Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Påverka vattnen - ge din åsikt om vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker

Dela

NTM-centralerna har tillsammans med sina samarbetsparter berett förslagen till vattenförvaltningsplaner i olika delar av landet. Samtidigt kan utlåtanden och åsikter ges också om förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker och förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen. Samrådet som gäller planerna pågår till och med 14.5.2021 och fram till dess kan var och en som är intresserad påverka innehållet i planerna.

För att förbättra vattnens status och hantera översvämningsrisker fordras utöver gärningar, pengar och långsiktighet även god planering. Planförslagen som utarbetats hos NTM-centralerna gäller åren 2022–2027. Målet inom vattenvården är att alla yt- och grundvatten ska ha minst god status. Det viktigaste målet, och samtidigt den största utmaningen, utgörs av att minska näringsbelastningen. Inom hanteringen av översvämningsrisker är målet att förebygga skador som kan orsakas för människor och för verksamheter som är betydande för samhället. I alla branscher finns det möjligheter och metoder för att främja hållbar användning av vatten och samtidigt främja människornas och naturens välmående.

Genom att minska näringsbelastningen främjas vattenvården

Vattenvårdens mål i såväl Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten som i övriga Finland och hela EU är att vattnen ska uppnå god eller hög status och bevara denna status i yt- och grundvattnen fram till år 2027. God ekologisk status i ytvattnen innebär att det t.ex. i fiskars, bottendjurs, vattenväxters och planktonalgers förekomst och artsammansättning finns högst små förändringar på grund av mänsklig inverkan.

För att uppnå god status i ytvattnen har det i vårt område planerats åtgärder i avrinningsområdena för att minska näringsbelastningen. Dessutom har det planerats vattendragsrestaureringar, som riktas direkt till åar, sjöar och kustvatten. Det är frågan om översiktsplanering. Åtgärderna preciseras bl.a. på basis av responsen som kommer via samrådet och särskilt i det skede då åtgärderna genomförs 2022–2027. De planerade åtgärderna finns i utkastet till åtgärdsprogram för vårt område och i vattenförvaltningsplanen som samrådet gäller.

– Ytvattenstatusen är sämre än god i över två tredjedelar av områdets älvar, till och med dålig status förekommer, berättar gruppchef Vincent Westberg. Tillståndet i älvarna har försämrats och försämras av bl.a. kraftig näringsämnesbelastning, effekter av vattendragsbyggande samt i många fall försurning och höga metallhalter till följd av dränering av sura sulfatjordar. Till exempel bör totalbelastningen av fosfor minskas från nuvarande nivå med nästan en tredjedel. Övriga utmaningar utgörs av strukturella ändringar i vattendragen, exempelvis av vandringshinder för fisken.

Insjöarna i området är i huvudsak i måttligt tillstånd, men det förekommer även insjöar med otillfredsställande status, liksom även insjöar med god eller hög status. Den främsta orsaken till försämrat tillstånd i sjöar är den diffusa belastningen från jord- och skogsbruk samt torvproduktion. Så gott som alla kustvatten i inre skärgården i vårt område når på sin höjd måttlig status. Den känsliga och i vissa områden skyddade och instängda inre skärgården belastas av avloppsvatten och näringsbelastning som kommer via älvvattnet.

Planeringen av markanvändning och egen beredskap spelar nyckelroller i hanteringen av översvämningsrisker

Syftet med hanteringen av översvämningsrisker är att förebygga skador som översvämningar kan orsaka för människornas hälsa och säkerhet och för viktiga verksamheter såsom vatten- och energiförsörjning samt för miljön och ekonomin. I förvaltningsplanerna presenteras de åtgärder med vilka man strävar efter att minska riskerna för översvämningar i områdena med betydande översvämningsrisk.

I Finland finns 22 områden med betydande översvämningsrisk och av dem finns fem på NTM-centralen i Södra Österbottens område: I Lappo ås avrinningsområde Lappo, i Kyro älvs avrinningsområde Ilmajoki–Seinäjoki och Ylistaro–Kvevlax, i Toby–Laihela ås avrinningsområde Laihela–Toby–Runsor och i Lappfjärds ås avrinningsområde Lappfjärd.  På basis av översvämningskarteringar uppskattas det att en översvämning med återkomstintervallet en gång på hundra år på dessa områden skulle kunna orsaka skador som uppgår mot till och med tiotals miljoner euro och hota hundratals människor.  Översvämningar utgör även ett märkbart hot mot trafikförbindelserna på alla områden med betydande översvämningsrisk. I avrinningsområden med ett eller flera betydande översvämningsriskområden har det utarbetats förslag till planer för hantering av översvämningsrisker åren 2022–2027. Vi önskar att såväl myndigheter som invånare i översvämningsområdena och andra intresserade ger respons på planerna.

– I alla planförslag som nu är framme till påseende betonas betydelsen av planeringen av markanvändning och egen beredskap, konstaterar vattenhushållningsexpert Erika Saarenpää. Översvämningsriskerna för el- och vägförbindelser har lyfts fram ytterligare och andra centrala punkter utgörs av åtgärder för översvämningsbekämpning, samarbete och information. Dessutom framhävs småskaliga åtgärder för att hålla kvar vatten i avrinningsområdena. Detta kan göras t.ex. genom att bygga våtmarker, hantera dagvatten och göra om gamla torvproduktionsområden till våtmarker.

Havsvården förbättrar Östersjöns status

I början av februari inleddes också samrådet för den uppdaterade havsvårdsplanen, vars mål är att förbättra Östersjöns status. Planen innehåller 65 olika åtgärder inom havsvården, bl.a. gällande eutrofiering, nedskräpning, underhavsbuller och fysiska skador på havsbottnen. Respons om planen kan riktas till NTM-centralen i Egentliga Finland.

Vi ser framemot din respons! Handlingarna finns på webben: www.miljo.fi/paverkavattnen

Ge respons om planerna

Nyckelord

Kontakter

Vattenvården: Vincent Westberg, gruppchef, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 956, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Hanteringen av översvämningsrisker: Erika Saarenpää, vattenhushållningsexpert, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 027, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Havsvården: Anna Bonde, ledande sakkunnig, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 777, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

Kantatien 63 pääsuuntaselvitys: Vaihtoehtoja tutkitaan Kruunupyyssä13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 aloitettiin pääsuuntaselvityksen laatiminen kantatielle 63 Evijärven Inan ja Kaustisen välille. Tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Nykytien ongelmat ja tarvittavat parantamisratkaisut keskittyvät Kruunupyyn kunnan alueelle.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan merimetsoyhteistyöryhmä on käynnistänyt alueellisen merimetson toimenpidesuunnitelman päivitystyön12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

Vuonna 2019 julkaistussa kansallisessa merimetsostrategiassa asetettiin alueellisten yhteistyöryhmien tehtäväksi koostaa omaa aluettaan koskeva suunnitelma tai selvitys, jossa nostetaan esille alueella esiintyviä ongelmakohteita ja pohditaan tarvittavia toimenpiteitä. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelle on vuonna 2017 tehty merimetson toimenpidesuunnitelma, jonka päivitystyö on nyt käynnissä.

Asiakkaat olivat tyytyväisiä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen palveluihin vuonna 202012.4.2021 08:32:06 EEST | Tiedote

“Asiantuntevaa ja asiallista palvelua”, Kunnioitus tilan väkeä kohtaan”, “Tarkastajan neuvot tarkastuskäynnin yhteydessä”, “Mukava, opastava ilmapiiri”. Positiivista palautetta sateli ELY-keskuksen palvelutyytyväisyyskyselyssä. Asiakkaiden tyytyväisyys Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten asiakaspalveluihin nousikin vuoden takaisesta. Vuoden 2020 kokonaistyytyväisyys sai arvosanaksi 4,50. Vuonna 2019 tyytyväisyys oli 4,43. Koko maan vastaavat luvut olivat 4,36 ja 4,30. Koko maan luvut sisältävät myös KEHA-keskuksen maksatuspalvelut, mutta eivät koronarahoitusta.

Kunderna var nöjda med NTM-centralen i Södra Österbottens service år 202012.4.2021 08:32:05 EEST | Tiedote

”Sakkunnig och saklig service”, ”Respekt för gårdens folk”, ”Inspektörernas råd i samband med inspektionsbesöket”, ”Trevlig och rådgivande atmosfär”. Det flödade in positiv respons på NTM-centralens enkät om servicetillfredsställelse. Jämfört med i fjol var kunderna nöjdare med NTM-centralen i Södra Österbottens kundservice. Den totala servicetillfredsställelsen år 2020 fick vitsordet 4,50. År 2019 var vitsordet 4,43. Motsvarande siffror för hela landet var 4,36 och 4,30. Siffrorna för hela landet innefattar också UF-centrets betalningstjänster, men inte coronafinansieringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum