Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum lämnade förslag till budget 2020

Dela

Under torsdagens möte behandlande nämnden budget och ekonomiplan för 2020-2022 samt gav ett utlåtande om investeringsplanen 2020-2030.

Riktlinjer och mål i Esbostrategin 2020, budgetförslaget och ekonomiplanen för 2020-2022 nämnden Svenska rum

Nämnden lämnade ett förslag till budget för 2020 och ekonomiplan för 2020-2022 för beredningen av stadsdirektörens budgetförslag. Nämnden förutsätter ett tillägg på 875 000 € till budgeten fördelat enligt följande:

  • 480 000 € till grundläggande utbildningen på grund av ändringar i faktureringsprocesser samt för att bevara resurserna på nuvarande nivå
  • 75 000 € till gymnasieutbildningen för att bevara resurserna på nuvarande nivå
  • 180 000 € till småbarnspedagogiken för att bevara resurserna på nuvarande nivå
  • 140 000 € för att bevara hemvårdsstödet på nuvarande nivå

Enligt beredningens förslag skulle budgetramen för nämnden Svenska rum för år 2020 öka med knappa 0,8 miljoner euro jämfört med budgeten för år 2019. Ökningen av utgifterna orsakas av löneförhöjningar, det ökade antalet studeranden i gymnasiet, informations- och kommunikationstekniken (IKT) samt handikapptjänsterna för de svenskspråkiga eleverna i Esbo som deltar i eftermiddagsverksamheten och lovvården i Helsingfors.

Bildningssektorns ekonomiplan för år 2020 säkerställer möjligheter att erbjuda invånarna högkvalitativa bildningstjänster även i fortsättningen. Svenska bildningstjänster uppnår målen inom ramen för budgeten genom kontinuerlig utvärdering och utveckling av verksamheten. Inom småbarnspedagogik har planen för småbarnspedagogik tagits i bruk och målet är att synliggöra planen i det dagliga arbetet. Inom grundläggande utbildning utvecklas bland annat åtgärderna för att förebygga skolfrånvaro vidare utgående från utvärderingsresultat. Arbetet med gymnasiets läroplan genomförs i samarbete med enheten för finsk utbildning.

Budgetförslaget för år 2012 och ekonomiplanen för år 2020-2022 finns i sin helhet i möteskallelsen.

Nämnden Svenska rum gav utlåtande till handikapprådets initiativ till budgeten 2020 i samband med budgetförslaget. Nämnden Svenska rum gav utlåtande till finansmotionerna enligt bilagan.

Nämnden Svenska rums utlåtande om affärsverket Esbo lokalers investeringsplan för 2020-2030

Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande om affärsverket Esbo lokalers investeringsplan för åren 2020-2030 enligt redogörelsen. Investeringsförslaget gäller nya verksamhetslokaler, ombyggnad och tillbyggnad av gamla verksamhetslokaler samt ändring av användningsändamål för lokaler. Investeringsförslaget baserar sig på stadens officiella befolkningsprognos och uppföljning av denna, funktionellt utvecklingsbehov av lokalerna i servicenätet och Esbo lokalers prioritering av renoveringsbehov.

Nämnden påpekade att elevantalet i de svenska skolorna i Esbo utgör en såpass liten del av hela befolkningen att felmarginalerna i just denna grupp kan vara märkbara och att beslut inte ska baseras på osäkra prognoser. Nämnden noterade också att förslaget till investeringsplanen inte uppfyller behovet gällande Mattlidens skolcentrums tilläggsutrymmen (inklusive småbarnspedagogikens utrymmen) samt ersättande lokaler för de temporära flyttbara lokalerna som medför höga hyreskostnader. Eftersom detaljplanen för området ännu är under beredning uppmanar nämnden att en detaljerad utredning över situationen, lokalbehovet och kostnaderna presenteras för nämnden under våren 2020 så att investeringsplanen 2021 kan uppdateras att inkludera även utvecklingen av Mattlidens skolcentrum.

Övrigt på nämndens möte

  • Esbos ungdomstjänster ansluter sig till KEKS-nätverket (kvalitet och kompetens i samverkan)
  • Nämnden gav utlåtande till regionförvaltningsverket gällande svenskspråkig skiftomsorg
  • Ändringar i delegeringsbeslut för tjänsteinnehavare inom resultatenheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab
  • Nämnden antecknade för kännedom utredningen gällande skolskjutsar. Nämnden önskar få ta del av utredningen över ansökningsprocessen som görs under hösten 2019.
  • Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom ändringar i skolornas direktioner
  • Nämnden bordlade ärendena 5 och 6

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497

Möteshandlingar

Mera information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum