Työterveyslaitos

Mobila robotar ger värdefull information om variationer i arbetslokalens luftkvalitet

Dela
Enligt ett nytt forskningsprojekt kan robotar och fasta sensornätverk utnyttjas för att undersöka luftföroreningar. Med hjälp av mätresultaten är det möjligt att förebygga arbetstagares exponering för luftföroreningar. Övergripande utnyttjande av robotar och sensornätverk kräver dock ännu vidareutveckling.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 16.5.2023

Luftföroreningar utgör en risk för arbetstagarnas hälsa. Exponeringsmätningar täcker ofta endast en arbetsdag eller ett arbetsskift. Föroreningar och exponering för dem varierar dock dagligen bland annat på grund av arbetets karaktär och materialen som används under arbetet.

Inom RASEM-projektet undersöktes föroreningarnas tidsmässiga och lokala variationer i arbetsmiljön. Man utvecklade inom projektet ett trådlöst nätverk av sensorer vars mätresultat kompletterades med mobila robotbilar och drönare.

Arbetshälsoinstitutet deltog i det internationella forskningsprojektet genom att testa utvecklade mätsystem på finländska arbetsplatser.

Mätningar hjälper förebygga exponering

– Med hjälp av sensornätverk och robotar som kompletterar dem var det möjligt att hitta områden där föroreningshalterna var stora. Arbetstagarnas exponering kan minskas genom att förkorta arbetstiden inom dessa områden eller till exempel öka punktventilationen, berättar forskare Mikko Poikkimäki från Arbetshälsoinstitutet.

Dessutom kan arbetstagare få bättre anvisningar om personligt skydd om arbete inom ett område med genomsnittligt större risk för exponering är nödvändigt.

Mätningarna gav information om föroreningar under en lång period, vilket förbättrar helhetsbilden av arbetsplatsernas exponeringsförhållanden. Arbetstagarnas direkta exponering för föroreningar kan dock inte uppskattas med hjälp av dem. För att det ska vara möjligt att uppskatta exponeringen måste arbetstagarens läge kopplas till sensornätverkets resultat.

– Positionerare som bärs av arbetstagarna kan hjälpa lösa denna utmaning, konstaterar Mikko Poikkimäki.

Även andra mätmetoder krävs vid sidan av robotar och sensorer

Sensorer som används för övervakning av luftkvaliteten finns för närvarande endast tillgängliga för några få agenser av arbetshygieniskt intresse. Tolkningen av resultaten försvåras också av sensorernas eventuella tvärkänslighet med flera föreningar.

Resultaten kan sålunda inte utnyttjas som sådana utan förutsätter omfattande forskning av miljön. Utöver detta är deras användbarhet fortfarande förknippad med utmaningar. Sensorerna kräver regelbunden service, rengöring och kalibrering. Dessutom måste de bytas ut mot nya enligt behov. Eventuella säkerhetsrisker som de mobila robotarna orsakar måste också utredas.

– Det är viktigt att fortsätta forskningen. I framtiden kan sensornätverk användas till exempel inom planering av riskhanteringen och vägledning av arbetstagare, men mätmetoderna måste först utvecklas så att de är tillräckligt pålitliga, säger ledande expert Tuula Liukkonen från Arbetshälsoinstitutet.

Forskningsprojektet RASEM om ett robotassisterat system för mätning av luftkvaliteten i arbetsmiljöer

  • Inom projektet utvecklade man ett uppföljningssystem för utvärdering av luftkvaliteten i industriella arbetsmiljöer med hjälp av sensornätverk och robotar.
  • Undersökningsobjekten var bildäcket på ett fartyg, varmvalsverket vid ett stålverk och kontorsbyggnader där utsläpp från produktionen då och då kommer in.
  • Projektet var ett Saf€ra-samarbetsprojekt där Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) från Tyskland agerade som de huvudansvariga forskarna. Utöver Arbetshälsoinstitutet deltog även Örebro universitet från Sverige i projektet. Projektet finansierades av Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och BAM.
  • Projektets slutrapport (på finska): Robottiavusteinen työympäristöjen ilman laadun mittausjärjestelmä (RASEM) (julkari.fi)

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Partiellt deltagande i arbetet under arbetsoförmåga är ofta ett bättre alternativ än full frånvaro7.6.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Användningen av förmåner vid partiell arbetsoförmåga ökade antalet arbetsår, men nyttan varierade mellan arbetstagargrupper. Användningen av partiell sjukdagpenning och partiell sjukpension varierade bland annat mellan den privata och den offentliga sektorn. Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt samlade ihop ny information om användningen av förmåner vid partiell arbetsoförmåga och om deras effekter på arbetskarriären.

Työkyvyttömyyden aikana osittainen työssäolo on usein tavoiteltavampi vaihtoehto kuin täysi poissaolo7.6.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö lisäsi työvuosia, mutta hyöty vaihteli työntekijäryhmittäin. Osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käytössä oli eroja muun muassa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Työterveyslaitoksen tutkimushanke kokosi yhteen uutta tietoa osatyökyvyttömyysetuuksien käytöstä ja työuravaikutuksista.

The exposure of the Finnish population to semivolatile organic compounds (SVOCs) studied in an extensive review6.6.2023 08:00:00 EEST | Press release

The experts of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) and Finnish Institute for Health and Welfare (THL) have drawn up a review about the latest research data of the Finnish population’s exposure to semivolatile organic compounds (SVOCs) and the health risks related to the exposure to these compounds. No similar reviews have been previously carried out in Finland.SVOCs include a wide range of chemicals that are used in various consumer products and materials as coating agents, softeners and fire retardants, for example. According to the review, the exposure of the Finnish population to the studied SVOCs is, in general, at an acceptable level.

Finländarnas exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) utreddes i en omfattande översikt6.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Arbetshälsoinstitutets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) experter har utarbetat en översikt, som samlar senaste forskningsdata om den finländska befolkningens exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) och relaterade hälsorisker. En motsvarande översikt har aldrig tidigare gjorts i Finland.Till SVOC-föreningarna hör ett brett spektrum av kemikalier, som används i olika konsumentprodukter och material bl.a. som ytbehandlingsmedel, mjukgörare och flamskyddsmedel. Enligt översikten är finländarnas exponering för SVOC-föreningar i regel på en acceptabel nivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum