Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas artikelserie Lyckan i digitalisering börjar: Kan digitaliseringen göra medborgare lyckligare?

Dela

Digitaliseringen är redan en så pass bestående del av vår vardag att vi ofta märker att vi använder en digital tjänst först när något går fel. I en ny artikel funderar filosofen Frank Martela på om digitaliseringen kan göra människan genuint lyckligare. Martela inleder artikelserien Lyckan i digitalisering av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Artikelserien behandlar framtiden och digitaliseringens möjligheter.

Enligt Frank Martela kan man närma sig digitaliseringens framtid ur ett pessimistiskt eller optimistiskt perspektiv. I det pessimistiska scenariot blir digitaliseringen en faktor som belastar användaren och där lyckan är avlägsen. Men det finns andra alternativ. Planeringen har en avgörande roll för slutresultatet.

"Bra planering innebär också i den digitala världen att man förstår vilka behov människor som närmar sig en tjänst har, och vilket som för dem vore det mest meningsfulla sättet att tillfredsställa behoven. Digitaliseringen får inte utgöra ett hinder för mänsklig växelverkan", säger Martela.

Att tvinga saker eller människor till digitalisering är nästan aldrig den mest fungerande lösningen. Enligt Martela bor lyckan i ändamålsenlighet och smidighet. I att digitala lösningar och tjänster blir en så smidig del av vardagen att vi inte ens märker dem längre. När digitaliseringen tar hand om enkla problem och rutiner skapas mer utrymme för mänskliga möten.

Mot ett smidigare Finland

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har till uppgift att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till information och tillhandahålla tjänster för kundernas olika livsskeden. Det långsiktiga målet är ett smidigare Finland. Ett fördomsfritt samhälleligt pionjärarbete utförs i aktiv och öppen dialog med medborgarna.

"Digitaliseringen är en stor samhällelig drivkraft för förändring och därför är det bra att diskutera den. Digitaliseringen gör en inte lycklig, men är ett bra redskap för en smidigare vardag. Hurdana framtidsbilder för digitaliseringen ökar förtroendet? Hur kan man öka förtroendet? Och hur gör vi det möjligt för så många som möjligt att sköta ärenden smidigt och omfatta digitaliseringen? För dessa frågor arbetar vi vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata", säger Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs första delen i artikelserien Lyckan i digitalisering:
Hur kan digitaliseringen göra medborgare lyckligare?

I nästa del av artikelserien berättar företagaren Sami Honkonen, som blivit känd för digitala bostadsaffärer, om hur man bygger förtroende inom digitala bostadsaffärer.

Diskutera de tankar som artiklarna i serien Lyckan i digitalisering väcker på Twitter med hashtaggen #sujuvasuomi!

Lyckan i digitalisering är en artikelserie som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar tillsammans med finländska tänkare. I artiklarna diskuteras digitaliseringen och framtiden. Målet med artikelserien är att väcka tankar om olika möjliga digitala framtidsscenarier, så att allt fler blir intresserade av att utveckla samhället och delta i utvecklingen.Nyckelord

Kontakter

Mer information om artikelserien:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kommunikationsexpert Eetu Jokela, tfn 0295 535 056, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Satsningar av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att förkorta handläggningstiderna har gett resultat - Samtidigt är den ökade efterfrågan oroväckande29.11.2021 15:20:00 EET | Tiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har med hjälp av tilläggsanslaget från juli 2021 lyckats avveckla de förlängda handläggningstiderna som uppkommit i dess tjänster. MDB har i början av hösten slutfört rekryteringen av 40 visstidsanställda och deras introduktion. Tilläggspersonalens arbetsinsats har märkts redan i november i form av kortare arbetsköer.

Digi- ja väestötietoviraston panostukset käsittelyaikojen lyhentämiseen ovat tuottaneet tulosta - Samalla kysynnän kasvu huolestuttaa29.11.2021 13:10:00 EET | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on onnistunut heinäkuussa 2021 saadun lisämäärärahan turvin purkamaan palveluissaan syntynyttä käsittelyaikojen pitkittymistä. DVV on saanut alkusyksyn aikana päätökseen 40 määräaikaisen lisähenkilön rekrytoinnit ja heidän perehdytyksensä. Lisähenkilöstön työpanos on näkynyt jo marraskuussa työjonojen lyhentymisenä.

Is the North a pioneer in information interoperability? The seminar on 30 November 2021 discusses the current state of mobility of study and health information between the Nordic and Baltic countries23.11.2021 14:35:07 EET | Press Invitation

In many cases, the Nordic countries and the Baltic countries are considered to be on top of digitalisation. People also move a lot across national borders, for example, to study and work. In these situations, everyday life becomes easier if the key information is shared between the authorities in the countries. Such information includes study attainment, health, and prescription information. The discoverability of information on legislation of another country is also important in order to operate in that country.

Är Norden en föregångare när det gäller interoperabilitet? Seminariet den 30 november 2021 går igenom den nuvarande mobiliteten för studieprestations och hälsouppgifter mellan de nordiska och baltiska länderna23.11.2021 14:34:12 EET | Kutsu

De nordiska och de baltiska länderna anses i många avseenden vara ledande digitaliseringsländer. Människorna rör sig även mycket över landsgränserna bland annat på grund av studier och arbete. I dessa situationer underlättas vardagen om de centrala uppgifterna förmedlas mellan myndigheterna i länderna. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om studieprestationer, hälsouppgifter och läkemedelsordinationer. Det är också viktigt att man kan hitta information om lagstiftningen i ett annat land för att kunna vara aktiv i landet.

Onko Pohjola tiedon yhteentoimivuuden edelläkävijä? Seminaari avaa opinto- ja terveystietojen liikkuvuuden nykytilaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä 30.11.202123.11.2021 14:33:23 EET | Kutsu

Pohjoismaita ja Baltian maita pidetään useissa asioissa digitalisaation kärkimaina. Myös ihmiset liikkuvat paljon maiden rajojen yli mm. opiskelun ja työn perässä. Näissä tilanteissa arkea helpottaa, jos keskeiset tiedot liikkuvat maiden viranomaisten välillä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi opintosuoritustiedot, terveystiedot ja lääkemääräyksiä koskevat tiedot. Myös toisen maan lainsäädäntöön liittyvien tietojen löydettävyys on tärkeää, jotta maassa voi toimia.

I artikelserien Lyckan i digitalisering dryftas följande: Hur digitalisera den traditionella branschen?9.11.2021 09:05:00 EET | Tiedote

En bostadsaffär är ett exempel på en vardaglig verksamhet som i samband med digitalisering väcker flera frågor. Företagare Sami Honkonen berättar i sin aktuella artikel om utmaningarna med digitaliseringen av denna traditionella bransch och hur förtroendet byggs upp med digitala metoder. Berättelsen är en del av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas artikelserie Lyckan i digitalisering och dess framtid och möjligheter.

Onnellisten digitalisaatio -artikkelisarjassa pohditaan seuraavaksi: Kuinka digitalisoida perinteinen toimiala?9.11.2021 09:05:00 EET | Tiedote

Asuntokauppa on yksi esimerkki arjen toiminnosta, jonka digitalisoimisessa on useita kysymyksiä. Yrittäjä Sami Honkonen kertoo tuoreessa artikkelissaan tämän perinteisen toimialan digitalisoimisen haasteista ja kuinka luottamusta rakennetaan digitaalisin keinoin. Juttu on osa Digi- ja väestötietoviraston tulevaisuutta ja digitalisaation mahdollisuuksia käsittelevää Onnellisten digitalisaatio -artikkelisarjaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum