VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari: ”Reaaliajassa tapahtuva poliittinen päätöksenteko vaatii uudenlaista tukea virkamiehiltä”

Jaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut vuosikertomuksensa eduskunnalle. Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari nostaa katsauksessaan esiin politiikan ja virkamiesvalmistelun kohtaanto-ongelmat. Poliittinen päätöksenteko on muuttunut ja tarvitsee onnistuakseen avointa, läpinäkyvää, nopeaa ja vuorovaikutteista virkamiesvalmistelua. Virkamiesten vastuulla on nostaa esille, mikä on mahdollista ja mahdotonta lainsäädännön ja valtiontalouden näkökulmasta. Yli-Viikari tuo esiin myös tarpeen valtioneuvoston omalle riskienhallintapolitiikalle.

Tytti Yli-Viikari: ”Nykypolitiikka ei enää taivu aikaa vievään virkamiesvalmisteluun”

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari nostaa vuosikertomuksen pääjohtajankatsauksessaan esiin politiikan ja virkamiesvalmistelun kohtaahto-ongelmat.

- Kiireen tuntu, roolien sekoittuminen ja resurssien niukkuus aiheuttavat kovaa painetta. Muuttuneet odotukset avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle sekä asioiden monimutkaisuus ja nopeatahtinen tuloksista viestiminen haastavat virkamiestyötä. Virkamiehet ovatkin alkaneet jakaa tietoa, verkostoitua ja käydä avointa keskustelua sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kokeilukulttuuri on vahvistunut, Yli-Viikari pohtii.

Yli-Viikarin mukaan virkamiesten tulisi tarkastella omia toimintatapojaan kriittisesti ja pohtia, miten poliittisille toimijoille voitaisiin tarjota uudenlaista tukea ja palveluja. Reaaliajassa tapahtuva poliittinen päätöksenteko on vaativaa. Tuloksia odotetaan nopeasti ja uusiin asioihin siirrytään ennen kuin aiemmista kokemuksista on opittu. Jos virkamiesvalmistelu ei uusiudu tarjotakseen politiikalle luotettavan ja relevantin alustan, tapahtuu ohijohtamista ja hallinnon ulkopuolelta tulevien impulssien johtamaa valmistelua. Tällöin päätöksenteossa käytettävän tietopohjan laatu ja vaikutusarviointien kattavuus kärsivät.

- Tarkastushuomiomme kuvastavat, että reaaliajassa ja sosiaalisen median mainingeissa tapahtuva politiikka ei taivu aikaa vievään ja yhtenäiseen virkamiesvalmisteluun. Tämä haaste politiikan toimijoiden ja virkamieskunnan tulisi ratkaista yhdessä, Yli-Viikari korostaa.

Yli-Viikari toteaa, että tällä hetkellä Suomen toimintakulttuuri arviointeineen ja mittauksineen kannustaa pikemminkin varmuuden tavoitteluun kuin uudistavaan riskinottoon. Riskit tulisi tunnistaa ja niille tulisi määritellä hyväksyttävä taso, jolloin riskienhallinta sallisi rohkeampaa toimintaa. Riskienhallinnan merkitys on erityisen suuri, kun päätöksiä tehdään valtioneuvoston tasolla. Kokonaisvaltaista riskienhallintaa tukisi valtioneuvoston oma riskienhallintapolitiikka.

Vuosikertomuksen pääteemoja ovat digitalisaatio, rakenteelliset uudistukset, sote- ja maakuntauudistus sekä innovaatiot

Digitalisaation myötä palvelujen tuottamiseen osallistuu valtion toimijoiden lisäksi yhä useampia osapuolia. Etenkään toimintavarmuutta ja tietoturvallisuutta koskevat vastuut eivät hallinnossa ole kaikin osin selviä. Rakenteellisten uudistusten yhteydessä korostuvat kattavat tietoperustat ja laadukkaat vaikutusarviot. Riskien ja epävarmuuden systemaattinen tunnistaminen edesauttaa tavoitteiden kannalta suotuisten valintojen tekemistä.

- Hallinnon rakenteellisten muutosten yhteydessä on varmistettava, että hallinnon palvelut pystytään tarjoamaan myös muutosvaiheiden aikana, korostaa ylijohtaja Marko Männikkö.

Sote- ja maakuntauudistuksen osalta vuosikertomuksessa on kiinnitetty huomioita säästötavoitteen toteutumisen näkökulmasta olennaisiin toimeenpanon riskeihin. Säästötavoitteen toteutuminen edellyttää eri osa-alueille asetettavia osa- ja välitavoitteita, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti.

Elinkeinotoiminnan edistämiseen liittyen vuosikertomuksessa on muun ohella käsitelty valtion hankintatoiminnassa sovellettuja, innovaatiotoiminnan edistämiseen tähtääviä hyviä käytäntöjä. Innovatiivisuuden edistämisessä julkisin hankinnoin on suuri potentiaali, sillä julkisten hankintojen vuosittainen kokonaisarvo Suomessa on noin 35 miljardia euroa. Toistaiseksi innovatiivisia julkisia hankintoja on tehty valtiolla kuitenkin vähän.

- Kansalliset innovaatiostrategiat olisi jalkautettava nykyistä paremmin kaikkiin julkishallinnon hankintayksiköihin, toteaa Männikkö.

VTV luovutti vuosikertomuksensa eduskunnalle 19.9. Kertomuksessa virasto esittää yhteenvedon valtion taloudenhoidosta, hallinnosta ja eduskunnan kannalta tärkeimmistä tarkastushavainnoistaan.

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2017

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

pääjohtaja Tytti Yli-Viikari
040 525 3034, tytti.yli-viikari@vtv.fi

ylijohtaja Marko Männikkö (tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikka)
0400 815 726 , marko.mannikko@vtv.fi

ylijohtaja Marjatta Kimmonen (tilintarkastus ja laillisuustarkastus)
050 534 7514, marjatta.kimmonen@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Presidentvalet 2018: Information till media om redovisning och övervakning av valfinansiering16.10.2017 10:01Tiedote

Förhandsredovisning av valfinansiering Vid behov får ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet, före valdagen till Statens revisionsverk (VTV) lämna in en frivillig förhandsredovisning med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. En frivillig förhandsredovisning av valfinansiering kan lämnas in även av alla partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar. Förhandsredovisningen kan lämnas in 28.11.2017–9.2.2018. För det första valet ska förhandsredovisningen lämnas skriftligen till revisionsverket senast 26.1.2018 före kl. 15. Om en andra omgång hålls, kan förhandsredovisningen för det första valet kompletteras före den andra valdagen. Om en förhandsredovisning inte har lämnats in före den första valdagen, kan den också lämnas in före den andra valdagen. I bägge fallen ska en förhandsredovisning av valfinansieringen lämnas in skriftligen senast 9.2.2018 före k

Presidentinvaali 2018: Tietoa medialle vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta16.10.2017 10:00Tiedote

Ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta Ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset. Ennakkoilmoituksia voi tehdä 21.12.2017 ja 9.2.2018 välisenä aikana. Ensimmäisen vaalin osalta ennakkoilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti tarkastusvirastolle 26.1.2018 klo 15 mennessä. Mikäli toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen vaalin osalta tehtyä ennakkoilmoitusta voidaan täydentää ennen toista vaalipäivää. Mikäli ennakkoilmoitusta ei jätetty ennen ensimmäistä vaalipäivää, voi ennakkoilmoituksen jättää myös ennen toista vaalipäivää. Molemmissa tapauksissa ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta tulee jättää kirjallisesti 9.2.2018 klo 15

Satsningar på funktionssäkerhet och cyberskydd behövs i statsförvaltningens centraliserade informations- och kommunikationstjänster10.10.2017 07:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) har granskat styrning av funktionssäkerheten i statens e-tjänster och organisering av cyberskyddet i statsförvaltningen. Finansministeriet har en nyckelroll i övergripande styrning och säkring av resurser. Statsrådet har utarbetat strategier men alla mål har inte uppnåtts i genomförandet. Styråtgärderna har i stor utsträckning avsett enskilda ämbetsverk, men behovet att styra helheter växer ständigt. Ämbetsverkens riskhantering har till viss del varit oenhetlig. Det finns problem med hur de centraliserade IKT-tjänsterna och finansieringsmodellen fungerar, vilket även påverkar funktionssäkerheten i tjänsterna och cyberskyddet inom statsförvaltningen.

Valtionhallinnon ICT-palvelujen keskittämisessä on panostettava toimintavarmuuteen ja kybersuojaukseen10.10.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut valtion sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjausta ja kybersuojauksen järjestämistä valtionhallinnossa. Valtiovarainministeriö on avainroolissa kokonaisvaltaisen ohjauksen ja resurssien turvaamisessa. Valtioneuvosto on laatinut strategioita, mutta niiden toimeenpanossa ei ole saavutettu kaikkia tavoitteita. Ohjaustoimet ovat pitkälti kohdistuneet yksittäisiin virastoihin, mutta tarve ohjata kokonaisuuksia kasvaa jatkuvasti. Myös riskienhallinnassa on ollut epäyhtenäisyyttä virastojen välillä. Keskitettyjen ICT-palvelujen toiminnassa ja rahoitusmallissa on ongelmia, joilla on vaikutusta myös valtionhallinnon palvelujen toimintavarmuuden ja kybersuojauksen tilaan.

VTV granskade företagsstöden: EU-reglerna följs, prövningen av stödets nödvändighet behöver förbättras3.10.2017 07:01Tiedote

VTV utredde lagenligheten vid ansökan, beviljande, utbetalning och tillsyn över användningen av företagsstöd. År 2016 uppgick de stöd som betalades ut till näringslivet ur statsbudgeten till 4,136 miljarder euro, varav VTV:s granskning täcker en fjärdedel. VTV upptäckte problem i prövningen av stödets nödvändighet. EU:s regler för statligt stöd har följts väl.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme