Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utredde: 61 procent av personerna över 40 år känner till intressebevakningsfullmakten – den positiva bilden av handlingen omvandlas inte till handling

Dela

Enligt en enkät som genomfördes i april vet 61 procent av finländarna över 40 år vad en intressebevakningsfullmakt är. 85 procent av medborgarna förhåller sig positivt till en intressebevakningsfullmakt. Över hälften meddelade också att de vet hur de ska gå till väga. Dock hade endast 15 procent av respondenterna gjort en intressebevakningsfullmakt.

Enkäten som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata låtit göra är den första undersökningen som utreder kännedomen om intressebevakningsfullmakten som trädde i kraft 2007. Enkäten besvarades i april av tusen finländare över 40 år. Undersökningen genomfördes av strategiska forskningsbyrån Vastakaiku Oy.  

81 procent av respondenterna trodde att de kände till intressebevakningsfullmakten. När respondenterna ombads välja vad ordet betyder blandade en del ändå ihop det med traditionell intressebevakning. 

En intressebevakningsfullmakt ges med en fullmakt som personen själv gör på förhand. I fullmakten anges vem som sköter personens ärenden och hur de sköts om personens funktionsförmåga försämras. Inom den traditionella intressebevakningen förordnar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en intressebevakare. 

Ärendena blir omhändertagna med en intressebevakningsfullmakt   

Respondenterna förhåller sig positivt till en intressebevakningsfullmakt. Av respondenterna ansåg 85 procent att den var mycket positivt eller positivt. Endast 4 procent upplevde intressebevakningsfullmakten som negativt och 11 procent upplevde den som neutralt. Det fanns inga skillnader mellan åldersgrupperna. 

Intressebevakningsfullmaktens goda sidor ansågs särskilt vara:

 • Ärendena blir skötta i en situation där jag inte själv kan sköta dem. (36 %)
 • Jag kan själv välja och bestämma vem som ska sköta mina ärenden. (24 %)
 • En pålitlig person sköter mina ärenden när jag inte längre kan. (17 %)

Till nackdelar kom i synnerhet frågor som gäller missbruk och förtroende:

 • Eventuellt missbruk om personen väljer en oärlig, opålitlig eller obehörig person. (25 %)
 • Att hitta en pålitlig person, förtroende. (12 %)
 • Begränsningen av självbestämmanderätten, den egna beslutanderätten minskar. (6 %)

Intresset för intressebevakningsfullmakt ökar vid 60 års ålder – fullmakten hör också till yngre personers dokumentportfölj  

15 procent av dem som svarade på enkäten hade gett en intressebevakningsfullmakt. Skillnaden mellan olika åldersgrupper var stor. Medan 5 procent av 40–49-åringarna och 6 procent av 50–59-åringarna hade en fullmakt, hade 16 procent av 60–69-åringarna och 31 procent av över 70-åringarna gjort det. 

Nästan hälften av respondenterna uppgav att de var intresserade av att göra en intressebevakningsfullmakt och det fanns inga stora skillnader mellan åldersgrupperna. 
– Intressebevakningsfullmakter är inte bara aktuella för äldre personer. Det lönar sig att vara beredd på det ifall det sker något överraskande i livet som stör funktionsförmågan, betonar kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

När intressebevakningsfullmakten är i skick kan till exempel den egna makan fortsätta att sköta familjens bankärenden och andra ärenden smidigt, om den andra av makarna råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar allvarligt. 

– Den typiska orsaken till att en intressebevakningsfullmakt förkastas är att intressebevakningsfullmakten har gjorts för sent och inte längre kan fastställas, tillägger Lehto. Av olika orsaker blir årligen cirka 20 procent av intressebevakningsfullmakterna inte fastställda. 

Cirka 60 finländska organisationer deltar i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas
kampanj I egna händer

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inledde i början av maj kampanjen Mina händer där man väcker upp finländarna till att ta framtida beslut i egna händer och aktivera dem att göra en intressebevakningsfullmakt för sig själva eller för sina närstående. Kampanjen kommer att fortsätta i flera år.

Intressebevakningsfullmaktens betydelse och ämnets aktualitet har fått tiotals organisationer, företag samt finansministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet med i kampanjen.


I ett nötskal

 • Undersökningen genomfördes av strategiska forskningsbyrån Vastakaiku Oy på uppdrag av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vastakaiku är systerföretag till kommunikationsbyrån Kaiku Helsinki.
 • Datainsamlingen genomfördes i Bilend M3 Panel. Webbenkäten besvarades av 1 000 finländare över 40 år och samplet kvoterades så att det är nationellt representativt enligt kön, ålder och boningsort. 
 • Intressebevakningsfullmakten är ett dokument som kan användas för att ge en annan person fullmakt att till exempel fatta ekonomiska och hälsorelaterade beslut i en situation där den egna funktionsförmågan blir nedsatt. 
 • År 2021 fastställdes cirka 6 000 intressebevakningsfullmakter och antalet väntas öka årligen när befolkningen åldras. 
 • Genom kampanjen I egna händer (Omissa käsissä) som inleds i början av maj vill man öka medvetenheten om intressebevakningsfullmakter samt uppmuntra medborgarna att upprätta intressebevakningsfullmakter i god tid. 
 • Kampanjen syns i olika medier från och med maj. 
 • Fru Intressebevakningsfullmakt - dvs. en sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata - lyfter fram praktiska tips och aktuella teman om intressebevakningsfullmakten på sina konton i sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram
 • I kampanjen deltar cirka 60 organisationer från ministerier till lokalföreningar. 
 • Man kan fortfarande delta i kampanjen. Mer information om kampanjen, upprättande av intressebevakningsfullmakt, medverkande partner och deltagande finns på adressen  iegnahänder.fi

Kontakter

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) satsar på kundservice och utvecklande av digitala tjänster29.6.2022 10:38:36 EEST | Tiedote

Samhällsförändringarna ökar ständigt efterfrågan på tjänster hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Dessutom håller man på att digitalisera ämbetsverkets egna tjänster och ärendehantering. Därför har ämbetsverkets kundservice behövt förstärkning. Man svarar på det ökade servicebehovet genom att utveckla digitala tjänster, som allt fler redan gärna använder.

Digi- ja väestötietovirasto panostaa asiakaspalveluun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen28.6.2022 12:35:17 EEST | Tiedote

Yhteiskunnalliset muutokset kasvattavat jatkuvasti Digi- ja väestötietoviraston palvelujen kysyntää. Lisäksi työn alla on viraston omien palveluiden ja asianhallinnan digitalisoiminen. Näistä syistä viraston asiakaspalvelu on tarvinnut vahvistusta. Palvelutarpeen kasvuun vastataan kehittämällä myös kansalaisille digitaalisia palveluja, joita yhä useampi jo mielellään käyttää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum