Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nuläget för de artrika vårdbiotoperna kartläggs (landskapen i Österbotten)

Dela

Under sommaren 2021 kommer NTM-centralen i Södra Österbotten att fortsätta de riksomfattande inventeringarna av vårdbiotoper som påbörjats under tidigare år. Vårdbiotoper innefattar olika typer av ängar, hagmarker och skogsbeten som formats av traditionella jordbruksmetoder som bete och slåtter. Vårdbiotoper har en stor biologisk mångfald men till en följd av igenväxning är naturtyperna som förekommer på vårdbiotoper idag starkt hotade. Syftet med inventeringarna är att uppdatera informationen om vårdbiotoperna i vårt land. Inventeringarna kommer under sommaren att koncentreras till områden i Södra Österbotten men även områden i Mellersta Österbotten och längs Österbottens kustremsa kommer att ingå i inventeringarna.

En betad hagmarkslik äng i Korsnäs, Österbotten. Bild: Robin Sjöblom
En betad hagmarkslik äng i Korsnäs, Österbotten. Bild: Robin Sjöblom

Kulturlandskapen, eller vårdbiotoperna, innefattar de mest artrika naturtyperna och är därmed en viktig del i bevarandet av naturens mångfald. Kulturlandskapet kan bestå av flera olika naturtyper som alla formats av människans aktivitet genom traditionellt jordbruk. Det traditionella jordbruket grundade sig på boskapshushållning och slåtter, vilket bidrog till utformningen av dessa öppna och artrika landskap. I och med moderniseringen av jordbruket har de traditionella jordbruksmetoderna övergivits och därmed har en stor del av kulturmarkerna vuxit igen och gått miste om sin forna prakt och artmångfald. En nationell inventering av de befintliga kulturlandskapen utfördes på 1990-talet och det var tydligt att alla naturtyper knutna till kulturlandskapet var hotade.

Syftet med inventeringarna är att uppdatera befintlig information om vårdbiotoper, både om vårdbiotoper som inventerades på 1990-talet och om nya områden som kommit till kännedom via miljöavtal. Inventeringarna görs som en del av det nationella Helmi-livsmiljöprogrammet, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden. I samband med inventeringen kommer även möjligheten till restaurering av igenvuxna områden att utredas. På områden som sköts kan även skötseln effektiviseras genom rådgivning i samband med inventeringen.

Informationen sparas i miljöförvaltningens datasystem. Den insamlade informationen kan användas vid ansökan om miljöavtal eller vid planering och utveckling av områden. För skötsel av vårdbiotop kan man ansöka om miljöavtal och till detta kan inventeringsinformationen användas som grund.

Inventerarna vid NTM-centralen i Södra Österbotten kommer att påbörja arbetet med inventeringarna i juni. För inventeringarna har det uppgjorts nationella riktlinjer. Markägaren kan vara närvarande under inventeringen. Inventeringen innebär inte att markägaren förbinder sig till skötseln av området.

Inventeringar kommer att göras över hela verksamhetsområdet med tyngdpunkt i Södra Österbotten. I kommunerna Seinäjoki, Lappo, Kuortane och Ilmajoki kommer inventerare från Faunatica Oy att utföra inventeringarna.

Nyckelord

Kontakter

Robin Sjöblom, naturskyddsexpert tfn 0295 027 764
Mira Lukkarila, naturskyddsexpert tfn 0295 027 012
Johanna Kullas, överinspektör. tfn 0295 027 843
E-post: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Bilder

En betad hagmarkslik äng i Korsnäs, Österbotten. Bild: Robin Sjöblom
En betad hagmarkslik äng i Korsnäs, Österbotten. Bild: Robin Sjöblom
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för utbyggnad av Umicore Finland Ab:s pCAM-produktion (Mellersta Österbotten)24.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Umicore Finland Ab planerar utbyggnad av pCAM-produktionen, höjning av koboltraffineringskapaciteten och byggande av ett nickelsmältverk vid fabriken i Karleby. I samband med detta kommer lagring och användning av kemikalier att öka, mängden återvinnings- och avfallsråvara ökar från nuvarande, nya avloppsreningsenheter och ett nytt avloppsrör för avloppsvatten kommer att byggas.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Umicore Finland Oy:n pCAM-tuotannon laajennuksen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)24.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Umicore Finland Oy suunnittelee Kokkolan tehtaan pCAM-tuotannon laajentamista, koboltin jalostuskapasiteetin nostamista sekä nikkeliliuotuksen rakentamista. Tähän liittyen kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät lisääntyvät, kierrätys- ja jäteraaka-aineiden määrä nousee nykyisestä, toteutetaan uudet jätevedenkäsittely-yksiköt sekä rakennetaan jäteveden purkuputki.

Toholammin perinnebiotoopeille etsitään laiduntajia ja tekijöitä kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin (Keski-Pohjanmaa)14.11.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Valtakunnallisen Helmi-elinympäristöohjelman myötä Keski-Pohjanmaalla on aloitettu perinnebiotooppien kunnostus vuodesta 2021 lähtien. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastuulla olevien kunnostuskohteiden sijainti on tähän mennessä painottunut rannikolle ja monet, upeat sisämaan helmet odottavat vielä kunnostajiensa ja laiduntajiensa löytymistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum