ELY-keskukset

Ny skjuts åt vattenvården! - finansiering för restaurering av vattendrag kan sökas från 18 oktober till 30 november (Egentliga Finland, Satakunta)

Dela

Du kan ansöka om finansiering från NTM-centralen i sydvästra Finland för vattendragsrestaureringar i regionerna Satakunta och Sydvästra Finland. NTM-centralerna kan bevilja prövningsbaserad finansiering för genomförande och planering av restaureringar av vat-tendrag. Finansiering kan också beviljas för förstärkning av regionala verksamheten, vatten- och fiskerihushållningsåtgärder och omfattande vattendragbaserad vattenförvaltning inom jordbruk och skogsbruk.

Ansökningstiden: från den 18. oktober till den 30. november 2021 för

Finansiering beviljas av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd, som syftar till att göra Finland till den mest effektiva vattenskyddaren i världen. Huvudsyftet med vattenrenoveringsprojekt är att förbättra vattnets status och vattenmiljön, öka den biologiska mångfalden och stärka samarbetet mellan de aktörerna som restaurerar vattendrag.

Så här inleder ni ert projekt

Projektplaneringen bör börja snart. För det första är det bra att ta reda på vad problemen är i vattendrag. Har vattentillståndet försämrats och varför har detta hänt. Det är sedan möjligt att överväga vad syftena med restaureringen är och vad som kan göras i vattendrag eller avrinningsområden för att förbättra situationen. Det vore bra att samla intresserade partners och också tänka tillsammans på hur man kan skaffa finansiering och stöd. NTM -centralen och det nationell Nätverk för restaurering av vattendrag erbjuder experthjälp med att samla in bakgrundsinformation om vattendrag, planera projekt och hitta partners.

För att få finansiering måste den sökande vanligtvis vara till exempel en registrerad förening, en delägarlag, ett fiskeområde, ett samhälle enligt vattenlagen, en kommun eller ett företag.

I princip beviljas finansiering för hälften av projektkostnaderna. Den andra halvan kan täckas till exempel med egen finansiering, stödjande arbete eller stöd från sponsorer.

Tillsammans kommer vi att göra mer för vattnet och nu finns det finansiering för det!

Tilläggsinformation:

Ari Sallmén, t. 0295 022 937
Pekka Paavilainen, t. 0295 022 921

förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-dokumentet för projektet för Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse (Nyland, Egentliga Finland)3.12.2021 15:05:30 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gett en motiverad slutsats om Trafikledsverkets beskrivning av miljökonsekvensbedömningen gällande Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Med MKB-förfarandet har man sammanfört Natura 2000 -bedömningarna för Kisko ås källflöden och Noux samt bedömningen av behov av en Naturabedömning för Kustövikens Naturaområde. Den motiverade slutsatsen har utarbetats i samarbete mellan experter vid NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland. NTM-centralernas naturvårdsmyndigheters Naturautlåtanden är bifogade till slutsatsen.

Yhteysviranomaisten perusteltu päätelmä Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen YVA-selostuksesta (Uusimaa, Varsinais-Suomi)3.12.2021 14:27:30 EET | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Väyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-menettelyyn on yhdistetty Kiskonjoen latvavesien ja Nuuksion Natura 2000 -alueita koskevat Natura-arvioinnit sekä arvio Kuusistonlahden Natura-aluetta koskevan Natura-arvioinnin tarpeesta. Perusteltu päätelmä on valmisteltu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteistyönä. ELY-keskusten luonnonsuojeluviranomaisten antamat Natura-lausunnot ovat päätelmän liitteinä.

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum