Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) satsar på kundservice och utvecklande av digitala tjänster

Dela

Samhällsförändringarna ökar ständigt efterfrågan på tjänster hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Dessutom håller man på att digitalisera ämbetsverkets egna tjänster och ärendehantering. Därför har ämbetsverkets kundservice behövt förstärkning. Man svarar på det ökade servicebehovet genom att utveckla digitala tjänster, som allt fler redan gärna använder.

Hösten 2021 började 40 nya personer vid ämbetsverket med uppgifter inom kundservicen med stöd av anslag som beviljats i tilläggsbudgeten. På så sätt kunde ämbetsverkets handläggningstider förkortas betydligt, särskilt i fråga om intressebevakningsärenden. Med hjälp av det nya tilläggsanslaget som beviljats ämbetsverket den 28 juni 2022 fortsätter flera av dessa anställningar.

Den åldrande befolkningen ökar behovet av intressebevakning

Efterfrågan på MDBs tjänster ökar särskilt på grund av befolkningens åldrande, som bland annat ökar behovet av intressebevakning. MDB uppmuntrar alla medborgare att förutse behovet av intressebevakning och göra en intressebevakningsfullmakt i god tid. Ur de anhörigas synvinkel påskyndar och underlättar detta skötseln av ärenden och hjälper personerna att själva påverka skötseln av sina egna ärenden när de inte själva klarar av det.

- Vårt mål är att våra kunder, om de så önskar, ska kunna sköta alla ärenden som gäller intressebevakning elektroniskt, även till exempel registrering av en intressebevakningsfullmakt. Lagstiftningen gör det inte möjligt ännu, säger Aino Jalonen, överdirektör vid MDB.

Tjänsterna digitaliseras stegvis

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas viktigaste uppgift är att göra medborgarnas vardag smidigare. Under de närmaste åren utvecklas Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster stegvis så att största delen av ärendena kan skötas elektroniskt utan telefonsamtal eller besök.

Ännu i år digitaliserar MDB tjänsten för handelstillstånd inom förmyndarverksamheten. Intressebevakaren behöver förmyndarmyndighetens, dvs. MDBs, tillstånd för att sälja egendom som ägs av minderårig eller en person som är under intressebevakning, dvs. reformen underlättar vardagen för många. Efter reformen kan kunden elektroniskt göra ansökan om handelstillstånd och ärendet behandlas också elektroniskt hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

- Det finns redan många utvecklingsmöjligheter men det behövs också lagändringar. Vi tar initiativ och samarbetar intensivt med ministerierna för att utveckla lagstiftningen, så att den gör det möjligt för det digitala samhället att fungera smidigt nu och i framtiden, fortsätter Aino Jalonen.

Allt fler väljer digitala tjänster för att de är enkla och snabba

Man har fått goda erfarenheter av digitaliseringen av tjänsterna. Du kan till exempel söka namnändring via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas elektroniska namnändringstjänst. Ärendet sköts snabbt och du behöver inte vänta länge på beslutet eller behandlingen av ärendet. 71 procent av förnamnsändringarna görs redan elektroniskt.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder också intyg ur befolkningsdatasystemet som elektronisk självbetjäning. Det intyg som oftast beställs är ett levnadsintyg som du kan behöva till exempel för att förrätta en bouppteckning. Redan cirka hälften av befolkningsdatasystemets intyg skaffas via en elektronisk självbetjäningskanal, som är snabbare och förmånligare för kunden än att beställa intyget via kundtjänsten.

- Vi utvecklar de vardagliga tjänsterna på ett kundorienterat sätt och allt fler vill sköta sina ärenden flexibelt via digitala kanaler. Vi satsar starkt på att göra tjänsterna elektroniska, men även andra kundservicekanaler bevaras för de som behöver dem, berättar Aino Jalonen.

Kontakter

överdirektör Aino Jalonen
aino.jalonen@dvv.fi
tfn +358 295 535 335

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto panostaa asiakaspalveluun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen28.6.2022 12:35:17 EEST | Tiedote

Yhteiskunnalliset muutokset kasvattavat jatkuvasti Digi- ja väestötietoviraston palvelujen kysyntää. Lisäksi työn alla on viraston omien palveluiden ja asianhallinnan digitalisoiminen. Näistä syistä viraston asiakaspalvelu on tarvinnut vahvistusta. Palvelutarpeen kasvuun vastataan kehittämällä myös kansalaisille digitaalisia palveluja, joita yhä useampi jo mielellään käyttää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum