mer i studielån än under motsvarande period ett år tidigare.

I och med den livliga efterfrågan på sommaren ökade det utestående beloppet av studielån till 4,5 miljarder euro i augusti 2020. Årsökningen i det utestående beloppet av studielån var i augusti fortfarande snabb (16,1 %), även om takten mattats av under de senaste två åren. Det utestående beloppet av studielån har ökat med 2 miljarder euro efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017. Ökningen i det utestående beloppet av studielån beror inte enbart på att låneposterna blivit större till följd av studiestödsreformen. Även låntagarna har ökat i antal, till vilket i sin tur den låga räntenivån bidragit.

Trots den snabba ökningen i de utestående studielånen minskade statens borgensfordringar [2] år 2019. Återbetalningen av studielån börjar vanligen efter att studierna har slutförts och räntorna kapitaliseras under studiestödstiden, varför eventuella problem kan komma att återspeglas i borgensfordringarna med dröjsmål.

Utlåning

Hushållen lyfte i augusti 2020 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är lika mycket som vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av augusti 2020 till 102,1 miljarder euro och årsökningen var 2,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,8 miljarder euro av konsumtionslån och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 1,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk från juli och låg på 1,77 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 97,4 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 36,7 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 101,4 miljarder euro vid slutet av augusti 2020 och genomsnittsräntan var 0,07 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 88,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,3 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 450 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,07 % i augusti.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.10.2020 kl. 13.

1 Den andel av studielånet som är avsedd för höstterminen kunde lyftas.
2 Statens borgensfordringar är lån som Folkpensionsanstalten betalat till bankerna och som Folkpensionsanstalten senare driver in av de studerande. Borgensfordringarna uppgick till 113,3 miljoner euro 2019.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Governor of the Bank of Finland to attend IMF virtual Annual Meetings14.10.2020 11:00:00 EESTPress release

The Governor of the Bank of Finland, Olli Rehn will participate in the Annual Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, to be held in virtual format during week 42. Governor Rehn represents Finland on the Fund’s Board of Governors. During the week, the International Monetary and Financial Committee as well as the Development Committee, a joint forum of the IMF and the World Bank, will convene for meetings. The Bank of Finland will also be represented by Deputy Governor Marja Nykänen and experts from the Bank. For further information, please contact Satu Kivinen, Head of Division, tel. +358 9 183 2329.

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s virtuella årsmöten14.10.2020 11:00:00 EESTTiedote

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöten som hålls virtuellt under vecka 42. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse. Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté. I valutafondens virtuella möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank. Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu IMF:n virtuaalisiin vuosikokouksiin14.10.2020 11:00:00 EESTTiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin viikolla 42 järjestettäviin vuosikokoustapahtumiin, jotka järjestetään virtuaalisina. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa. Vuosikokousviikolla järjestetään kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous. Suomen Pankista valuuttarahaston virtuaalisesti järjestettäviin kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sekä Suomen Pankin asiantuntijoita. Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Satu Kivinen, puh. 09 183 2329.

ECB intensifierar arbetet med en digital euro2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

ECB:s pressmeddelande 2 oktober 2020 Rapport av Eurosystemets arbetsgrupp om en digital euro Eurosystemet måste vara redo för ett möjligt framtida beslut om att introducera en digital euro Offentligt samråd och försök kommer att lanseras Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag en ingående rapport om möjlig utgivning av en digital euro. Rapporten har utarbetats av Eurosystemets arbetsgrupp om digitala centralbankspengar (HLTF-CBDC) och godkänts av ECB-rådet. En digital euro skulle vara en elektronisk form av centralbankspengar. Den skulle bli tillgänglig för alla invånare och företag precis som sedlar, men vara i digital form. Den skulle möjliggöra snabbare och säkrare dagliga betalningar. En digital euro skulle bli ett komplement till kontanter men inte ersätta dem. Eurosystemet kommer under alla förhållanden att fortsätta att ge ut kontanter. ”Euron tillhör alla européer och det är vår uppgift att vara dess väktare” sa ECB:s ordförande Christine Lagarde. ”Européerna blir alltm

ECB intensifies its work on a digital euro2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

ECB press release 2 October 2020 Publication of Eurosystem High-Level Task Force report on digital euro Eurosystem needs to be ready for possible future decision to introduce digital euro Public consultation and experimentation to be launched The European Central Bank (ECB) today published a comprehensive report on the possible issuance of a digital euro, prepared by the Eurosystem High-Level Task Force on central bank digital currency (CBDC) and approved by the Governing Council. A digital euro would be an electronic form of central bank money accessible to all citizens and firms – like banknotes, but in a digital form – to make their daily payments in a fast, easy and secure way. It would complement cash, not replace it. The Eurosystem will continue to issue cash in any case. “The euro belongs to Europeans and our mission is to be its guardian,” said Christine Lagarde, ECB President. “Europeans are increasingly turning to digital in the ways they spend, save and invest. Our role is t

EKP tutkii digitaalisen euron mahdollisuutta2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

Euroopan keskuspankin tiedote 2.10.2020 Digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevä asiantuntijaryhmä on julkaissut raporttinsa. Eurojärjestelmä valmistautuu mahdolliseen digitaalisen euron käyttöönottoon. Aiheesta järjestetään julkinen kuuleminen, ja kokeiluvaihe käynnistetään pian. Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevän asiantuntijaryhmän raportin, jossa tarkastellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön digitaalinen euro. EKP:n neuvosto hyväksyi raportin 23.9.2020. Digitaalinen euro olisi kuin setelien sähköinen muoto, jolla ihmiset ja yritykset voisivat suorittaa maksuja nopeasti, helposti ja turvallisesti. Sitä käytettäisiin käteisen rinnalla. Eurojärjestelmä aikoo joka tapauksessa jatkaa käteisrahan liikkeeseenlaskua. ”Euro kuuluu eurooppalaisille, ja meidän tehtävämme on pitää siitä huolta”, sanoo EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde. ”Eurooppalaiset maksavat, säästävät ja sijoittavat nykyisin yhä enemmän digitaalisesti. Me varmistamme

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum