Institutet för hälsa och välfärd THL

Nya kostrekommendationer för äldre – funktionsförmågan bör främjas och undernäring förebyggas i god tid

Dela

Kostrekommendationerna ”Vireyttä seniorivuosiin” innehåller anvisningar om hälsofrämjande kost, som bidrar till en god funktionsförmåga inför och under pensionsåldern. Syftet med rekommendationerna är att främja de äldres sociala välbefinnande och delaktighet via möjlighet till gemensamma måltider.

Kostrekommendationerna för äldre är en nationell kvalitetsrekommendation från Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd. I rekommendationerna fastställs det hur man ordnar högklassig måltidsservice som utgår från de äldres behov och som främjar gemensamma måltider. En god näringsstatus är viktigt för funktionsförmågan och livskvaliteten. Enligt studier bidrar en försämrad näringsstatus till sjuklighet, större behov av tjänster och vård och även till för tidig död.

De nya rekommendationerna reglerar kvaliteten i upphandlingen av måltidsservice för äldre

Enligt rekommendationerna ska de äldre engageras i planeringen av måltidsservicen. Det är viktigt att lyssna till deras önskemål om alternativ måltidsservice och individuella valmöjligheter och att utveckla särskilda metoder för denna delaktighet.

I rekommendationerna fastställs vad en god måltidsservice i hemmet ska omfatta och hur högklassiga måltider kan arrangeras inom dygnetruntomsorgen och på serviceboenden. Därtill ges verktyg för bedömning av näringsstatusen, för tidig identifiering av risken för undernäring och för intensifierad behandling av undernäring.

De nya rekommendationerna ersätter kostrekommendationerna för äldre från 2010, som inte längre ansågs motsvara det aktuella behovet. Materialet innehåller konkreta rekommendationer till exempel om måltidernas tidpunkter, om sammanställningen av normalkost och specialdieter, om dessas näringsinnehåll och om portionsstorlekar, med modellbilder.

”De nya rekommendationerna ger utmärkta anvisningar om hur måltidsservicens innehåll och matens kvalitet bör fastställas vid upphandling av måltidsservice för äldre och inköp av livsmedel”, säger Susanna Raulio, medlemmen i expertarbetsgruppen och specialforskaren vid Institutet för hälsa och välfärd.

”Det är önskvärt att de här rekommendationerna tillämpas i hela landet då man ingår avtal om måltidsservice för äldre och vid vägledning och övervakning av måltidsservicen”, betonar Raulio.

Trivsamma och näringsrika måltider tillsammans förebygger effektivt undernäring

En del äldre äter inte tillräckligt eller får inte i sig tillräckligt mycket av de essentiella näringsämnena. En god näringsstatus kan bibehållas och undernäring förebyggas genom att servera allsidiga, välsmakande och fullvärdiga måltider med tillräckligt energiinnehåll. När äldre får möjlighet att äta tillsammans njuter de mer av maten och motiveras att äta bra.

”Det är viktigt att lägga märke till en försämrad näringsstatus så tidigt som möjligt. Att korrigera näringsstatusen är alltid lättare än att behandla undernäring”, säger professor Ursula Schwab, ordförande för den expertarbetsgrupp som sammanställt rekommendationerna.

Vid förebyggande av undernäring är det viktigaste att regelbundet följa med den äldres vikt och måltider och satsa på ätandet i tid. Kostbehandling ska alltid utgå från en bedömning av personens näringsstatus och aktuella vårdplan.

Rekommendationerna har sammanställts av en expertarbetsgrupp utnämnd av Statens näringsdelegation. Utkastet till rekommendationerna var framlagt för kommentarer i november 2019. Kommentarer inlämnades av 74 organisationer och privatpersoner.

Rekommendationerna är avsedda för dem som ansvarar för äldres måltider och kostbehandling inom den offentliga och privata social- och hälsovården, inom hemservicen, vid enheter för vård, omsorg och rehabilitering och på serviceboenden samt för dem som konkurrensutsätter och beslutar om servicen. Även för de äldre själva och för närståendevårdarna innehåller rekommendationerna värdefull information om hur man själv kan se över sina kostvanor och om principerna för måltidsservice för äldre.

Kostrekommendationerna för äldre publicerades i en videosändning den 31 mars kl. 9.00–11.20.
Presentationerna på nätet

Källa:

Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd. Ohjaus 4/2020. (Kostrekommendationerna för äldre publiceras på svenska senare.)

Publikationen kan köpas i THL:s bokhandel och finns även som nätpublikation.
Publikationen i THL:s bokhandel
Nätpublikationen

Mer information:

Ursula Schwab
professor, ordförande för expertarbetsgruppen
Östra Finlands universitet
tfn 029 445 4528
fornamn.efternamn@uef.fi

Irma Nykänen
docent, sekreterare i expertarbetsgruppen
Östra Finlands universitet
tfn 040 355 2991
fornamn.efternamn@uef.fi

Susanna Raulio
specialforskare
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 8574
fornamn.efternamn@thl.fi

Arja Lyytikäinen
generalsekreterare
Statens näringsdelegation
tfn 050 409 9860
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Fira julen i ett litet gäng och undvik rusningstider – vi har listat tips för ett säkert firande under helgdagarna2.12.2020 09:58:53 EETTiedote

Julen kommer också i år, men nu lönar det sig att i god tid planera festerna i december, från självständighetsdagen till nyåret, så att de blir så säkra som möjligt. ”Det är viktigt att fira julen med de närstående och inte skall man i år heller lämna någon ensam över helgen. Däremot är det nu ändå bra att samlas för att fira bara med dina närmaste och använda kreativitet vid träffar med andra. När det gäller äldre närstående är det viktigt att följa deras önskemål om julfirandet”, säger Mika Salminen, direktör vid THL. När man ordnar fester i december ska man komma ihåg att samma principer som vid andra tillfällen gäller under coronatiden. Det viktigaste är att hålla god hand- och hosthygien och försöka hålla säkerhetsavstånd. Man kan använda ansiktsmask om man känner för det. Också under högtiderna är det viktigt att gå och testa sig även om man bara har lindriga symtom som tyder på coronaviruset och annars hålla sig hemma om man har symtom. En annorlunda jultid erbjuder, förutom spe

Områden i Mellersta Finland, Norra Karelen och Savolax har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster – THL utvärderar regionernas tjänster9.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Regionerna har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster, å ena sidan på grund av kommunernas försämrade finansieringsmöjligheter, å andra sidan eftersom servicesystemet på vissa områden är splittrat och det finns flera anordnare av tjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Forskning: Normal utveckling av tarmmikrobiotan i spädbarnsåldern kan skydda mot astma vid senare ålder3.11.2020 06:00:00 EETTiedote

Bakterierna i tarmmikrobiotan hos spädbarn och de kortkedjiga fettsyror de producerar kan påverka barnets risk att insjukna i astma vid en senare ålder. Detta framgår av en nyligen publicerad undersökning som forskare vid THL och Östra Finlands universitet varit med om att genomföra. I studien observerades att i synnerhet vaginal förlossning och amning stödde bildningen av mikrobiota som skyddar mot astma vid två månaders ålder. På motsvarande sätt stördes utvecklingen av mikrobiotan av födelse med kejsarsnitt och av att modern rökte under graviditeten. Vid ett års ålder minskade risken för senare astma på grund av mognaden i mikrobiotans sammansättning, som hängde samman med omfattningen av bakterier som producerar vissa kortkedjiga fettsyror. Tidigare experimentella studier visar att kortkedjiga fettsyror som produceras av tarmbakterier stöder mekanismer som reglerar inflammation i lungorna, vilket kan förklara sambandet mellan de mikrober som producerar dem och en mindre astmarisk.

Studie: Inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom – tolkningen och användningen av enkäter om inomhusluften bör granskas kritiskt30.10.2020 06:00:00 EETTiedote

Kvaliteten på inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom, visar en färsk studie vid Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet. I studien utreddes vilka faktorer som påverkar symtomen hos skolelever i Helsingfors. De faktorer som påverkar symtomförekomsten indelades i två kategorier: faktorer som gäller den enskilda eleven och faktorer som gäller skolan. Av dessa visade sig de faktorer som gäller den enskilda eleven vara klart viktigast. Skillnaderna i symtomförekomst mellan olika skolor förklarades bäst av psykosociala faktorer, såsom oro över inomhusluften och elevernas trivsel i skolan. ”Precis som vid alla slags symtom, påverkas också symtom som förknippas med inomhusluften av många faktorer. När man granskar symtomförekomsten i olika byggnader i Finland, ger skillnaderna numera ytterst lite information om inomhusluftens kvalitet. Resultat från enkäter om symtom bör därför tolkas mycket försiktigt. Däremot bör bedömningen av inom

Influensavaccinationer av riskgrupper har inletts – under coronatiden är det särskilt viktigt att vaccinera sig26.10.2020 06:00:00 EETTiedote

Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Influensavaccinet är det säkraste och bästa skyddet mot influensa. Det är särskilt viktigt att vaccinera sig under coronapandemin. ”Att insjukna i influensa och corona samtidigt är en dålig kombination för vem som helst, men i all synnerhet för riskgrupperna. Därför är det särskilt viktigt att ta influensavaccin i år. Vaccinet förebygger spridningen av influensa och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen”, säger Hanna Nohynek, överläkare vid THL. Riskgrupperna får vaccinet gratis Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. Avgiftsfri vaccination ges åt alla som fyllt 65 barn i åldern mellan 6 månader och 6 år gravida kvinnor personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa mä

Avloppsvattenundersökning: Användningen av narkotika var rekordhög i mars i nästan hela landet, sjönk i slutet av våren och ökade igen på sommaren21.10.2020 02:00:00 EESTTiedote

Avloppsvattenundersökningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att användningen av narkotika har varierat tidsmässigt och regionalt det här året. Den totala användningen av narkotika på befolkningsnivå torde fortsätta att öka också i år, i enlighet med den långsiktiga utvecklingen. Amfetamin används mer än någonsin i Finland.

Under höstlovet ska särskild uppmärksamhet fästas vid hygien, säkerhetsavstånd och användning av masker6.10.2020 12:20:00 EESTTiedote

Under skolelevernas höstlovsveckor 42 och 43 reser många finländare i hemlandet. Man måste se till säkerhetsavstånden när man rör sig på platser där många människor samlas. I kollektivtrafik och inomhus, där avståndet inte kan hållas, rekommenderas mask. Genom att sköta sin hygien bidrar man till att den egna och andras resor i hemlandet blir lyckade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum