Suomen Akatemia

Nya akademiprojekt inom biovetenskap, hälsa och miljö betonar flervetenskaplig forskning och hög kvalitet

Dela

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beviljat akademiprojektbidrag till 70 forskningsprojekt, vilka består av totalt 92 delprojekt. Den totala finansieringen uppgår till ca 38 miljoner euro. Beviljandegraden var ungefär 17 procent.

Akademin beviljar projektbidrag för vetenskaplig forskning på internationell nivå som syftar till vetenskapliga genombrott och forskningssamarbete med de bästa internationella forskningsgrupperna.Akademiprojektbidraget är avsett för att anställa en forskningsgrupp och täcka övriga forskningsutgifter.Finansieringen beviljas till ett finländskt universitet eller en finländsk forskningsorganisation som förvaltar medelsanvändningen för projektet.

Det viktigaste beslutskriteriet för forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö var forskningens höga vetenskapliga kvalitet.I finansieringsbesluten betonades dessutom projektens flervetenskapliga karaktär och ett högklassigt och sektorsövergripande samarbete mellan forskningsgrupperna samt genomslagskraft.Alla finansierade ansökningar fick betyget 5 eller 6 av bedömningspanelerna.

”Forskningsrådet finansierade projekt på bred front inom olika områden av biovetenskap, hälsa och miljö, och i år fanns det flera mångvetenskapliga projekt och konsortier som finansierades.Sektorsövergripande forskning och samarbete behövs när man söker lösningar på komplicerade globala problem.I sådana här projekt framhävs också forskningens vetenskapliga och samhälleliga genomslagskraft”, berättar forskningsrådets ordförande, professor Jussi Kukkonen.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö beviljade akademiprojektbidrag på bred front.Exempel på finansierade projekt:

Iryna Herzon (Helsingfors universitet) och Minna Kaljonen (Finlands miljöcentral) leder ett forskningsprojekt där man söker en hållbar plats för produktionsdjur i den finländska matproduktionen och kosten.Produktionen och konsumtionen av kött, mjölk och andra livsmedel av animaliskt ursprung är föremål för intensiv och politiserad debatt.Produktionsdjurens roll i livsmedelssystemen med tanke på miljöns bärkraft, människors hälsa och djurens välbefinnande utgör en hållbarhetsutmaning.Produktionsdjur kan för sin del i bästa fall medföra många fördelar t.ex. i fråga om näringsåtervinningen och upprätthållandet av naturens mångfald.I forskningsprojektet frågas hur produktionsdjurens mångformiga värde kan hittas på nytt på våra gårdar, på landsbygden och på våra tallrikar.Dessutom granskas på vilket sätt övergången till hållbar animalieproduktion och konsumtion sker.

Ali Mobasheri (Uleåborgs universitet) leder ett projekt där man ska undersöka möjliga behandlingsmetoder för diskdegeneration i mellankotskivorna.Diskdegeneration i mellankotskivorna är en av de viktigaste orsakerna till smärta i nedre ryggen, ländryggen.Vid diskdegeneration i mellankotskivorna slits de flexibla och gummiliknande skivorna mellan ryggkotorna och bryts slutligen sönder.Det finns ännu ingen botande behandling mot sjukdomen, och i huvudsak behandlas smärta i ländryggen med smärtstillande medel.I forskningsprojektet utreds med hjälp av en djurmodell effektiviteten hos injektioner som riktas direkt mot mellanskivan i syfte att bromsa eller stoppa degenerationen samt för att minska smärtan.Om forskningsprojektet är framgångsrikt blir det möjligt att använda behandlingsmetoder som förnyar vävnaden inom ett helt nytt område för behandling av ryggvärkspatienter.

Sylvain Tollis (Östra Finlands universitet) leder ett projekt som ska undersöka celltillväxt och -delning.Cellstorlekarna varierar mycket från nervceller på en meter till små lymfocyter.I en viss cellpopulation är cellstorleken dock mycket enhetlig.Forskningsprojektet löser en långvarig öppen fråga om hur evolutionen skapade styrmekanismer för att justera storleken på varje cell beroende på dess funktion och omgivning.I projektet används en unik kombination av den senaste kvantitativa bilddiagnostiken och genetiken för att identifiera och mäta de viktigaste parametrarna som samordnar celltillväxt och -delning.Resultaten av projektet ökar avsevärt kunskapen om hälsa och hjälper till att förstå sjukdomsrelaterade mutationer i cancer och andra genetiska störningar.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö finansierar akademiprojekt med 38 miljoner euro.
Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö finansierar akademiprojekt med 38 miljoner euro.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 468 miljoner euro år 2022. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Nya programdirektörer för strategisk forskning22.6.2022 10:49:16 EEST | Tiedote

Rådet för strategisk forskning (RSF) valde nya programdirektörer den 21 juni 2022. Professor Juha Helenius från Helsingfors universitet valdes till programdirektör för FOOD-programmet (Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem) och teamledare Mika Nieminen från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab valdes till programdirektör för STEER-programmet (Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen).

SRC selects new programme directors for strategic research programmes22.6.2022 10:42:20 EEST | Press release

The Strategic Research Council (SRC) selected new programme directors on 21 June 2022. Professor Juha Helenius (University of Helsinki) was selected as the programme director of the FOOD programme (Towards a Sustainable, Healthy and Climate-Neutral Food System) and Team Leader Mika Nieminen (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd) as the programme director of the STEER programme (The Changing Role of Public Authority and the Potential for Steering Society).

Strategisen tutkimuksen uudet ohjelmajohtajat valittu22.6.2022 09:49:33 EEST | Tiedote

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) valitsi 21.6.2022 uudet ohjelmajohtajat ohjelmille Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD) ja Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet (STEER). FOOD-ohjelman ohjelmajohtajaksi valittiin professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta ja STEER-ohjelman ohjelmajohtajaksi tiimipäällikkö Mika Nieminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum