ELY-keskukset

NTM-centralerna gör kundtjänsten för företagskunder mångsidigare

Dela

Inledandet av den nya EU-programperioden 2021-2027 medför betydande förändringar i NTM-centralernas ansökan om företagsfinansiering samt e-tjänster för företag. Närings-, trafik- och miljöcentralernas nya riksomfattande rådgivningstjänst erbjuder små och medelstora företag rådgivning om hur man ansöker om finansiering under EU:s programperiod 2021-2027. Dessutom analyserar tjänsten företagets finansierings- och utvecklingsbehov och ger råd om företagstjänster enligt kundens behov.

Den nya rådgivningstjänsten ”Finansiering av små och medelstora företag - fråga råd av en expert” har inletts den 1 november. I rådgivningstjänsten utreder finansieringsexperterna företagets behov av finansiering, ger företagen råd om finansieringsmöjligheter under den nya EU-programperioden och hur man ansöker om finansiering i det nya digitala EURA 2021-tjänstesystemet. Om NTM-centralernas finansierings- eller utvecklingstjänster inte är ett lämpligt alternativ, hänvisas företaget till Business Finlands, Finnveras, utrikesministeriets eller arbets- och näringsbyråns företagstjänster. Målet är att hitta en lösning till en tjänst som motsvarar företagets finansierings- och utvecklingsbehov.

Tjänsten ”Finansiering av små och medelstora företag” ger råd per telefon 0295 024 600 kl. 9-15. Dessutom används som servicekanal en digital Team Finland kontaktbegäran. Kontaktbegäran besvaras senast inom två arbetsdagar.

Information om tjänsten finns i webbtjänsten ely-keskus.fi.

- Vi vill att företagen hittar och använder den nya rådgivningstjänsten. Vi har fått signaler från företagen om att rådgivning behövs bl.a. för att göra ansökan så snabbt som möjligt och rätt med en gång. Vi svarar på detta behov med en ny rådgivningstjänst på expertnivå, berättar Kirsi Wendelin-Arponen, kundrelationschef vid rådgivningstjänsten.

Rådgivningstjänsten inleds som ett ettårigt försök. Tjänsten finansieras av arbets- och näringsministeriet. NTM-centralen i Södra Savolax ansvarar för praktiska arrangemang.

Under försöksåret får man kännedom om företagens behov av finansieringsrådgivning, antalet användare och tjänstens funktion. Arbets- och näringsministeriet beslutar om fortsatt tjänst efter försöksåret.

Finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden till små och medelstora företag

Ett förnybart och kompetent Finland 2021-2027 har mångsidiga möjligheter att utveckla branscher och sysselsättning i EU:s regional- och strukturpolitiska program. Finansieringen för programperioden kommer från tre fonder, av vilka Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) erbjuder finansiering för små och medelstora företags tillväxt och internationalisering.

Små och medelstora företag kan hos NTM-centralen ansöka om utvecklingsunderstöd för investeringar och utvecklingsprojekt. Finansieringen är behovsprövad och kan beviljas för innovativa utvecklingsprojekt gällande tillväxt, förnyelse och internationalisering. Finansiering beviljas inte för operativ verksamhet. Särskilt ERUF-fonden stöder under EU:s programperiod 2021-2027 utvecklingen av företagsverksamheten i anslutning till energieffektivitet, minskning av växthusgasutsläpp, bekämpning av klimatförändringen, cirkulär ekonomi och digital omvälvning.

Ansökan om finansiering meddelas i kungörelserna

Alla projektansökningar för fonderna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021-2027 meddelas i EURA 2021-systemet, i webbtjänsterna ely-keskus.fi och strukturfonden.fi. Det lönar sig för företagen att följa med ansökningar från NTM-centralens strukturfond i den egna regionen.

Nyckelord

Kontakter

Kundrelationschef Kirsi Wendelin-Arponen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 022 689, kirsi.wendelin-arponen@ely-keskus.fi
Enhetschef Kalevi Pölönen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 026 091, kalevi.polonen@ely.keskus.fi

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-dokumentet för projektet för Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse (Nyland, Egentliga Finland)3.12.2021 15:05:30 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gett en motiverad slutsats om Trafikledsverkets beskrivning av miljökonsekvensbedömningen gällande Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Med MKB-förfarandet har man sammanfört Natura 2000 -bedömningarna för Kisko ås källflöden och Noux samt bedömningen av behov av en Naturabedömning för Kustövikens Naturaområde. Den motiverade slutsatsen har utarbetats i samarbete mellan experter vid NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland. NTM-centralernas naturvårdsmyndigheters Naturautlåtanden är bifogade till slutsatsen.

Yhteysviranomaisten perusteltu päätelmä Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen YVA-selostuksesta (Uusimaa, Varsinais-Suomi)3.12.2021 14:27:30 EET | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Väyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-menettelyyn on yhdistetty Kiskonjoen latvavesien ja Nuuksion Natura 2000 -alueita koskevat Natura-arvioinnit sekä arvio Kuusistonlahden Natura-aluetta koskevan Natura-arvioinnin tarpeesta. Perusteltu päätelmä on valmisteltu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteistyönä. ELY-keskusten luonnonsuojeluviranomaisten antamat Natura-lausunnot ovat päätelmän liitteinä.

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum