Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Minderåriga, unga och kvinnliga intagna i fokus när verksamheten utvecklades under 2022

Dela
Brottspåföljdsmyndighetens operativa resultat 2022 påverkades av att antalet anställda var för ringa i förhållande till verksamhetens målsättning och omfattning. Sjukfrånvaron var hög och det nya klientinformationssystemet Roti infördes. Säkerheten i fängelserna förbättrades genom att nya avdelningar med effektiviserad övervakning inrättades. I utvecklingen av verksamheten beaktades särskilt unga och minderåriga samt kvinnliga intagna.
Foto: Brottspåföljdsmyndigheten
Foto: Brottspåföljdsmyndigheten

Den första fasen av Brottspåföljdsmyndighetens organisationsreform trädde i kraft den 1 september 2022. Kärnan i projektet är en reform av Brottspåföljdsmyndighetens strategi, styrning och organisationsstruktur. Syftet med reformen är att förbättra resultaten, kvaliteten och effektiviteten i Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet samt att skapa större enhetlighet när det gäller verksamhetssätt och klientprocesser.

Myndighetens nya klientinformationssystem Roti togs i drift i maj 2022. Att köra in systemet har belastat personalen, fördröjt klientprocesser och medfört utmaningar för statistikföringen och rapporteringen.

Pandemin fick konsekvenser för myndighetens verksamhet och resultat i synnerhet under första halvan av 2022. 80 till 90 procent alla diagnosticerade infektioner bland intagna och anställda har i statistikföringen skrivits på året 2022. Man blev nödtvungen att dra in på verksamheten ute i fängelserna på grund av anstaltsepidemier. Totalt sett var pandemihanteringen dock mycket framgångsrik.

Antalet intagna ökade och den gradvisa utslussningen stagnerade något

De intagna var i dagligt medeltal 3 056 (under 2021 låg motsvarande siffra på 2 809). 7,7 procent var kvinnor och 2,9 procent var under 21 år. Utländska intagna utgjorde i genomsnitt 16 procent av fångpopulationen. Fängelsestraffen är som mest korta, och drygt hälften avtjänade straff i ett fängelse i högst sex månader.

Soningsköerna som uppstod till följd av pandemin bidrog till att antalet klienter gick upp. Under pandemin begränsade man temporärt nya verkställigheter i flera omgångar. Senast begränsade man inledandet av verkställighet av förvandlingsstraff för böter och den begränsningen tog man bort den 31 maj 2022.

Brottspåföljdsmyndigheten går in för att förflytta fokusen i verkställigheten på ett tryggt sätt mot verkställighet under mer öppna förhållanden. År 2022 gjorde man inte samma framsteg som under tidigare år. Endast 22,7 procent slussades ut genom övervakad frihet på prov (2021: 24,5 procent). Även andelen fångar som avtjänade i öppna anstalter minskade något från föregående år och var i genomsnitt 42,7 procent (2021: 45,6 procent).

Samhällspåföljdsklienterna var i dagligt genomsnitt 3 502, vilket var cirka nio procent fler än under 2021. Av samhällspåföljdsklienterna var 12 procent under 21 år, likaså 12 procent var kvinnor och cirka åtta procent var utlänningar.

Det har inte skett några betydande förändringar i återfallsbrottsligheten bland frigivna fångar och dem som fullgjort samhällstjänst. Återfall i brott bland dem som blivit frigivna från ett fängelse har minskat något under en uppföljningsperiod på fem år. Hälften av alla som släpptes under 2017 återvände till fängelset. Återfall i brott bland dem som slussats ut genom övervakad frihet på prov har minskat något under uppföljningsperioder på tre respektive fem år. Återfallen hos dem som fullgjort samhällstjänst har minskat enligt samtliga uppföljningsparametrar.

Fokus i utvecklingsarbetet på minderåriga och unga och kvinnliga intagna

Under 2022 låg fokus på minderåriga, unga och kvinnliga intagna när verksamheten utvecklades. Tjänster och stödåtgärder riktade till dem och deras placering i fängelserna utvecklades genom att man tog fram servicekartor på riksnivå för varje enhet och avdelning, utbildade personalen, satsade på restorativa arbetssätt och utvidgade samarbetet mellan Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och Brottspåföljdsmyndigheten.

För minderåriga pojkar inrättades en häktningsavdelning med sex platser i Vanda fängelse och en dito på fyra platser i Helsingfors fängelse. Man tar hänsyn till behov som de minderåriga har på de nyinrättade avdelningarna när planer för strafftiden tas fram och rehabiliterande insatser genomförs.

Avdelningar med effektiviserad övervakning kringskär kriminella grupperingars handlingsutrymme

Säkerhetssituationen var fortsatt god under 2022. Antalet fångar som hör till och står under influens från organiserade kriminella grupperingar och gatugäng har stannat vid ca 200 personer. Exit-verksamheten som hjälper fångar och klienter med samhällspåföljder att ta sig ur kriminalitet har successivt involverat flera.

Brottspåföljdsmyndigheten har vidtagit ett flertal åtgärder för att kringskära kriminella grupperingars möjligheter att agera och för att förbättra de övriga intagnas säkerhet och personalens säkerhet i arbetet. Vid avdelningar med effektiviserad övervakning som inrättades 2022 har fångar som hör till organiserade kriminella grupperingar skilts åt från de övriga intagna på fängelserna i Riihimäki, Sukeva, S:t Michels och Åbo. Man kan redan nu bedöma att man med avdelningarna uppnått resultat som går i önskad riktning.

Personalens belastning tog uttryck i hög sjukfrånvaro

Brottspåföljdsmyndighetens operativa resultat 2022 påverkades av att antalet anställda var för ringa i förhållande till verksamhetens målsättning och omfattning. Sjukfrånvaron var hög och det nya klientinformationssystemet Roti infördes. Övergången till Roti har upptagit arbetstid för personalens och fördröjt klientprocesserna.

Under 2022 ökade sjukfrånvaron kraftigt. Sjukfrånvaron låg på 18,6 arbetsdagar per årsverke (2021: 15,5). En bidragande faktor som betydligt ökade sjukfrånvaron var pandemin. Andra faktorer var personalbristen samt betydande förändringar i verksamheten, såsom att Roti tog i drift och organisationsreformen genomfördes.

Brottspåföljdssektorns nettokostnader uppgick till 248,9 miljoner euro 2022.Kostnaden för ett dygn i sluten anstalt gick på 233 euro per intagen. På öppen anstalt var kostnaden 181 euro och i övervakad frihet på prov 58 euro. Samhällspåföljder blir betydligt billigare. Av dem kostar övervakningsstraff dyrast för samhället. Där är kostnaden ca 44 euro per dag. Dygnsutgiften för samhällstjänst, som är den vanligaste samhällspåföljden, var 2022 så låg som 13 euro.

Brottspåföljdsmyndighetens årsredovisning och verksamhetsberättelse 2022 står att läsa på finska.

För mer information kontakta

specialsakkunnig Pia Raassina-Terho, tfn +358 29 56 88421, pia.raassina-terho@om.fi

specialsakkunnig Mika Ulmanen, tfn +358 29 56 88581, mika.ulmanen@om.fi

Nyckelord

Bilder

Foto: Brottspåföljdsmyndigheten
Foto: Brottspåföljdsmyndigheten
Ladda ned bild

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Läroavtalsmodell förenar två examina för väktare vid Brottspåföljdsmyndigheten som saknar utbildning – sommaranställda har möjlighet att börja studera redan på hösten9.3.2023 08:42:35 EET | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten har i samarbete med Ylä-Savon ammattiopisto och Hyria sammanställt en läroavtalsutbildning som förbereder för grundexamen inom säkerhetsbranschen och fokuserar på arbete i fängelserna. Syftet är att bereda dem som arbetar som väktare i fängelser men har varken examen på andra stadiet eller examen inom brottspåföljdssektorn en flexiblare möjlighet att söka sig till utbildning inom brottspåföljdsbranschen och kvalificera sig för yrket.

Rikosseuraamuslaitoksen kouluttamattomille vartijoille kaksi tutkintoa yhdistävä oppisopimusmalli – kesätyöntekijöillä mahdollisuus opiskeluun jo syksyllä9.3.2023 08:41:06 EET | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos on valmistellut yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston ja Hyrian kanssa turvallisuusalan perustutkintoon valmistavan ja vankilatyöhön painottuvan oppisopimuskoulutuksen. Tavoitteena on tarjota vankiloissa ilman toisen asteen tutkintoa tai rikosseuraamusalan tutkintoa vartijana työskenteleville mahdollisuus hakeutua joustavammin ammattiin pätevöittävään rikosseuraamusalan koulutukseen.

Vuoden 2022 toiminnan kehittämisessä huomioitiin erityisesti alaikäiset, nuoret sekä naisvangit2.3.2023 11:11:35 EET | Tiedote

Vuonna 2022 Rikosseuraamuslaitoksen toiminnalliseen tuloksellisuuteen vaikuttivat tavoitteisiin ja toiminnan laajuuteen nähden liian pieni henkilöstömäärä, korkeat sairauspoissaololuvut ja uuden asiakastietojärjestelmän Rotin käyttöönotto. Vankiloiden turvallisuutta parannettiin uusilla tehostetun valvonnan osastoilla, ja toiminnan kehittämisessä huomioitiin erityisesti nuoret ja alaikäiset vangit sekä naisvangit.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum