Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten söker aktörer för restaurering av vårdbiotoper (landskapen i Österbotten)

Dela

Våren 2020 startades Helmi-livsmiljöprogrammet, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland genom restaurering av värdefulla livsmiljöer, bland annat på vårdbiotoper och på värdefulla fågelområden. Inom Helmi-programmet görs inventeringar och det är med dessa inventeringar som grund som restaureringsobjekten väljs ut. Restaureringsåtgärderna som görs inom Helmi-programmet planeras i samarbete med markägarna och kan i sin helhet finansieras genom programmet.

Strandäng som kunde restaureras inom ramen för Helmi-programmet.
Strandäng som kunde restaureras inom ramen för Helmi-programmet.

Vårdbiotoperna, det vill säga värdefulla ängar, hagmarker och skogsbeten, som uppstått till en följd av traditionellt jordbruk med bete och slåtter, har till stor del vuxit igen till en följd av att den traditionella skötseln av dessa har upphört. Vårdbiotoperna på NTM-centralens i Södra Österbottens område är varierande och det förekommer allt från små hagar i byar till stora strandängs- och skärgårdsobjekt.

Restaurering av vårdbiotoper görs genom inledande röjning ifall det förekommer mycket sly på området, slåtter av högvuxen vegetation och stängsling. Fortsatt skötsel genom bete och/eller slåtter kommer i huvudsak att finansieras genom miljöavtal.

Speciellt för NTM-centralen i Södra Österbottens område är de många och stora strandängarna, som är viktiga fågelområden. Restaurering av dessa områden kan kräva specialutrustning, som till exempel maskineri för krossning av vass. Genom att gå dessa objekt i betesskötsel gynnas den naturliga mångfalden, och dessutom befrämjas landskapsbilden.

NTM-centralen i Södra Österbotten efterlyser aktörer för restaurering av vårdbiotoper och värdefulla fågelområden. NTM-centralen söker aktörer för följande åtgärder:

  • inledande röjningar av sly och gallring av trädbestånd
  • slåtter av vass eller annan vegetation
  • stängsling
  • jordbrukare som är intresserad av att hålla sina djur på bete på vårdbiotoper

NTM-centralen i Södra Österbotten tar även emot tips på värdefulla ängsområden som kunde restaureras. Även om alla värdefulla objekt inte kommer att kunna restaureras inom Helmi-livsmiljöprogrammet, är det viktigt att värdefulla områden kommer till NTM-centralens kännedom. Vi eftersträvar att göra fältbesök på alla områden som kommer till vår kännedom för att göra en bedömning av området.

Vid intresse av att utföra restaureringar eller vid tips om restaureringsobjekt, vänligen ta kontakt med oss! Vi svarar gärna på era frågor!

Nyckelord

Kontakter

Robin Sjöblom, Naturskyddsexpert, Vårdbiotoper, tfn 0295 027 764
Olli Autio, Fågelvattenkoordinator, tfn 0295 027 775

Bilder

Strandäng som kunde restaureras inom ramen för Helmi-programmet.
Strandäng som kunde restaureras inom ramen för Helmi-programmet.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan merimetsoyhteistyöryhmä on käynnistänyt alueellisen merimetson toimenpidesuunnitelman päivitystyön12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

Vuonna 2019 julkaistussa kansallisessa merimetsostrategiassa asetettiin alueellisten yhteistyöryhmien tehtäväksi koostaa omaa aluettaan koskeva suunnitelma tai selvitys, jossa nostetaan esille alueella esiintyviä ongelmakohteita ja pohditaan tarvittavia toimenpiteitä. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelle on vuonna 2017 tehty merimetson toimenpidesuunnitelma, jonka päivitystyö on nyt käynnissä.

Asiakkaat olivat tyytyväisiä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen palveluihin vuonna 202012.4.2021 08:32:06 EEST | Tiedote

“Asiantuntevaa ja asiallista palvelua”, Kunnioitus tilan väkeä kohtaan”, “Tarkastajan neuvot tarkastuskäynnin yhteydessä”, “Mukava, opastava ilmapiiri”. Positiivista palautetta sateli ELY-keskuksen palvelutyytyväisyyskyselyssä. Asiakkaiden tyytyväisyys Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten asiakaspalveluihin nousikin vuoden takaisesta. Vuoden 2020 kokonaistyytyväisyys sai arvosanaksi 4,50. Vuonna 2019 tyytyväisyys oli 4,43. Koko maan vastaavat luvut olivat 4,36 ja 4,30. Koko maan luvut sisältävät myös KEHA-keskuksen maksatuspalvelut, mutta eivät koronarahoitusta.

Kunderna var nöjda med NTM-centralen i Södra Österbottens service år 202012.4.2021 08:32:05 EEST | Tiedote

”Sakkunnig och saklig service”, ”Respekt för gårdens folk”, ”Inspektörernas råd i samband med inspektionsbesöket”, ”Trevlig och rådgivande atmosfär”. Det flödade in positiv respons på NTM-centralens enkät om servicetillfredsställelse. Jämfört med i fjol var kunderna nöjdare med NTM-centralen i Södra Österbottens kundservice. Den totala servicetillfredsställelsen år 2020 fick vitsordet 4,50. År 2019 var vitsordet 4,43. Motsvarande siffror för hela landet var 4,36 och 4,30. Siffrorna för hela landet innefattar också UF-centrets betalningstjänster, men inte coronafinansieringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum