Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum behandlade ekonomi och strategi samt godkände verksamhetsplanen för år 2020

Dela

Under torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum antalet förskoleplatser och elevplatser i årskurs 1 läsåret 2020-2021 och gav ett utlåtande till en fullmäktigemotion om skiftvård.

Uppföljning av ekonomin och strategin per 31.12.2019 

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.12.2019. 

Justerade driftsbudgeten för nämnden Svenska rum uppgick år 2019 till 64,2 miljoner euro. Bokslutet visar ett överskott på 0,9 miljoner euro. Överskottet hänför sigj främst till småbarnspedagogiken och köp av tjänster inom staden. De budgeterade inkomsterna uppgick till 4,1 milj. euro och inkomstmålet visar ett överskott på knappa 0,2 milj. euro. Småbarnspedagogikens klientavgifter underskred det budgeterade men grundläggande utbildningens och gymnasiets erhållna understöd medförde att inkomstmålet som helhet överskred det budgeterade. 

Nämnden fastställde antalet förskoleplatser och elevplatser i årskurs 1 läsåret 2020-2021 

Platserna inom svenskspråkig förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Esbo fastställs enligt de principer för antagning som nämnden Svenska rum fastställt 19.11.2015 § 89. I antagningen till förskolan tillämpas samma elevupptagningsområden som inom den grundläggande utbildningen och barnet har alltid rätt till en plats i sin närförskola eller närskola. Antalet elevplatser i årskurs 1 utgår från en helhetsbedömning som gjorts av beredarna i samarbete med rektorerna. 

Antalet elevplatser i de olika enheterna ses över årligen för att en pedagogiskt ändamålsenlig verksamhet ska kunna garanteras. 

Utlåtande om en fullmäktigemotion om bedömning av behovet av skiftvård för små skolelever 

Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande enligt redogörelsen om fullmäktigemotionen om bedömning av behovet av skiftvård för små skolelever och fastställande av grunderna för vården.  

Behovet av skiftvård för små skolelever utreddes i slutet av 2019 i samband med en kundenkät som riktades till vårdnadshavarna till de skolelever som deltar i eftermiddagsverksamhet. Eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurs 1 och 2 samt vid behov också för elever i behov av särskilt stöd i de andra årskurserna. Enligt enkäten som genomfördes i de svenska skolorna anser 98 procent av vårdnadshavarna att de nuvarande verksamhetstiderna är tillräckliga.  

Enligt enkäten om eftermiddagsverksamheten för skolelever finns det knappt något behov av skiftvård för små skolelever varken i de finska eller svenska skolorna. I redogörelsen konstateras det att om tjänsten ändå ska ordnas ska det på basis av granskningen av alternativen främst ske i samarbete med Mannerheims barnskyddsförbund eller någon annan organisation eller aktör inom den tredje sektorn som ordnar motsvarande verksamhet.  

Om ordnande av skiftvård för små skolelever lämnades också 2018 en fullmäktigemotion. 

Övrigt på nämndens möte 

  • Nämnden godkände verksamhetsplanen för år 2020 
  • Nämnden föreslog för stadsstyrelsen att klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 
  • Nämnden godkände uppdatering i läroplanen för påbyggnadsundervisningen gällande kap. 1.1 
  • Nämnden godkände uppdatering i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo gällande kap. 5.4.1 
  • Nämnden granskade och fastställde principer för prissättning av Esbo Arbetarinstituts kursavgifter fr.o.m. 1.8.2020 

Ytterligare information 

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090 
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar
Mer information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta25.3.2020 19:52:42 EETTiedote

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti vuosiluokkien 7-9 oppilaspaikoista ja antoi lausuntonsa Viherkallion päiväkodin hankesuunnitelmasta. Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä ajalla 18.3.2020 -13.4.2020 niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut pois varhaiskasvatuksesta ja jolloin huoltaja on ajoissa ilmoittanut lapsen poissaolosta. Lautakunta kokoontui etäyhteyksien avulla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum