Finanssivalvonta

Placeringsfondernas likviditetshantering behöver ännu utvecklas

Dela

Finansinspektionen bedömer att förfarandena i anslutning till placeringsfondernas likviditetshantering ytterligare behöver förbättras. Fondbolagen ansvarar för att placeringsfondernas likviditetsrisk-hantering är på tillräcklig nivå både under normala förhållanden och i exceptionella marknadslägen. Syftet med likviditetshanteringen är att säkerställa att fonden kan sköta de inlösningsorder som investerarna i fonden begär vid en på förhand utlovad tidpunkt. Finansinspektionen observerade emellertid inte några betydande brister i de finländska fondernas likviditet i det marknadsläge som orsakades av coronapandemin på våren 2020.

För fondbolagen är det viktigt att placeringsfondernas likviditetsriskhantering sköts så att fondbolaget kan säkerställa att det, om fondandelsägaren så kräver, kan lösa in fondandelarna i placeringsfonden på det sätt som förutsätts i fondens stadgar. För att uppfylla denna skyldighet ska fondbolaget identifiera, mäta, följa upp och hantera placeringsfondens likviditetsrisk.

Finansinspektionen har identifierat brister i bolagens förfaranden för likviditetsriskhantering, i dokumen­teringen av dem och i den interna rapporteringen. Fondbolagen behöver vidare utveckla placeringsfondernas likviditetshantering så att fondbolagen även i fortsättningen ska vara bättre förberedda på krävande marknads­lägen. Likviditetshanteringens betydelse får framhävd betydelse i fonder som investerar i mer icke-likvida investeringsobjekt.

I det krävande marknadsläget på grund av coronapandemin på våren 2020 gjordes det stora inlösningar i placeringsfonderna, men placeringsfonderna klarade dem utan några större likviditetsutmaningar. På våren blev emellertid några fonder som investerar i företagslån tvungna att avbryta teckning och inlösen, vilket berodde på en exceptionellt stor osäkerhet i värderingen av företagslånen. Det är dock skäl att komma ihåg att det krävande marknadsläget på våren 2020 var relativt kortvarigt.

Finansinspektionens iakttagelser förutsätter att fondbolagen vidtar åtgärder för att vidareutveckla likviditets­riskhanteringen och den kommer att följa upp hur åtgärderna framskrider.

Finansinspektionen genomförde år 2020 två temabedömningar om fondernas likviditetshantering. Båda temabedömningarna var en del av de gemensamma tillsynsåtgärderna som koordinerades av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Läs mer

Tillsynsmeddelande 8.4.2021: ”Placeringsfonderna behöver ännu utveckla sin likviditetshantering” och det bifogade tillsynsbrevet

Nyckelord

Kontakter

marknadsövervakare Anna Mäkipeska och ledande expert Kristian Nihtilä. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030 (vardagar kl. 9–16).

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsy nen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensi onsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbola gen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Room for development remains in UCITS liquidity management8.4.2021 10:50:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that there remains room for improvement in procedures related to UCITS liquidity management. Management companies are responsible for ensuring an adequate level of liquidity risk management for UCITS, both in normal and extraordinary market conditions. The purpose of liquidity management is to ensure that the fund is able to pay, at a predetermined date, redemption orders made by investors to the fund. Finnish UCITS, however, did not experience significant shortcomings in their liquidity during the market conditions caused by the coronavirus pandemic in spring 2020.

Sijoitusrahastojen likviditeetinhallinnassa vielä kehitettävää8.4.2021 10:50:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta arvioi, että sijoitusrahastojen likviditeetinhallintaan liittyvissä menettelytavoissa on vielä parannettavaa. Rahastoyhtiöiden vastuulla on, että sijoitusrahastojen likviditeettiriskin hallinta on riittävällä tasolla sekä tavanomaisissa että poikkeuksellisissa markkinatilanteissa. Likviditeetinhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että rahasto voi maksaa sijoittajille rahastoon tehdyt lunastuspyynnöt ennalta luvattuna hetkenä. Suomalaisilla rahastoilla ei kuitenkaan ilmennyt merkittäviä puutteita likviditeetissä keväällä 2020 koronapandemian aiheuttamassa markkinatilanteessa.

Macroprudential decision: FIN-FSA will not tighten macroprudential requirements but will closely monitor mortgage lending18.3.2021 15:15:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is closely monitoring the housing market and household indebtedness and urges banks to take particular care when assessing borrowers’ ability to pay, especially in the case of large and long-term loans. For now, the maximum loan-to-collateral (LTC) ratio, i.e. the loan cap, and banks’ capital requirements will remain unchanged.

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen skärper inte makrotillsynskraven men följer noga utvecklingen inom bostadsutlåningen18.3.2021 15:15:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen följer noga utvecklingen på bostadsmarknaden och i hushållens skuldsättning och uppmanar bankerna att göra en särskilt noggrann bedömning av låntagarnas betalningsförmåga i synnerhet vid stora lån och lån med en lång återbetalningstid. I nuläget hålls den maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket, och bankernas buffertkrav oförändrade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum