Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Normalt menföre Österbotten och Österbotten utlovas i Södra Österbotten, medan tjällosningen blir lite besvärligare i Mellersta Österbotten

Dela

För grusvägarna har den gångna vintern varit lättare än genomsnittet med avsikt på skötseln av tjälskador. När temperaturen hålls under nollstrecket undgår grusvägarna smältnings- och tillfrysningsreaktionen på grund av temperaturväxlingar, vilken orsakar tjällossning under vinterperioden. An-vändningen av extra krossgrus har således varit måttlig.

Normalt menföre Österbotten och Österbotten utlovas i Södra Österbotten, medan tjällosningen blir lite besvärligare i Mellersta Österbotten
Normalt menföre Österbotten och Österbotten utlovas i Södra Österbotten, medan tjällosningen blir lite besvärligare i Mellersta Österbotten

På grund av stora nederbördsmängder under hösten var vägarna våta när de frös till och därför är mycket vatten bundet i ytskiktet på vägarna.Detta kan orsaka tjälskador och viktbegränsningar på grusvägarna, vilket gör det svårare att trafikera på vägarna framförallt för den tunga trafiken.

I de olika delarna av landskapen är förhållandena för uppkomsten av tjälskador olika.I Österbotten och Mellersta Österbotten har grusvägarna varit lite fuktigare när de frusit till jämfört med i Södra Österbotten och på grund av detta varierar menföresprognoserna en aning. Lokalt inverkar också marken i området på hur fuktig vägen hålls.Tjälskadorna beror dock mycket på hur vårvädret blir och i regionerna kan variationerna vara lokalt kraftiga.

Tjälskadorna kan antingen begränsa sig till vägens ytskikt eller ligga djupare ner i vägstommen.Vid ytmenföre blir ytan mjuk eller gyttjig, medan tjällossning i vägstommen kan orsaka större brister i bärkraften och således medföra problem framförallt för den tunga trafiken.

Tunga transporter bör företrädesvis utföras före eller efter menföresperioden.Väganvändarna bör anpassa körhastigheten enligt förhållandena under menföreperioden.

På viktbegränsade vägar tillåts dock viss trafik, bland annat utrycknings- och väghållningsfordon, bussar i linjetrafik, transporter inom livsmedelsproduktionen, hushållsavfallstransporter, energiförsörjningstransporter, butikbilstrafik och affärernas dagligvarutransporter.

Lättnader i form av varma och torra Föhnvindar

För tillfället utlovar väderprognoserna varma Föhnvindar, som har uttorkande effekt.Om vindarna är gynnsamma, avdunstar snön snabbt och ytorna på grusvägarna torkar snabbt upp, vilket förebygger uppkomsten av tjälskador.Även nattfrost bidrar till att vägen torkar.Ställvis kan ytan på grusvägarna damma efter en frostnatt.

Sönderbrytningen av beläggningarna har varit ganska obetydlig i vårt område tack vare en bra köldvinter.På en del av vägarna har den ojämna tjälbildningen orsakat längsgående sprickor i vägytan.

Väganvändarna måste iaktta försiktighet när de rör sig på våta grusvägar.Problem som utgör en risk för trafiken anmäls direkt till Vägtrafikantcentralens Vägtrafikantlinje på nummer 0200 2100 (24/7).

Trafikens Kundservice har en responskanal, som i första hand är kanalen förfrågor i anslutning till vägens skick.

 

Mer information om tjälskador och viktbegränsningar

 Tjällossning och viktbegränsningar, Trafikledsverket

 Viktbegränsningar på kartan, Trafikledsverket

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ville-Petteri Luomanen
Väghållningsexpert, Väghållningsplanering
NTM-centralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruk-tur
Tfn 050 380 7254
ville-petteri.luomanen@ntm-centralen.fi

Bilder

Normalt menföre Österbotten och Österbotten utlovas i Södra Österbotten, medan tjällosningen blir lite besvärligare i Mellersta Österbotten
Normalt menföre Österbotten och Österbotten utlovas i Södra Österbotten, medan tjällosningen blir lite besvärligare i Mellersta Österbotten
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa joukkoliikenteen käyttäjiä ja henkilökuntaa kasvomaskin käytöstä16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi 13.8.2020 suosituksen kasvomaskin käytöstä joukkoliikenteessä koronavirusepidemian aikana. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää koronavirustartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

NTM-centralen i Södra Österbotten påminner kollektivtrafikens användare och personal om användningen av ansiktsmask16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Institutet för hälsa och välfärd gav 13.8.2020 en rekommendation om användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken under den pågående coronavirusepidemin. Korrekt användning av ansiktsmask kan minska coronavirussmitta genom att den förhindrar droppar från att spridas i omgivningen. Ansiktsmaskernas effekt grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på rätt sätt.

Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

Kantatien 63 pääsuuntaselvitys: Vaihtoehtoja tutkitaan Kruunupyyssä13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 aloitettiin pääsuuntaselvityksen laatiminen kantatielle 63 Evijärven Inan ja Kaustisen välille. Tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Nykytien ongelmat ja tarvittavat parantamisratkaisut keskittyvät Kruunupyyn kunnan alueelle.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum