Suomen Akatemia

Pandemier som en samhällelig utmaning med bland förslag till temaområden för strategisk forskning

Dela

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi föreslår till statsrådet tre teman för 2021 års program för strategisk forskning. I fokus för temana ligger den förändring i befolkningens åldersstruktur som utmanar välfärdssamhällets strukturer, den hotande minskningen av naturens mångfald samt pandemier som en samhällelig utmaning.

RSF:s förslag till nya temaområden för strategisk forskning:

- Demografin förändras – orsaker, konsekvenser och lösningar

- Miljömässiga och samhälleliga kopplingar till minskad biodiversitet

- Pandemier som en samhällelig utmaning.

RSF föreslår dessutom välbefinnande som övergripande prioritering.

Målet för den årliga beredningen av teman för strategisk forskning är att förutse samhälleliga utmaningar som är betydande med tanke på Finlands framtid. De nya temaförslagen kompletterar också de tidigare temana. Tillsammans skapar temana för den strategiska forskningen en mångsidig helhet och stöder kunskapsbaserat beslutsfattande och samhällelig problemlösning.

Statsrådet behandlar RSF:s förslag och beslutar de slutliga temana. Därefter planerar RSF de forskningsprogram och finansieringsutlysningar som ska öppnas utifrån temana. RSF beslutar utlysningarnas budgetar under 2021.

Interaktionen framhävs

Temaförslagen bereds i växelverkan med forskare och beslutsfattare. De idéer och synpunkter som samlas in under processen är en väsentlig del av beredningen.

Under denna omgång framhävde RSF interaktionens roll i beredningen. I början av beredningsprocessen ordnades en öppen webbenkät, som producerade över 200 idéer till temaförslag och flera hundra kommentarer. Med stöd av enkätresultaten och aktuella framsynsöversikter valde RSF ett antal temaområden som sedan vidareutvecklades och kommenterades i workshoppar för intressentgrupper. Efter workshopparna fokuserade RSF på det fortsatta arbetet med de utvalda temana. I slutet av maj ordnades ett offentligt samråd på webben om utkasten till temaförslag.

Temana som gäller den åldrande befolkningen och förlusten av biologisk mångfald lyftes fram genast i början av det beredningsarbete som inleddes hösten 2019, och temana kvarstod igenom hela processen både i RSF: s eget arbete och i diskussionerna med intressentgrupper. Undantagsförhållandena våren 2020 lyfte vid sidan av dessa två fram också ett tredje tema, som koncentrerar sig på pandemier.

”När coronaviruspandemin nådde Finland var det nödvändigt att bereda ytterligare ett tredje temaförslag”, säger professor Kimmo Nuotio, ordföranden för rådet för strategisk forskning.

Pandemier som ett säkerhetshot nämndes som ett möjligt forskningstema redan i 2016 års RSF-program Säkerhet i en nätverksbaserad värld, men temat togs slutligen inte med i programmet. Nu under vårens undantagsförhållanden var det mycket naturligt att pandemierna inkluderades i temaförslagen.

”Det hade nog varit en större överraskning om vi inte hade gjort det”, menar Nuotio.

Mer information

-
Temaförslagen

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för och genomslag i samhället. RSF:s finansieringsbudget år 2020 är 55 miljoner euro. 

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 423 miljoner euro år 2020. 

Kontakter

ordföranden för rådet för strategisk forskning, professor Kimmo Nuotio, tfn 0294 122 013, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, ansvarsområdet för strategisk forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 064, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2020 rahoitamme tutkimusta 413 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Laatu, vaikuttavuus ja tieteen uudistuminen Suomen Akatemian jakaman rahoituksen kulmakivinä24.6.2020 10:29:11 EESTTiedote

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2019 haussa 219 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 263 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 67 akatemiatutkijan, 107 tutkijatohtorin ja 12 kliinisen tutkijan tehtävään. Yhteensä tutkimuksen toimikunnat myönsivät rahoitusta 173,6 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Rahoituksen saaneista naisia oli 42 prosenttia.

Vetenskaplig kvalitet, genomslag och förnyelse hörnstenar i Finlands Akademis finansieringsbeslut24.6.2020 10:29:11 EESTTiedote

Finlands Akademis septemberutlysningen 2019 ledde till finansieringsbeslut för 219 akademiprojekt som omfattar totalt 263 delprojekt. Dessutom beviljade Akademin finansiering för 67 anställningar som akademiforskare, 107 anställningar som forskardoktor och 12 anställningar som klinisk forskare. Forskningsrådens finansiering riktades brett mot olika ämnesområden och uppgick sammantaget till 173,6 miljoner euro. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 42 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum