Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Översvämningsläget i de österbottniska landskapen har stabiliserats och flödesluckorna till invallningsområdena behöver inte öppnas

Dela

Tack vare kalla nätter och obetydlig nederbörd har vattenståndet och vattenföringen i åarna och älvarna i Österbotten börjat sjunka. Det finns ännu en risk för att isproppar kan uppstå i nedre loppet av Kyro älv, där isen tills vidare har anhopats i flera mindre högar i Vasa (Lillkyro) och Korsholm. Vattenståndet i Kyro älv har sjunkit och idag 3.4.2021 på eftermiddagen låg det på nivån N43 +38,64 m vid mätstationen i Nikkola i Ilmajoki (flödesgräns +40,00 m) och i Lappo å låg vattenståndet i Pouttu på nivån N43 +27,35 m (flödesgräns +28,40). Detta innebär att det inte är nödvändigt att leda ut vatten till de invallade åkerområdena under denna flödestopp.

Vid broarbetsplatsen (rv 16) över Lappo å har isar vid behov flyttats nedströms med hjälp av grävmaskin.
Vid broarbetsplatsen (rv 16) över Lappo å har isar vid behov flyttats nedströms med hjälp av grävmaskin.

Flödesvatten lagras fortsättningsvis i de konstgjorda sjöarna i Lappo å och Kyro älv, men i den konstgjorda sjön Hirvijärvi bromsas ökningen upp med avtappningar för att det ska finnas lagringskapacitet i Hirvijärvi även under kommande smältperiod. På detta sätt lättar man också upp det kommande flödesläget i Kuortaneenjärvi.Enligt prognoserna når vattenståndet i Kuortaneenjärvi flödesnivåer just innan mitten av april.

Den snabba snösmältningen och anhopningen av isar har delvis medfört olägenheter för pumpverken vid invallningsområdena i Kyro älv och man har varit tvungen att avlägsna is från bassängerna vid pumpverken.Vattenståndet i påfyllnadskanalen till Kivi- och Levalampi nådde tillfälligt högre nivåer än vanligt på grund av den snabba snösmältningen och isproppar, vilket ledde till mindre skador på konstruktionerna som används för att avtappa vatten till den konstgjorda sjön Säläisjärvi. Den skadade delen har reparerats och vattenståndet i Säläisjärvi sänks genom att öka vattenföringen i sjöns utloppsfåra (Flikunluoma). Överskridningen har inte orsakat skada för invånarna eller dammsäkerheten och normalt vattenstånd torde nås under morgondagen.Vid broarbetsplatsen på riksväg 16 i Pouttu (bron över Lappo å) har entreprenören haft jour dygnet runt och läget har hållits stabilt. Vid behov har man flyttat ismassor nedströms med grävmaskin.

Mer information på Twitter:

@tulvatpohjanmaa

@pinnanalta (SYKEn hydrologit)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
Ledande vattenhushållningsexpert Tuuli Saari, tfn 0295 027 925
Ledande vattenhushållningsexpert Tomi Mäki, tfn 0295 027 461
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Översvämningscentret / Finlands miljöcentral (SYKE):

Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439
Hydrolog Panu Juntunen, tfn 0295 251 805

Bilder

Vid broarbetsplatsen (rv 16) över Lappo å har isar vid behov flyttats nedströms med hjälp av grävmaskin.
Vid broarbetsplatsen (rv 16) över Lappo å har isar vid behov flyttats nedströms med hjälp av grävmaskin.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa joukkoliikenteen käyttäjiä ja henkilökuntaa kasvomaskin käytöstä16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi 13.8.2020 suosituksen kasvomaskin käytöstä joukkoliikenteessä koronavirusepidemian aikana. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää koronavirustartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

NTM-centralen i Södra Österbotten påminner kollektivtrafikens användare och personal om användningen av ansiktsmask16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Institutet för hälsa och välfärd gav 13.8.2020 en rekommendation om användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken under den pågående coronavirusepidemin. Korrekt användning av ansiktsmask kan minska coronavirussmitta genom att den förhindrar droppar från att spridas i omgivningen. Ansiktsmaskernas effekt grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på rätt sätt.

Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

Kantatien 63 pääsuuntaselvitys: Vaihtoehtoja tutkitaan Kruunupyyssä13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 aloitettiin pääsuuntaselvityksen laatiminen kantatielle 63 Evijärven Inan ja Kaustisen välille. Tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Nykytien ongelmat ja tarvittavat parantamisratkaisut keskittyvät Kruunupyyn kunnan alueelle.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum