Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland söker aktörer för restaurering av objekt i programmet Helmi

Dela

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi inleddes våren 2020. I det fleråriga programmet restaureras försvagade naturmiljöer såsom vårdbiotoper, fågelvatten, skogliga livsmiljöer samt småvatten och strandnaturobjekt. Nu söker NTM-centralen i Nyland aktörer för skötsel och restaurering av objekten.

Skötseln av vårdbiotoper och bl.a. skogsdyner sker tills vidare manuellt. Bild: NTM-centralen i Nyland
Skötseln av vårdbiotoper och bl.a. skogsdyner sker tills vidare manuellt. Bild: NTM-centralen i Nyland

Det första Helmi-året inleddes på NTM-centralen i Nyland med utvärderingar av Helmi-objektens skötselbehov och kartläggning av objekten. Konkreta restaureringsåtgärder genomfördes också, men volymen på restaureringarna kommer att växa under de kommande åren. I år är syftet att inleda skötselåtgärder för alla teman och samtidigt fortsätta kartlägga objekten. 

Vårdbiotoper, dvs. olika naturliga betesmarker, omfattas av skötseln och i relativt stor omfattning, men det finns också många objekt som inte längre sköts. Nu är det meningen att man bland dessa oskötta objekt ska sålla ut de objekt vars återställande för betesskötsel eller slåtterskötsel fortfarande är meningsfullt och får dem att omfattas av skötseln igen. 

Vad gäller fågelvatten fokuserar man i restaureringarna i första hand på havsvikar och sjöar i skyddsnätverket Natura. Fåglarna i dem hotas framför allt av förändringar i livsmiljön orsakade av igenväxta vattenområden och stränder.  

Skogliga livsmiljöer innefattar en bred skala objekt av mycket olika slag. Objektens storlek, naturvärden och skötselåtgärderna som ska genomföras i dem varierar och varje objekt kräver en helt egen plan för restaureringarna. Vid restaureringen av skogliga livsmiljöer strävar man efter att förbättra objektens särdrag och mångfald. I en del fall riktas skötselåtgärderna in på förbättring av levnadsförhållandena för en enskild art.  

De flesta restaureringsobjekt vad gäller småvatten och strandnatur handlar om att restaurera bäckar. I dem återställer man rensade fåror närmare det naturliga tillståndet, stenlägger forsar och rensar dammar. Vid skötseln av källor och andra småvatten är det ofta fråga om av tilltäppning av diken och återställning av objektets naturliga vattentillgång. 

NTM-centralen har för avsikt att upphandla restaureringarna i Helmi-programmet som en köpt tjänst. Restaureringarna kräver kunniga parter av olika slag och varje tema har sina egna särskilda åtgärder, även om temana till viss del är överlappande. 

NTM-centralen i Nyland söker aktörer för  

- Restaurering eller skötsel av vårdbiotoper, såsom röjning av träd eller buskar, bekämpning av främmande arter, uppförande av stängsel, slåtter eller bete.Objekten varierar från små klippängar till fuktiga strandängar. 

- Utarrendering och underhåll av värdefulla vårdbiotoper genom bete på de villkor som anges i miljöavtalet.  

- Delvis samma restaureringsåtgärder för fågelvatten som för vårdbiotoper. Utöver skötsel av strandängar och röjning av träd restaureras fågelvattnen genom slåtter av vattenväxter, muddring, höjning av sjöarnas vattenyta och vårdfiske och genom att skapa säkra häckningsöar i vattenområdena genom grävning eller tippning av stenkross. 

- Objekt i skog där olika skogshanteringsåtgärder genomförs dels med maskin, dels manuellt, objekt där främmande arter tas bort bl.a. genom slåtter, rensning och i mer omfattande objekt borttagning av hel växtlighet med grävmaskin. 

- Vid arbete i småvatten- och strandnaturobjekt behövs stenmaterial och maskinarbete, bl.a. grävmaskinsentreprenörer med vana från restaurering av strömmande vatten. 

NTM-centralen tar gärna emot preliminära anmälningar från aktörer. En del av restaurerings- och skötselarbetena kommer att upphandlas genom konkurrensutsättning och en del som direktupphandling. Berätta alltså för oss om ditt företag, din företagsverksamhet, din förening eller talkoprogrammet, som kan genomföra restaureringar av livsmiljöer i området. Restaureringarna genomförs i hela Nylandsområdet. Ditt verksamhetsområde kan alltså omfatta hela Nylandsområdet eller fokusera på ett mindre område. Du kan kontakta NTM-centralen i Nyland direkt per telefon eller e-post. 

Kontaktuppgifter 

Vårdbiotoper:
Naturskyddsexpert  
Esko Vuorinen, esko.vuorinen@ely-keskus.fi, 0295 021 151 

Fågelvatten:
Fågelvattenkoordinator 
William Velmala, william.velmala@ely-keskus.fi, 0295 021 088 

Skogliga livsmiljöer 

Naturskyddsexpert  
Paula Salomäki, paula.salomaki@ely-keskus.fi, 0295 021 292 

Nyckelord

Bilder

Skötseln av vårdbiotoper och bl.a. skogsdyner sker tills vidare manuellt. Bild: NTM-centralen i Nyland
Skötseln av vårdbiotoper och bl.a. skogsdyner sker tills vidare manuellt. Bild: NTM-centralen i Nyland
Ladda ned bild
Skötseln av ädelträlundar sker genom borttagning av granar som skuggar ädelträden. Bild: NTM-centralen i Nyland
Skötseln av ädelträlundar sker genom borttagning av granar som skuggar ädelträden. Bild: NTM-centralen i Nyland
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Planutkast har utarbetats för förbättrings av riksväg 4 mellan Ring I - Ring III och Luftbron planskild anslutning12.2.2021 08:19:58 EETTiedote

Lahtisleden (rk4) är en av de viktigaste infartsvägarna i huvudstadsregion. Vägen är tidvis kraftig överbelastad och trafik förorsaka bullerolägenheter. Cirka 13 500 nya lägenheter och cirka 2000 nya arbetsplats kommer att planläggas inom Malm flygplatsens område, vilket kommer att kräva att en ny planskild anslutning byggas. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Helsingfors stad utarbetar vägplaner och gaturitningar för att stödja detaljplanen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum