Työterveyslaitos

Många studerande upptäcker säkerhetsrisker under sin praktik – experter påminner om vikten av introduktion i arbetet

Dela
En undersökning som beställts av Europeiska arbetsmiljöbyrån visar att en del studerande inom det yrkesinriktade området har lagt märke till säkerhetsrisker på sin praktikplats. Nästan en fjärdedel av dem talade inte om det för någon. Lärarna och en expert inom arbetssäkerhet uppmuntrar studerande att frimodigt ta upp vad de märkt under sin praktik eller sitt sommarjobb, eftersom det kan bidra till att förhindra en allvarlig olycka för dem själva eller någon annan.

Meddelande från Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) och Arbetshälsoinstitutet i Finland 3.5.2023

Mer än hälften av de studerande vid olika yrkesläroinrättningar som besvarade en enkät från Europeiska arbetsmiljöbyrån anser att de fick tillräcklig orientering i arbetssäkerhet på sin praktikplats.

Specialforskare Mikko Nykänen vid Arbetshälsoinstitutet säger att arbetsgivarna enligt lag är skyldiga att ge vägledning och orientering i arbetet.

– Vare sig det är ett sommarjobb eller en praktikplats bör de alltid få stöd och inskolning av närmaste chef eller arbetslaget. Det är alltid bra att fråga om saker som man funderar på, säger Nykänen uppmanande.

Uppmuntra praktikanter till att ta upp missförhållanden 

Av de yrkesstuderande som besvarade enkäten säger tre av fem att de har stött på säkerhetsrisker på sin praktikplats. Oftast talade de med närmaste chef eller en annan anställd om dem, mer sällan med en lärare. Nästan en fjärdedel av de svarande nämnde inte de risker som de upptäckt för någon. 

– Det jag ser som positivt är att de studerande har fått en grund för att upptäcka säkerhetsrisker på arbetsplatsen redan under studierna. Jag betraktar ändå siffrorna som oroande. Jag tycker att det är mycket viktigt att studerande kommer ihåg att berätta för oss lärare om de risker de ser, så att vi kan ingripa i tid, säger Joel Mattsson, lärare vid Axxells elutbildning i Pargas.

Enligt Nykänen bör man på arbetsplatserna komma ihåg att handledningen av en anställd eller praktikant bör ta hänsyn till tidigare erfarenhet och kompetens. För den som är ny i arbetslivet bör man ägna särskild uppmärksamhet. 

– Jag vill uppmana varje arbetsplats som tar emot en praktikant att överväga om de har tillräckliga resurser för att handleda en studerande. Det är viktigt att se till att handledaren har tillräckligt mycket tid för inskolningen och tillräcklig och uppdaterad kompetens för att handleda, påminner Nykänen.

Utveckla säkerheten på arbetsplatsen för unga anställda 

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens statistik drabbas personer under 25 år av flest olycksfall i arbetet. Säkerheten på arbetsplatsen bör således förbättras för de unga. 

Av de studerande som besvarade EU-OSHA:s undersökningen säger omkring en av tio att de har råkat ut för en olycka under sin praktik eller utbildning i arbetslivet. En av fyra svarande har varit nära att råka ut för en olycka.

– Mitt råd till alla studerande som ska ut på praktik är att de inte behöver lyssna på vuxna i alla frågor. Om något verkar farligt eller känns fel för en är det inte värt att göra det, även om en äldre anställd uppmuntrar till det, säger Rabbe Johansson, som undervisar i metallbearbetning på Axxell i Karis. 

Nykänen anser att arbetsgivarna också bör ta till sig utvecklingsförslag från studerande. 

– Uppmuntra studerande och sommarjobbare till att vara öppna med sina upptäckter och idéer om förbättringar. En praktikant kan upptäcka missförhållanden som försämrar säkerheten och måste åtgärdas. Känslan av att bli hörd är också ett stöd för arbetshälsa, säger Nykänen.

I april 2023 svarade sammanlagt 148 studerande på en webbenkät som beställts av Europeiska arbetsmiljöbyrån. Enkäten skickades till 15 läroinrättningar för yrkesutbildning i Finland. Resultatet av undersökningen är riktgivande, eftersom urvalet inte är representativt. Undersökningen utfördes av OSG Viestintä enligt beställning. 

EU-OSHA:

  • Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) har som uppdrag att genom kommunikation främja arbetssäkerhet, arbetshälsa och produktivitet i Europa. I Finland samordnas verksamheten av Arbetshälsoinstitutet.
  • Detta meddelande är en del av Europeiska arbetsmiljöbyråns OSHVET-arbete för att öka medvetenheten om hälsa och säkerhet i arbetet bland lärare och studerande inom yrkesutbildningen. Tanja Halttunen vid Axxell Utbildning Ab är OSHVET-ambassadör i Finland. 

Se även: 

Mer information:

  • Mikko Nykänen, specialforskare, Arbetshälsoinstitutet, mikko.nykanen@ttl.fi, 043 824 1345
  • Förfrågningar om undersökningen: Toni Perez, OSG Viestintä, toni.perez@osg.fi, 0400 630 063

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

The exposure of the Finnish population to semivolatile organic compounds (SVOCs) studied in an extensive review6.6.2023 08:00:00 EEST | Press release

The experts of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) and Finnish Institute for Health and Welfare (THL) have drawn up a review about the latest research data of the Finnish population’s exposure to semivolatile organic compounds (SVOCs) and the health risks related to the exposure to these compounds. No similar reviews have been previously carried out in Finland.SVOCs include a wide range of chemicals that are used in various consumer products and materials as coating agents, softeners and fire retardants, for example. According to the review, the exposure of the Finnish population to the studied SVOCs is, in general, at an acceptable level.

Finländarnas exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) utreddes i en omfattande översikt6.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Arbetshälsoinstitutets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) experter har utarbetat en översikt, som samlar senaste forskningsdata om den finländska befolkningens exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) och relaterade hälsorisker. En motsvarande översikt har aldrig tidigare gjorts i Finland.Till SVOC-föreningarna hör ett brett spektrum av kemikalier, som används i olika konsumentprodukter och material bl.a. som ytbehandlingsmedel, mjukgörare och flamskyddsmedel. Enligt översikten är finländarnas exponering för SVOC-föreningar i regel på en acceptabel nivå.

Suomalaisten altistumista puolihaihtuville orgaanisille yhdisteille (SVOC) selvitettiin laajassa katsauksessa6.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat ovat laatineet katsauksen, johon on koottu viimeisin tutkimustieto suomalaisen väestön altistumisesta puolihaihtuville orgaanisille yhdisteille (SVOC) ja altistumiseen liittyvistä terveysriskeistä. Vastaavaa katsausta ei ole Suomessa aiemmin tehty. SVOC-yhdisteisiin lukeutuu laaja kirjo kemikaaleja, joita käytetään erilaisissa kuluttajatuotteissa ja materiaaleissa mm. pintakäsittelyaineina, pehmentiminä ja palonsuoja-aineina. Katsauksen mukaan suomalaisten altistuminen SVOC-yhdisteille on pääasiassa hyväksyttävällä tasolla

Risken för sömnighet inom transportbranschen kan bekämpas med digitala lösningar5.6.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Enligt VIRE-analysen som gjordes i Arbetshälsoinstitutets projekt Vireyttä vuorotyöhön (Pigghet i skiftarbete) hade närmare var femte yrkesförares arbetsskift hög risk för sömnighet. Det vore viktigt att skiften med hög risk skulle fördelas jämt mellan arbetstagarna. Den andra metoden som testades i undersökningen, en onlinecoachning för sömn och pigghet, minskade avsevärt symptom i anknytning till sömnen. Arbetsgivarens stöd är viktigt för att öka deltagandet i coachningen.

Kuljetusalan uneliaisuuden riskiä voidaan torjua digitaalisin ratkaisuin5.6.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen Vireyttä vuorotyöhön -hankkeessa tehdyn VIRE-analyysin perusteella lähes joka viidenteen ammattikuljettajan työvuoroon sisältyi korkea uneliaisuuden riski. Olisi tärkeää, että riskivuorot jakaantuisivat tasaisesti työntekijöiden kesken. Tutkimuksen toinen testattava menetelmä, unen ja vireyden verkkovalmennus, vähensi merkittävästi unettomuuteen liittyviä oireita. Työnantajan tuki on tärkeää valmennukseen osallistumisen lisäämiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum