Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten söker aktörer för restaurering av vårdbiotoper (landskapen i Österbotten)

Dela

Våren 2020 startades Helmi-livsmiljöprogrammet, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland genom restaurering av värdefulla livsmiljöer, bland annat på vårdbiotoper och på värdefulla fågelområden. Inom Helmi-programmet görs inventeringar och det är med dessa inventeringar som grund som restaureringsobjekten väljs ut. Restaureringsåtgärderna som görs inom Helmi-programmet planeras i samarbete med markägarna och kan i sin helhet finansieras genom programmet.

Strandäng som kunde restaureras inom ramen för Helmi-programmet.
Strandäng som kunde restaureras inom ramen för Helmi-programmet.

Vårdbiotoperna, det vill säga värdefulla ängar, hagmarker och skogsbeten, som uppstått till en följd av traditionellt jordbruk med bete och slåtter, har till stor del vuxit igen till en följd av att den traditionella skötseln av dessa har upphört. Vårdbiotoperna på NTM-centralens i Södra Österbottens område är varierande och det förekommer allt från små hagar i byar till stora strandängs- och skärgårdsobjekt.

Restaurering av vårdbiotoper görs genom inledande röjning ifall det förekommer mycket sly på området, slåtter av högvuxen vegetation och stängsling. Fortsatt skötsel genom bete och/eller slåtter kommer i huvudsak att finansieras genom miljöavtal.

Speciellt för NTM-centralen i Södra Österbottens område är de många och stora strandängarna, som är viktiga fågelområden. Restaurering av dessa områden kan kräva specialutrustning, som till exempel maskineri för krossning av vass. Genom att gå dessa objekt i betesskötsel gynnas den naturliga mångfalden, och dessutom befrämjas landskapsbilden.

NTM-centralen i Södra Österbotten efterlyser aktörer för restaurering av vårdbiotoper och värdefulla fågelområden. NTM-centralen söker aktörer för följande åtgärder:

  • inledande röjningar av sly och gallring av trädbestånd
  • slåtter av vass eller annan vegetation
  • stängsling
  • jordbrukare som är intresserad av att hålla sina djur på bete på vårdbiotoper

NTM-centralen i Södra Österbotten tar även emot tips på värdefulla ängsområden som kunde restaureras. Även om alla värdefulla objekt inte kommer att kunna restaureras inom Helmi-livsmiljöprogrammet, är det viktigt att värdefulla områden kommer till NTM-centralens kännedom. Vi eftersträvar att göra fältbesök på alla områden som kommer till vår kännedom för att göra en bedömning av området.

Vid intresse av att utföra restaureringar eller vid tips om restaureringsobjekt, vänligen ta kontakt med oss! Vi svarar gärna på era frågor!

Nyckelord

Kontakter

Robin Sjöblom, Naturskyddsexpert, Vårdbiotoper, tfn 0295 027 764
Olli Autio, Fågelvattenkoordinator, tfn 0295 027 775

Bilder

Strandäng som kunde restaureras inom ramen för Helmi-programmet.
Strandäng som kunde restaureras inom ramen för Helmi-programmet.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för utbyggnad av Umicore Finland Ab:s pCAM-produktion (Mellersta Österbotten)24.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Umicore Finland Ab planerar utbyggnad av pCAM-produktionen, höjning av koboltraffineringskapaciteten och byggande av ett nickelsmältverk vid fabriken i Karleby. I samband med detta kommer lagring och användning av kemikalier att öka, mängden återvinnings- och avfallsråvara ökar från nuvarande, nya avloppsreningsenheter och ett nytt avloppsrör för avloppsvatten kommer att byggas.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Umicore Finland Oy:n pCAM-tuotannon laajennuksen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)24.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Umicore Finland Oy suunnittelee Kokkolan tehtaan pCAM-tuotannon laajentamista, koboltin jalostuskapasiteetin nostamista sekä nikkeliliuotuksen rakentamista. Tähän liittyen kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät lisääntyvät, kierrätys- ja jäteraaka-aineiden määrä nousee nykyisestä, toteutetaan uudet jätevedenkäsittely-yksiköt sekä rakennetaan jäteveden purkuputki.

Toholammin perinnebiotoopeille etsitään laiduntajia ja tekijöitä kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin (Keski-Pohjanmaa)14.11.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Valtakunnallisen Helmi-elinympäristöohjelman myötä Keski-Pohjanmaalla on aloitettu perinnebiotooppien kunnostus vuodesta 2021 lähtien. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastuulla olevien kunnostuskohteiden sijainti on tähän mennessä painottunut rannikolle ja monet, upeat sisämaan helmet odottavat vielä kunnostajiensa ja laiduntajiensa löytymistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum